Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.6.2008


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne 9.6.2008 od 20.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Kroupa Milan, Švasta Petr,
                  Špačková Jana, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Rajnltová Lada


Program :
   1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
   2. Finanční zpráva
   3. Prodej pozemku p.p.č. 632/16 v k.ú. Dolní Přím
   4. Kanalizace Dolní Přím
   5. Komunikace Sluneční ulice
   6. Dětský den ( hodnocení )
   7. Koupaliště
   8. Stočné ( regulace )
   9. Různé
10. Závěr

Zápis :

Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce Petr Švasta ve 20.10 hod. Poté předložil návrh na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Blažej a p. Vejman, na zapisovatelku byla navržena p. Špačková. Všichni byli v následné volbě zvoleni.
Bod č.2
Starosta přečetl finanční zprávu za období od 19.5. do 9.6.2008. V tomto období převýšily výdaje kapitolu příjmů o 198.845,- Kč. Toto bylo zapříčiněno mimo jiné i malým příjmem daní z FÚ, které činily pouze 64.258,- Kč. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č.3
Obecní zastupitelstvo po dodržení zákonných nařízení schvaluje prodej obecního pozemku
p.p.č. 632/16 v k.ú. Dolní Přím o výměře 22 m2 panu Izachovi z Dolního Přímu za cenu
180 Kč /m2. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č.4
Starosta seznámil členy zastupitelstva s postupem prací na výstavbě kanalizace na Dolním Přímu. Výstavba probíhá podle schváleného harmonogramu. V části od obecního hostince
směrem na Nechanice po rodinný domek pana ing. Ivo Pavlíka bude zachována část stávající kanalizační stoky a to z důvodu uložení potrubí, které je v tomto úseku kvůli odkanalizování obecního hostince pod úrovní nově pokládaného potrubí. Stejný problém nastal i v úseku od
rodinného domku p. Boniše směrem na Hradec Králové, po rodinný domek p. Šulce. Tady vede stávající kanalizace až v zeleném pásu a u rod. domku p. Izacha prochází pod oplocením. Proto bude i v tomto případě část stávající kanalizace zachována. Budou zde ale vyvedeny odbočky, do kterých se dotčené nemovitosti v případě potřeby budou moci napojit, aniž by se zasahovalo do komunikace.
Bod č.5
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni tj. 9.6.2008 byla na adresu obce Dolní Přím doručena pouze jedna nabídka na dokončení komunikace ve Sluneční ulici na Dolním Přímě, bude tento bod programu ( výběr zhotovitele ) přesunut na některé příští jednání obecního zastupitelstva.
Bod č.6
Dětský den, který proběhl na fotbalovém hřišti na Probluzi dne 7.6.2008, nedopadl jak by se na tuto akci slušelo. Nebýt Paintball klubu Dolní Přím, Jezdecké školy p. Duška, SDH
Dolní Přím, ZKO Probluz a Základní a Mateřské školy na Probluzi akce by skončila ještě větším neúspěchem. Totálně zklamal fotbalový oddíl AFK Probluz, který nezajistil to, co slíbil. Obecní zastupitelstvo se bude rozhodovat, zda bude příští rok tuto akci zajišťovat, nebo zda si podobné akce pro děti budou zajišťovat jednotlivé organizace a spolky působící v obci
samostatně. Všem, kteří se konání Dětského dne zúčastnili patří dík.
Bod č.7
Koupaliště bylo zdárně v sobotu 31.5. a v neděli 1.6.2008 vyčištěno. V současné době se již napouští. Chlorování a údržbu související s provozem nádrže bude i letos zajišťovat
p. Kroupa. Starosta navrhl pro všechny, kteří se čištění koupaliště zúčastnili alespoň symbolickou odměnu, a to 300,- Kč na osobu. S tímto návrhem zastupitelstvo vyslovilo souhlas. Bod č.8
V tomto bodě programu se zastupitelstvo věnovalo připomínce od občanů, ve které předkládají návrh, aby se stočné platilo pouze za členy domáctnosti, kteří se v místě trvalého pobytu skutečně pohybují. Tedy aby se neplatilo za ty, kteří se dočasně nebo na trvalo odstěhovali, ale jsou zde trvale hlášeni. Po podrobném rozboru všech možných variant
různých slev a úlev, došlo zastupitelstvo k rozhodnutí, že pokud bude někdo požadovat slevu,
je mu už v současné době umožněno nechat si namontovat vodoměr i na svoji studnu. Potom
bude výše stočného odvozena od spotřeby vody. Další úlevy zatím nejsou možné, a to z důvodu vysokých nákladů na provoz ČOV.
Bod č. 9/9a
Starosta předložil zastupitelstvu požadavek obsluhy ČOV na výměnu nevyhovujících 2ks kalových čerpadel. Na těchto čerpadlech je závislý celý chod ČOV, který je v této době nadměrně zatěžován z důvodu výměny hlavní kanalizační stoky při opravě kanalizace na Dolním Přímě. Pořizovací cena čerpadel by neměla překročit 55.000,- Kč. Zastupitelstvo s výměnou čerpadel souhlasí.
Bod č.9/9b
Ing. arch. Uhlíř, který zpracovává koncept výstavby v lokalitě B 17 schváleného Územního plánu obce Dolní Přím předložil upravenou studii podle požadavků zastupitelstva ze dne
28.4.2008. Tj. snížit počet navrhovaných rodinných domků a výstavbu navrhovat jako individuální. Při dodržení těchto podmínek obecní zastupitelstvo souhlasí s výstavbou podle takto upraveného konceptu.
Bod č.9/9c
Starosta informoval zastupitele o instalaci autobusových čekáren na prozatimních autobusových zastávkách v obci Dolní Přím.
Bod č.10
Po všeobecné diskusi k chodu obecního úřadu a k dění v obci Dolní Přím a jejích místních částech, starosta jednání zastupitelstva ve 22.45 hod. ukončil.

Usnesení č. 8/2008

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Vejmana
zapisovatelku zápisu p. Špačkovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 19.5. do 9.6.2008 bez výhrad

prodej pozemku p.p.č. 632/16 v k.ú. Dolní Přím o výměře 22m2 za cenu 180Kč / m2

odměnu za čištění kouipaliště ve výši 300 Kč na osobu

pořízení 2 ks kalových čerpadel na ČOV Dolní Přím ve výši 55.000,- Kč

upravenou studii pro výstavbu rodinných domků v lokalitě B 17 schváleného Územního plánu
obce Dolní Přím ( max. 20 rodinných domku a výstavbu navrhovat jako individuální )

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem kupní smlouvy na pozemek p.p.č. 632/16 v k.ú. Dolní Přím

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
hodnocení Dětského dne konaného 7.6.2008


V Dolním Přímě dne : 9.6.2008 zapsala : Špačková Jana


ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                    Vejman Vladislav


starosta obce : Švasta Petr


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f