Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.10.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 9.10.2017

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr

 

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        6.Výměna oplocení u školy

                        7.Dětská hřiště

                        8.Sokol Probluz – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                        9.DANETA s.r.o. HK – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                      10.Ostatní

                      11.Závěr

 

                      10/1.Zeleň –stroje a zařízení

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc.Ladislava Tichá a Vítězslav Třebeška. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing.Hanu Vycpálkovou a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od 17.9.2017 do 8.10.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 002 648,-Kč a výdaje 328 136,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a po rozpravě k danému tématu finanční zprávu za uvedené období schválili bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s ukončením všech prací a s vydáním kolaudačního souhlasu na objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.6

Stavební výbor předložil přítomným zastupitelům cenové nabídky na opravu části oplocení u školy na Probluzi. Ke dni 9.10.2017 zaslaly svoje cenové nabídky firmy :

EKOSTAV HK s.r.o.                             224 737,-Kč včetně DPH

Petr Lacourt Dolní Přím                     232 205,05 Kč včetně DPH

STAVOKOP Chvalkovice s.r.o.           243 385,45 Kč včetně DPH

Pro zakázku „Výměna oplocení školní zahrady na Probluzi“ byla vzhledem k ceně díla schválena firma EKOSTAV HK s.r.o. v nabídkové ceně 224 737,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7

Vzhledem ke stavu dětských hřišť, které jsou v majetku obce, byly poptány specializované firmy s žádostí o cenové kalkulace na opravy těchto zařízení. Na opravy stávajících hracích prvků obec obdržela jednu cenovou nabídku od firmy ODYSEA Švec s.r.o. Litomyšl ve výši 38 700,-Kč na hrací prvky na Horní Přím a ve výši 5 550,-Kč na opravu prvků u školy na Probluzi. Zastupitelé jako zhotovitele oprav hracích prvků na dětských hřištích na Horním Přímě a na Probluzi schvalují firmu ODYSEA Švec Litomyšl v nabídkových cenách (Horní Přím – 38 700,-Kč a Probluz – 5 550,-Kč).

Bod č.8

TJ Sokol Probluz požádala obec o dotaci z rozpočtu obce na činnost v ceně 10 225,-Kč. Konkrétně se jedná o část nákladů spojených s poznávacím výletem. Pro poskytnutí hlasovalo 6 zastupitelů, proti 2. Žádost byla většinou přítomných zastupitelů schválena. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.9

DANETA s.r.o. HK zaslala na adresu obce žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000,-Kč na úhradu nákladů na docházejícího žáka L. Marka. Zastupitelé poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Bod č.10/1

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se stavem techniky na údržbu zeleně a požádal o možnost výměny travní sekačky do Jehlice. Zastupitelé pořízení nové sekačky v ceně do 15 000,-Kč schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva v 19.45 hod ukončil.

 

Usnesení č. 12/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc. Ladislava Tichá a Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 12 jednacích bodů

jako ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Ladislavu Rajnltovou

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 17.9.2017 do 8.10.2017 bez výhrad

jako zhotovitele výměny části oplocení u školy na Probluzi firmu EKOSTAV HK s.r.o. v nabídkové ceně 224 737,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele oprav hracích prvků na dětských hřištích na Horním Přímě a na Probluzi firmu ODYSEA Švec Litomyšl v nabídkových cenách (Horní Přím – 38 700,-Kč a Probluz 5 550,-Kč ceny jsou konečné)

dotaci z rozpočtu obec pro organizaci DANETA s.r.o. HK ve výši 5 000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje :            6 hlasy pro

                                                           2 proti

                                                           0 se zdržel

 

dotaci z rozpočtu obce pro TJ Sokol Probluz ve výši 10 225,-Kč

 

V Dolním Přímě dne : 9.10.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                   Ladislava Rajnltová

starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f