Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.6.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 9.6.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Dufek Martin

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Schválení programu
               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4. Finanční zpráva
               5. Darovací smlouva (Sokol Probluz-Obec)
               6. Rybník Dolní Přím
               7. Objekt č.p. 16 na Dolním Přímě – 2. etapa úprav
               8. Vodovod Jehlice
               9. Ostatní
             10. Závěr

           9/1. SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19. 05 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing.Jiří Bílek a Vladislav Vejman. Zastupitelé předložený návrh schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje zastupitelstvu rozšíření programu o 1. bod na celkových 11 bodů.
Přítomní zastupitelé rozšíření programu o jeden bod schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Josefa Blažeje a Svatopluka Adamíru. Jako zapisovatel zápisu je navržena Ilona Fišerová. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.
Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 18.5.2014 do 8.6.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 392 064,-Kč a výdaje 360 738,-Kč. Po prostudování celé finanční zprávy, zastupitelstvo tento dokument schválilo bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zněním návrhu darovací smlouvy na pozemky p.č. 429/3, 429/6 a 436/2 všechny v k.ú. Probluz v celkové výměře 9 078 m2. Konkrétně se jedná o park na Probluzi, který by měla Česká obec sokolská darovat Obci Dolní Přím. Zastupitelstvo výše uvedené znění návrhu darovací smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Bod č.6
Starosta obce ve spolupráci s výborem pro životní prostředí přednesl návrh na opravu a obnovu rybníka na Dolním Přímě. Stav tohoto rybníka je velmi špatný a jeho oprava je nutná. Vzhledem k předběžnému vyčíslení oprav této vodní plochy, které činí cca 500.000,-Kč bez DPH není možné tuto investici realizovat ještě v tomto roce. Starosta proto navrhuje počítat s akcí „Oprava rybníka na Dolním Přímě“ v příštím roce a hledat vhodnou možnost pro její financování a to i v rámci dotačních titulů. Zastupitelé odklad opravy rybníka schvalují.
Bod č.7
Stavební výbor předložil návrh na další (2.) etapu úprav v objektu č.p. 16 Na Dolním Přímě. Konkrétně se jedná o vyzdívky nových příček, položení izolace proti vlhkosti, podkladní betony, tepelnou izolaci a vrchní betony. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce a stavební výbor zajištěním poptávkových nabídek na výše uvedené úpravy.
Bod č.8
Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva se situací okolo plánované výstavby vodovodu do místní části Jehlice. Pro usnadnění dalších projekčních prací ve věci vybudování vodovodu do Jehlice je třeba uzavřít s organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, vztahující se na stavbu komunikace. Pozemek pod touto stavbou ve však v majetku obce, a z tohoto důvodu starosta navrhuje požádat o darování stavby komunikace na obecních pozemcích. Konkrétně se jedná o úsek od dopravních značek začátek a konec obce ve směru do obce.
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o darování stavby komunikace a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí a omezení užívání nemovitosti.
Bod č.9/1
SDH Dolní Přím požádal obec o finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na činnost v roce 2014. Tento finanční příspěvek bude využit na nákup nových hadic. Přítomní zastupitelé finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro SDH Dolní Přím na rok 2014 schvaluje.
Bod č.10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.45 hod. ukončil.

Usnesení č. 8/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Ing.Bílek Jiří a Vejman Vladislav

jako ověřovatele zápisu Josefa Blažeje a Svatopluka Adamíru, jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

rozšíření programu o 1. bod na celkových 11

finanční zprávu za období od 18.5.2014 do 8.6.2014 bez výhrad
znění darovací smlouvy na darování pozemků p.č. 429/2, 429/3 a 429/6 všechny v k.ú. Probluz

zadání poptávek na 2. etapu stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě

podpis smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje

finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč ve prospěch SDH Dolní Přím (nákup nových hadic)

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem darovací smlouvy (pozemky p.č. 429/2, 429/3 a 429/6 v k.ú. Probluz)
starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení práva užívání nemovitosti (vodovod Jehlice)


V Dolním Přímě dne : 9.6.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Josef Blažej
                               Svatopluk Adamíra

Starosta obce : Petr Švasta
Místostarostka obce : Ladislava Rajnltová

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f