Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.4.2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného 8.4.2013 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Jiří Bílek, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava
Hosté : JUDr. Halamková M., Dufek M.

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Závěrečný účet obce za rok 2012
                 6.Rozpočtové opatření č.1/2013
                 7.Volný byt –výběr nájemce
                 8.MS Bor Probluz – žádost o příspěvek
                 9.Objekt č.p.16 na Dolním Přímě –stavební úpravy
               10.Vesnice roku 2013
               11.Prořez stromů, pasport dřevin
               12.Úklid příkopů –termín
               13.Obecní hostinec –žádost o příspěvek
               14.Park Probluz
               15.SDH Dolní Přím –žádost o příspěvek
               16.Ostatní
               17.Závěr

               16/1.Dětské hřiště –ZŠ Probluz, doplnění
               16/2.Sluneční ulice D.Přím - chodníky, silnice
               16/3.Sdružení Horní Přím
               16/4.Běžecká dráha – škola Probluz

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášení schopné a podal návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Svatopluk Adamíra a Roman Fejfar. Návrh zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila ke schválení rozšíření programu jednání o 4. body, na celkových 21. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise předložila ke schválení návrh na ověřovatele zápisu (Vladislav Vejman, Ševčík Vratislav) a zapisovatele zápisu (Fišerová Ilona). Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce se stavem hospodaření obce za období od 11.3. 2013 do 7.4.2013 ve formě finanční zprávy. Po projednání byla tato finanční zpráva schválena bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelé po projednání schvalují Závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad. Tento dokument byl řádně a v souladu s platnými zákony a nařízeními zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dolní Přím a to jak v písemné, tak v elektronické podobě.
Bod č.6
Členové zastupitelstva na základě předloženého návrhu od finančního výboru projednali a následně schválili rozpočtové opatření č.1/2013 bez výhrad. Toto opatření bylo vypracováno na základě vzniklého rozdílu mezi schváleným rozpočtem na rok 2013 a výkazem FIN-12 a to v příjmech o 80.500,-Kč a ve výdajích o 209.625,-Kč. Rozdíl ve výdajích v částce 129.125,-Kč byl uhrazen z přebytku roku 2012.
Bod č.7
V tomto bodu programu se měly hodnotit případné nabídky na nájem v obecním bytě v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Jelikož se ale nikdo nepřihlásil, nebylo co hodnotit a tento bod programu byl tímto uzavřen. Nabídka volného bytu zůstává v platnosti za stejných podmínek.
Bod č.8
MS Bor Probluz předložilo zastupitelstvu obce žádost o navýšení příspěvku na rok 2013 a to v souvislosti s pořízením nové vrhačky asfaltových terčů. Zastupitelé návrh projednali a vzhledem k tomu, že byl výše uvedenému zájmovému sdružení na letošní rok již příspěvek ve výši 30.000,-Kč profinancován, nebude další částka z rozpočtu obce uvolněna.
Bod č.9
Starosta obce informoval zastupitele o cenové nabídce na nový rozvod vody a kanalizace pro č.p.16 na Dolním Přímě, včetně instalace WC a umyvadla. Jelikož ale obec do dnešního dne obdržela pouze jednu cenovou kalkulaci, bylo rozhodnuto, že výběr zhotovitele se bude řešit na dalším jednání zastupitelstva, pokud oslovené firmy své nabídky dodají.
Bod č.10
Zastupitelstvo se zabývalo otázkou, zda se pro letošní rok zapojí do soutěže Vesnice roku 2013 a po pečlivém zvážení rozhodlo o tom, že se v letošním roce této soutěže nezúčastní.
Bod č.11
Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce předložil návrh na ošetření, výsadbu a kácení dřevin v lokalitách u zámku na Dolním Přímě, u zvoničky na Novém Přímě, u zvoničky na Horním Přímě a u zvoničky na Jehlici. Studie zpracovaná odbornou a specializovanou firmou řeší v této fázi stav stromů v daných lokalitách a jejich nutné ošetření. V mnohých případech se ale jedná o dřeviny přestárlé, zasažené chorobami a je nutné je pokácet. Na toto bude navazovat projekt, který opět vypracuje specializovaná firma a ten bude řešit úpravu, ošetřování, výsadbu a odstraňování dřevin a keřů v obci a všech jejích místních částech tak, aby byla veškerá zeleň v dobré kondici. Dále se zastupitelstvo zabývalo prořezem velkých stromů (líp, jasanů a dubů) v katastru obce. Nejnutnější prořez je třeba u památného dubu v Jehlici, lípy u obecního úřadu a jasanu u dětského hřiště na Dolním Přímě. Tyto práce provede firma Karel Šmigura z Kunčic horolezeckou metodou v nabídkové ceně 7.700,-Kč. Tato cena je konečná. Zastupitelstvo schvaluje pořízení projektu na ošetřování, výsadbu a kácení dřevin a schvaluje prořez výše jmenovaných stromů za nabídkovou cenu.

Bod č.12
Starosta SDH Dolní Přím navrhl termín pro již tradiční úklid odpadků v příkopech v rámci katastru obce a všech jejích místních částí. Tento termín byl stanoven na sobotu 20.4.2013 se srazem v 9.00 hod u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Po skončení akce je pro všechny zúčastněné připraveno malé pohoštění v obecním hostinci na Dolním Přímě.
Bod č.13
Nájemce Obecního hostince na Dolním Přímě p.Jarkovská předložila žádost na příspěvek na ceny u příležitosti konání turnaje ve stolním tenise, který se konal 30.3.2013 od 13.00 hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Samotný příspěvek a jeho výše bude předmětem schvalování až po předložení dokladů na nákup pohárů, které zastupitelé požadují.
Bod č.14
Zastupitelé se seznámili s návrhem znění darovací smlouvy na pozemky p.č.429/3, 429/6 a 436/2 v k.ú.Probluz (park), mezi TJ Sokol Probluz a Obcí Dolní Přím. Po projednání, bylo znění darovací smlouvy zastupitelstvem schváleno. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.15
SDH Dolní Přím předložil žádost o finanční podporu na rok 2013 ve výši 20.000,-Kč, která by sloužila na nákup nových hadic. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 20.000,-Kč schvaluje.
Bod č.16/1
Členové zastupitelstva se seznámili s cenovými kalkulacemi na rozšíření herních prvků u dětského hřiště na zahradě u školy na Probluzi o lezeckou stěnu. Svoje nabídky předložily tyto firmy :
LIGNUM STAV s.r.o. Rasošky                                   37.000,-Kč včetně DPH, bez dopadové plochy
HŘIŠTĚ-ZAHRADA, Zbyněk Polášek Ostrava           45.156,-Kč včetně DPH, bez dopadové plochy
Václav Černý, Praha 8                                              45.156,-Kč včetně DPH, bez dopadové plochy
Jako zhotovitel herního prvku byla vybrána firma LIGNUM STAV s.r.o. Rasošky za nabídkovou cenu 37.000,-Kč včetně DPH, bez dopadové plochy. Tu si obec zajistí sama.
Bod č.16/2
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s možností čerpat dotační titul na opravy místních komunikací a chodníků, který poskytuje MMR. Z výše uvedeného dotačního titulu by se dala dokončit komunikace ve Sluneční ulici na Dolním Přímě včetně opravy přilehlých chodníků. Zastupitelé se s návrhem na čerpání dotace podrobně seznámili a usnesli se na tom, že se s podáním žádosti vyčká až do vyřešení žádosti o jiný dotační titul (konkrétně se jedná o akci „Vodovod Jehlice“). V případě přidělení obou dotací by se obec mohla dostat do finančních potíží a to díky nutnosti úhrady povinné spoluúčasti. Proto bylo rozhodnuto o postupném podávání jednotlivých žádostí v pořadí „Vodovod Jehlice“ na prvním místě a „Oprava komunikace a chodníků Dolní Přím“ na místě druhém.
Bod č.16/3
Zástupci občanského sdružení „Klidná obec Dolní Přím“ informovali zastupitele o vznesení námitek proti plánované výstavbě přístupové komunikace v místní části Horní Přím do lokality B14 a B15 Územního plánu obce. Zastupitelstvo bere námitky na vědomí. Dále byla dohodnuta schůzka na Odboru hlavního architekta magistrátu města Hradec Králové, kde by se měl ujasnit sporný pohled na výklad novely zákona o územním plánování, konkrétně § 102, který řeší úhradu nákladů při vyjmutí pozemků určených k zástavbě z ÚPO. Na této schůzce bude obec zastupovat starosta obce.

 

Bod č.16/4
Sportovní výbor předložil cenové kalkulace na úpravu běžecké dráhy na zahradě u školy na Probluzi. Zastupitelé po posouzení daných možností schválili výměnu pískového povrchu za povrch z antuky, pod kterým bude podklad řádně zhutněn. Částka na tyto úpravy byla stanovena do 35.000,-Kč včetně DPH a dopravy materiálu. Realizaci úpravy zajistí starosta obce spolu se stavebním a sportovním výborem.
Bod č.17
Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22.15 hod.

Usnesení č.5/2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman

rozšíření programu o 4. body na celkových 21

ověřovatele zápisu : Vejmana Vladislava, Ševčíka Vratislava

zapisovatele zápisu : Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 11.3.2013 do 7.4.2013 bez výhrad

Závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad

rozpočtové opatření č.1/2013 bez výhrad

vypracování odborného pasportu stavu zeleně a dřevin v obci a všech jejích místních částech

prořez stromů v nabídkové ceně 7.700,-Kč (cena konečná)

termín úklidu obce na 20.4.2013 od 9.00 hod

znění darovací smlouvy na pozemky p.č. 429/3, 429/6 a 436/2 v k.ú. Probluz mezi TJ Sokol
Probluz a obcí Dolní Přím

finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na nákup nových hadic pro SDH Dolní Přím

jako zhotovitele doplnění dětského hřiště u školy na Probluzi (prolézačka-lezecká stěna) firmu LIGNUM STAV s.r.o. Rasošky v nabídkové ceně 37.000,-Kč včetně DPH, bez dopadové plochy

úpravu běžecké dráhy a doskočiště na zahradě u školy na Probluzi v ceně do 35.000,-Kč


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel

navýšení finančního příspěvku pro MS Bor Probluz

zapojení obce v roce 2013 do soutěže Vesnice roku

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci občanského sdružení „Klidná obec Dolní Přím“
informaci o možnosti čerpání dotace z MMR


V Dolním Přímu dne : 8.4.2013

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Vejman Vladislav
                                 Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f