Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.3.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.3.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční Zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.2/2021

                               6.Záměr č.1/2021

                               7.Projekt : Pošta-Partner

                               8.Záměr č.2/2021 (Zásilkovna v obci)

                               9.Dětská hřiště – doplnění (případně i škola)

                            10.Úklid obce – návrh termínu

                            11.Hřbitov Probluz

                            12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ČEZ – Nový Přím)

                            13.MS Háj Stěžery – žádost o dotaci na rok 2021

                            14.Ostatní

                            15.Závěr

 

                            14/1.Stížnost Horní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a Milan Kroupa. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé následně složení návrhové komise schválili.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje ke schválení program jednání rozšířený o jeden bod na celkových 16. jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 3.2.2021 do 28.2.2021. Příjmy za dané období činily 1.165.466,-Kč a výdaje 904.641,-Kč. Přítomní zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené finanční zprávy a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.2/2021. V kapitole příjmů je navýšení ve výši 241.500,-Kč a ve výdajích 1.387.200,-Kč. Rozdíl ve výši 1.145.700,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření z roku 2020. Zastupitelé po projednání rozpočtové opatření č.2/2021 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Na vyhlášený záměr č.1/2021 o prodeji traktoru John Deere, včetně zametacího zařízení a neseného sypače se přihlásil jediný zájemce, Vital Tech Rozběřice, který respektuje nabídkovou cenu 80.000,-Kč bez DPH. Zastupitelé s prodejem techniky souhlasí a pověřují starostu obce a účetní obce vystavením faktury.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s p. Kroupou zjišťovali konkrétní podmínky pro zajištění služby Pošta – Partner v obci Dolní Přím. V případě převzetí pobočky na Dolním Přímě, by obec hradila veškeré odvody ze mzdy a k tomu náklady spojené s provozem pobočky (energie, komunální odpad). Co se týká pracovníků zajišťujících vlastní provoz, tak by museli být zajištěni dva, pro případ nemoci, dovolené atd. Česká pošta dává příslib, že pobočka pošty bude fungovat i v případě, že obec poštu v projektu Pošta – Partner nepřevezme. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje převzetí pobočky na Dolním Přímě v rámci projektu Pošta – Partner. V případě, že by Česká pošta chtěla pobočku zrušit, bude zastupitelstvo volit jiný postup.

Veřejné hlasování :         0 pro

                                    9 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8

Obec Dolní Přím zveřejňuje záměr č.2/2021, který spočívá v pronájmu části obecního pozemku p.č. 632/84 v k.ú. Dolní Přím o výměře 1 m2 (lokalita u autobusové zastávky ve směru na Nechanice. Pronájem je navržen jako bezúplatný. Zastupitelé takto navržený záměr č.2/2021 schvalují a pověřují starostu obce jeho řádným zveřejněním.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelstvo se v tomto bodě jednání zabývalo výběrem zhotovitele na doplnění dětských hřišť na Probluzi v parku, v areálu ZŠ a MŠ Probluz a na Horním Přímě.Jedná se o lanové prvky : houpací hnízdo a lezecký, provazový jehlan. Svoje nabídky doručily firmy :

Monotrend                                       91.203,-Kč           včetně DPH

Bonita                                            104.640,-Kč           včetně DPH

Sport Club                                      121.389,-Kč           včetně DPH

Piccolino                                        116.602,-Kč           včetně DPH

Přítomní zastupitelé schvalují jako zhotovitele doplnění dětského hřiště na Probluzi v parku firmu Monotrend. Po projednání bylo ještě schváleno doplnění prvku lanová lezecká pyramida na dětské hřiště u ZŠ a MŠ Probluz a kovový kolotoč na hřiště na Horním Přímě.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.10

Tradiční akce : Úklid obce, se i letos musí obejít bez hromadného zapojení občanů a závěrečným občerstvením v obecním hostinci. Občané, kteří se budou chtít do akce zapojit si budou moci v týdnu od 22.3.2021 vyzvednout na obecním úřadě pytle a rukavice a bude jim určen úsek, který by měli vyčistit. Vlastní sběr odpadu proběhne v sobotu 27.3.2021 a v neděli 28.3.2021. Plakát na úklid obce zajistí p. Tichá ve spolupráci s p. Nývltovou Markétou. Svoz pytlů bude zajišťovat v tyto dva dny starosta obce. Všem, kteří budou mít o úklid obce zájem, předem děkujeme. Zastupitelé s takto sestaveným harmonogramem souhlasí.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11

Starosta spolu se stavebním výborem informoval o pádu hřbitovní zdi na hřbitově na Probluzi. Hřbitov byl v místě spadlé zdi zajištěn provizorním pletivem a budou okamžitě započaty práce na obnově zdi. Tyto práce budou prováděny pracovníkem obce a pokud bude zájem, tak brigádníky. Pomníky, které byly poškozeny, budou odbornou firmou opraveny. Zastupitelé tento postup schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.12

Společnost ČEZ požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 729 v k.ú. Dolní Přím. Do tohoto pozemku bude uloženo vedení NN k plánované výstavbě RD na pozemku p.č. 712 v k.ú. Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemek p.č. 729 v k.ú. Dolní Přím schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.13

MS Háj Stěžery podal žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 20.000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na zakoupení medikované krmné směsi pro spárkatou zvěř, vybudování a opravy mysliveckého zařízení na přikrmování zvěře a na opravy techniky (traktoru). Zastupitelstvo poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 20.000,-Kč schvaluje. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.14/1

Občané Horním Přímu si stěžují na jejich obtěžování na dětském hřišti p. Kučerovou. Oficiální stížnost bude postoupena k právnímu posouzení a na základě tohoto, bude postupováno dále. Zajistí starosta obce. Zastupitelé tento postup schvalují. Na závěr jednání byli zastupitelé seznámeni se stížností p. Kučerové na problém s toulavými kočkami. Jelikož byla stížnost podána 1,5 hod před začátkem jednání zastupitelstva, nebylo možné ji zařadit do programu jednání a tato záležitost bude projednána na příštím zasedání.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.50 hod. ukončil.

V Dolním Přímě dne : 8.3.2021

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f