Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.4.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím které se konalo dne 9.4.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.GDPR – schválení pověřence

                               6.ZŠ a MŠ Probluz – doskočiště , notebooky

                               7.Zastavovací studie – pozemek p.č. 429/1 v k.ú. Probluz

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Žádost o pronájem bývalé prodejny na Probluzi

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise do které byli navrženi Ing.Hana Vycpálková a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh byla návrhová komise v předloženém složení schválena.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na program jednání, který je rozšířen o 1 bod na celkových 10 jednacích bodů. Zastupitelé program jednání schválili.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 19.3.2018 do 8.4.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 496. 646,-Kč a výdaje 544.479,-Kč. Zastupitelé si zprávu podrobně prostudovali a následně ji schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

V souvislosti s připravovanou ochranou osobních údajů, která vstoupí v platnost v květnu 2018 navrhnul starosta obce uzavřít Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů. Přítomní zastupitelé se seznámili s předloženým návrhem smlouvy mezi dobrovolným svazkem obcí : Míkroregionem  Nechanicko, zastoupeným Ing. Dagmar Smetiprachovou, místopředsedou svazku a Obcí Dolní Přím, zastoupenou Petrem Švastou, starostou obce. Návrh smlouvy je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.279/2016 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR). Zastupitelstvo uzavření smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

ZŠ a MŠ Probluz požádala obec o zakoupení nového notebooku. Zastupitelé nákup nového notebooku v hodnotě do 20.000,-Kč včetně DPH schvalují.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přípravnými pracemi na zastavovací studii na pozemek p.č. 429/1 v k.ú. Probluz. Jedná se o zasíťování cca čtyř stavebních parcel, včetně obslužné veřejně přístupné účelové komunikace které budou odděleny z výše uvedeného pozemku a budou situovány v západní části tohoto pozemku. Na zbylé polovině by mohlo vzniknout víceúčelové hřiště včetně zázemí. Zastupitelé návrh a přípravné práce schvalují. Zajištěním je pověřen starosta obce.

Veřejné hlasování .        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8/1

Ke dni 30.4.2018 končí nájemní smlouva současnému nájemci bývalé obecní prodejny  na Probluzi a nebude se již prodlužovat. Obec tedy bude hledat případného nového nájemce. Záměr o pronájmu uvedených prostor s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.000,-Kč bez služeb a energií a bez DPH bude bezodkladně zveřejněn na úřední desce obce. Zájemci mohou své nabídky zasílat do 30.4.2018 na obecní úřad. Zastupitelstvo záměr schvaluje, starosta obce je pověřen jeho zveřejněním.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdražel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.40 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 9.4.2018

 

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav

                               Fejfar Roman

Starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f