Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.1.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 9.1.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

                 ing. Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav

Hosté : Cerman Vladimír, Dufek Martin, Halamka Jiří, Hanka Petr, Haluza Radovan

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Záměr č.12/2016 (kabel NN ČEZ Bednář, Dolní Přím)

                        6.Záměr č.13/2016 (plynovodní přípojka na pozemek p.č. 19, Probluz)

                        7.Záměr č.1/2017 (smlouva o právu provést stavbu, pozemek p.č. 272/7

                           Horní Přím – FATO)

                        8.Ostatní

                        9.Závěr

 

                        8/1.Pozemek p.č. 213/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic, lokalita Nový Přím

                              (smlouva o pachtu, prodej)

                        8/2.SDH Okrsek č.13 Nechanice – žádost o příspěvek

                        8/3.Osvětlení autobusové zastávky Horní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Bc.Ladislava Tichá a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schválilo.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil zastupitelům finanční zprávu za období od 18.12.2016 do 8.1.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 080 695,-Kč a výdaje 530 944,-Kč. Zůstatek na účtu obce ke dni 8.1.2017 činil 5 583 639,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání předloženou finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Zastupitelstvo obce po řádném zveřejnění schválilo záměr č.12/2016, který se týká zřízení věcného břemene – služebnosti na obecních pozemcích p.č. 560, 632/3, 638/1, 665/2, 665/3 a pozemek vedený ve ZE p.č. 55/24 všechny v k.ú. Dolní Přím ve kterých je uložen kabel NN ČEZ vedený k čerpací stanici PHM na pozemku p.č. 197 v k.ú. Dolní Přím (majitel p. M. Bednář). Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Bod č.6

Zastupitelstvo obce po řádném zveřejnění schválilo záměr č. 13/2016, který se týká smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky pro pozemek p.č. 18 na obecním pozemku p.č. 455/3 v k.ú. Probluz. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku.

Bod č.7

V tomto jednacím bodě se zastupitelé zabývali projednáním záměru č.1/2017, který spočívá v souhlasu s podpisem smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím. Tato smlouva zahrnuje technickou infrastrukturu pro výstavbu 3 rodinných domů ( účelová komunikace včetně sjezdu na silnici III.třídy, vedení NN, STL plynovod, Vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). Předložená situace sjezdu je z pohledu zastupitelstva předimenzovaná a zabírá zbytečně velkou část obecního pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím. Zastupitelé proto rozhodli o konzultaci s odpovědným dopravním inženýrem, který by pro obec vypracoval návrh napojení plánované účelové komunikace v menším rozsahu (max. šíře sjezdu v napojení na silnici III.třídy 10 m a šíře účelové komunikace 3,5 m). S tímto návrhem bude neprodleně seznámen odpovědný projektant zastupující investora (FATO a.s. Hradec Králové). Zajistí starosta obce.

Bod č.8/1

Zastupitelé projednali zveřejnění záměru č.2/2017 týkající se pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic o výměře 4676 m2. Tento pozemek obec získala na základě rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na pozemku hospodaří ZD Libčany. Obec má dvě možnosti jak s pozemkem naložit a to uzavřít pachtovní smlouvu, nebo pozemek prodat. Proti uzavření pachtovní smlouvy hlasovalo všech 6 přítomných zastupitelů, všichni schválili prodej pozemku v ceně 10,70 Kč/m2. Řádné zveřejnění prodeje zajistí starosta obce.

Bod č.8/2

SDH Okrsek č.13 Nechanice požádal o finanční příspěvek na jednu sadu pohárů v ceně 1.000,-Kč u příležitosti konání okrskové soutěže. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.8/3

Zastupitelé projednali potřebu osvětlení autobusové zastávky na Horním Přímě. Jelikož zde není možnost napojení na síť NN, bude potřeba zajistit osvětlení pomocí fotovoltaického panelu. Vzhledem k této skutečnosti přítomní zastupitelé schválili pořízení osvětlení autobusové zastávky v ceně do 50.000,-Kč včetně DPH. Cenové nabídky zajistí stavební výbor ve spolupráci se starostou obce.

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.45 hod. ukončil.

 

Usnesení č.1/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      6 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc.Ladislava Tichá a Vítězslav Třebeška

rozšíření programu o 3 body na celkových 12 jednacích bodů

jako ověřovatele zápisu : ing.Hanu Vycpálkovou a Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 18.12.2016 do 8.1.2017

záměr č.12/2016

záměr č.13/2016

zveřejnění záměru č.2/2017

finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro SDH Okrsek č.13 Nechanice

osvětlení autobusové zastávky na Horním Přímě ve výši do 50.000,-Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   6 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

podpis smlouvy o právu provést stavbu (navržená obslužná komunikace pro 3 RD na Horním Přímě, FATO a.s. HK)

uzavření smlouvy o pachtu na pozemek p.č. 213/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic

 

 

V Dolním Přímě dne : 9.1.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : ing. Hana Vycpálková

                                    Vítězslav Třebeška

 

Starosta obce : Petr Švasta  

 

 

 

 

 

 

                         

           

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f