Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.7.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.7.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,

                Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :          1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Volba návrhové komise

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Smlouva o zřízení věcného břemene ( plynárenské zařízení Horní Přím)

                        6.Koupaliště Probluz – pitná voda

                        7.Farnost Nechanice – příspěvek na varhany

                        8.Rozpočtové opatření č.3/2013

                        9.Rybníčky Jehlice – čištění

                       10.Dětský den – vyhodnocení, odměny

                       11.Ostatní

                       12.Závěr

 

                    11/1.Dopravní nehoda –Bor

                    11/2.Dopravní nehoda – Dolní Přím

                    11/3.Objekt č.p. 16 Dolní Přím – výměna oken

                    11/4.Obecní hostinec – žádost o příspěvek

 

Zápis :

Bod č.1

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.11 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a Petr Švasta. Jiný návrh nabyl předložen a tak bylo složení návrhové komise schváleno.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 4. body na celkových 16. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava. Zastupitelé oba jmenované jako ověřovatele zápisu schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Členové zastupitelstva i tento návrh schvalují.

Bod č.4

Finanční zprávu za období od 9.6.2013 do 8.7.2013 přednesl starosta obce Petr Švasta. Příjmy za uvedené období činily 797 957,-Kč a výdaje za stejné období dosáhly výše

793 221,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na příjmové, tak na výdajové straně a po jejich projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě programu zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo znění smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení (STL plynovod PE DN 63 a DN 32 v délce 13,13 m pro objekt na pozemku p.č.315/1, uložený v obecním pozemku p.č. 314/1 oba v k.ú. Horní Přím). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.6

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o jednání se zástupcem ZKO Dolní Přím-Probluz ohledně možnosti připojení pitné vody pro objekt filtrační stanice u koupaliště na Probluzi. Jako ideální řešení se ukázalo napojení z šachty u objektu klubovny ZKO. Do příštího jednání zastupitelstva je starosta spolu se stavebním výborem pověřen zajištěním poptávkových nabídek na výše uvedené připojení na pitnou vodu.

Bod č.7

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s žádostí farnosti Nechanice o příspěvek na III. etapu opravy historických varhan v kostele Všech svatých na Probluzi ve výši 43.000,-Kč. Zastupitelstvo obce požádalo telefonicky faráře Mgr. Mariána Benka o doplnění žádosti a zaslání přesného přehledu již uvedených provedených prací a upřesňující rozpočet s vyčíslením nákladů, které budou ještě potřeba. Tento přehled dodá nechanická farnost do příštího jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce se s přihlédnutím k již poskytnutým příspěvkům v předchozích letech a ke stavu varhan rozhodlo v poměru 5 hlasů pro a 2 proti, že obec poskytne finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč. S touto částkou je počítáno v rozpočtu na rok 2013. Farnost Nechanice bude písemně vyrozuměna, že tento letošní příspěvek bude poslední, který obec na opravu varhan poskytne. Zároveň bude Biskupství Královéhradecké  v rámci dobrých vztahů a vzájemné spolupráce požádáno o stejně vstřícný postoj při jednání ohledně pozemku p.č. 305 v k.ú. Probluz o který by obec měla zájem a o který již řadu let bezplatně pečuje. Zajistí starosta obce.

Bod č.8

Zastupitelstvo obce projednalo a po podrobném seznámení se s jednotlivými položkami schválilo rozpočtové opatření č.3/2013 bez výhrad.

Bod č.9

V tomto bodě programu seznámil starosta obce členy zastupitelstva s návrhem na čištění rybníčků v místní části Jehlice. Na příští jednání zastupitelstva budou připraveny poptávkové nabídky od oslovených firem (zajistí Švasta Petr a Adamíra Svatopluk). Stavební výbor, starosta obce a SDH Dolní Přím zajistí ve vzájemné spolupráci vypuštění rybníčků tak, aby bylo možné práce na čištění zahájit začátkem měsíce září.

Bod č.10

Starosta obce seznámil zastupitele s hodnocením akce Dětský den, která se konala v sobotu 29.6.2013 od 15.00 hod v prostorách u zámku na Dolním Přímě. Jelikož byla akce velmi dobře připravena a ohlas na ní je jak od dětí, tak rodičů a ostatních zúčastněných také velmi kladně hodnocen, starosta obce poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se na zdárném průběhu podíleli, a navrhl udělit odměny pro tyto organizátory. Zastupitelstvo obce proto schvaluje odměnu pro hlavní organizátorku J. Burketovou ve výši 1.000,-Kč a pro ostatní ve výši 250,-Kč. Zajistí starosta obce.

Bod č.11/1

Zastupitelstvu obce bylo doručeno odvolání p. H. Jarošové, která opakovaně žádá náhradu škody od obce za dopravní nehodu v lokalitě Borský les.  Zastupitelstvo obce trvá na svém rozhodnutí, kterým vyvrací zavinění nehody ze strany obce tím, že neodklidila sníh ze stromů v lesním porostu v lokalitě Borský les a které jsou ve vlastnictví obce. Rozhodnutí o vině bude tedy muset učinit až soudní jednání, ke kterému se poškozená obrátí. O tomto rozhodnutí bude poškozená vyrozuměna dopisem. Zajistí starosta obce.

Bod č.11/2

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o dopravní nehodě na Dolním Přímě, při které byl poškozen sloup veřejného osvětlení. Viník nehody ovšem z místa ujel a z tohoto důvodu bude muset být škoda hrazena z obecního rozpočtu. Jedná se o nový sloup, nové svítidlo a práce spojené s výměnou výše jmenovaného zařízení. Podle předběžných odhadů se jedná o částku do 15.000,-Kč. Zajistí starosta obce.

Bod č.11/3

Stavební výbor předložil zastupitelstvu obce cenové nabídky na výměnu oken v budově bývalé okresní knihovny (Dolní Přím č.p.16) od následujících firem :

SAMAT s.r.o.                                      40.536,03 Kč včetně DPH

KOBLA s.r.o.                                       45.633 Kč včetně DPH

K –plasty s.r.o.                                    46.346 Kč včetně DPH

S přihlédnutím k nabídkové ceně, dobrým referencím a předchozí vzájemné spolupráci, byla pro realizaci výše uvedené zakázky schválena firma SAMAT s.r.o. v nabídkové ceně 40.536,03 Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

U budovy č.p. 16 na Dolním Přímě bude také nutné vyměnit vrata. Na tuto práci byla dodána jen jedna nabídka, proto se výběr zhotovitele přesouvá na příští zasedání zastupitelstva, kde by se mělo vybírat z více kalkulací.

Bod č.11/4

Zastupitelé projednali žádost P.Geberta o příspěvek na letní tábor pro děti ve výši 2.500,-Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu soukromé osoby, rozhodlo zastupitelstvo obce žádost nepodpořit.

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu a po všeobecné rozpravě starosta jednání zastupitelstva obce ve 20.47 hod ukončil.

 

Usnesení č.9/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro

                                                0 proti

                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Švasta Petr, Fejfar Roman

 

rozšíření programu o 4. body na celkových 16

 

jako ověřovatele zápisu Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava, jako zapisovatele zápisu

Fišerovou Ilonu

 

finanční zprávu za období od 9.6.2013 do 8.7.2013 bez výhrad

 

smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení na pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím

 

rozpočtové opatření č.3/2013 bez výhrad

 

jako zhotovitele výměny oken v budově č.p.16 na Dolním Přímě firmu SAMAT s.r.o. v nabídkové ceně 40.536,03 Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro

                                                0 proti

                                                1 se zdržel

odměny pro organizátory Dětského dne

 

obecní zastupitelstvo schvaluje : 5 hlasy pro

                                                2 proti

                                                0 se zdržel

finanční příspěvek na opravu varhan v kostele na Probluzi ve výši 20.000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 5 hlasy proti

                                                   1 pro

                                                   1 se zdržel

finanční příspěvek na letní tábory pro děti pro Obecní hostinec –Pavla Geberta ve výši 2.500,-Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 8.7.2013

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Vejman Vldislav

                              Ševčík Vratislav

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f