Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.4.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.4.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                 1. Úvod, volba návrhové komise

                               2. Schválení programu

                               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4. Finanční zpráva

                               5. Záměr č.4/2019 (věcné břemeno, kabelové vedení NN, obecní pozemek

                                   p.č. 134/4 v k.ú. Probluz)

                               6. Veřejnoprávní smlouva – město Nechanice

                               7. Ostatní

                               8. Závěr

 

                               7/1. Informovanost občanů – SMS

                               7/2. ZŠ a MŠ Probluz – smlouvy a dohody, vybavení

                               7/3. Město Nechanice – darovací smlouva

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Mgr. Marek Vlastník a Vratislav Ševčík. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 11 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil finanční zprávu za období od 17.3.2019 do 7.4.2019. Příjmy v daném období činily 920.007,-Kč a výdaje 2.568.567,-Kč. Částkou 2.000.000,-Kč byla zaplacena úhrada za nákup prodejny na Dolním Přímě. Zastupitelé po důkladném prostudování jednotlivých položek finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelé po řádném zveřejnění schválili záměr č.4/2019, týkající se zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 134/4 v k.ú. Probluz v souvislosti s umístěním kabelového vedení NN. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novou právní úpravou ohledně vyřizování přestupků. Současnou smlouvu o přestupcích uzavřenou mezi Obcí Dolní Přím a Městem Nechanice je vzhledem k  právním úpravám  potřeba novelizovat. Znění nové smlouvy zastupitelé prostudovali a následně schválili. Úhrada za právní služby bude městu Nechanice placena na základě vystavené faktury, která se bude odvíjet od počtu obyvatel, přičemž platba za jednoho obyvatele činí 15,-Kč. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7/1

Zastupitelé projednali a následně schválili záměr informovat občany formou SMS zpráv. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách obce a v právě připravovaném vydání obecních novin, kde budou mít občané možnost se do projektu přihlásit. Služba by byla pro občany zdarma. Důležitým kritériem bude trvalý pobyt v obci a věk od 18 let. Na základě zájmu občanů bude vybrán dodavatel a  tato služba zřízena a aktivována. Občané se mohou do projektu přihlásit osobně na obecním úřadě, emailem, nebo formou sms zprávy na číslo 603154085.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7/2

ZŠ a MŠ Probluz požádala obec o možnost čerpání mzdových prostředků na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti z provozních nákladů poskytnutých z rozpočtu obce ve výši 100.000,-Kč na rok 2019. Zastupitelé možnost čerpání mzdových prostředků z provozních nákladů na výše uvedené dohody pro rok 2019 schvalují. Zajistí účetní obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7/3

Město Nechanice požádalo obec o finanční dar na zajištění provozu jednotky JPO II JSHD s výjezdem do 5. minut od vyhlášení poplachu. Tato jednotka zajišťuje jak zásahy při požárech, tak asistuje u dopravních nehod a živelných pohrom. Zastupitelé žádost projednali a následně schválili finanční dar ve výši 5.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti 0 se zdržel

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva v 21.05 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 8.4.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f