Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.2.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.2.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Ševčík Vratislav, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Audit

                               6.ZKO Probluz – žádost o dotaci na rok 2021

                               7.Záměr č.1/2021

                               8.Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ)

                               9.Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů (Hradecké služby)

                            10.Projekt : Pošta – Partner

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

                            11/1.Výsadba alejí

                            11/2.Volba komise pro otevírání obálek

                            11/3.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci na rok 2021

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Petr Švasta. Přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhové komise navrhuje rozšíření programu jednání o 3. body, na celkových 15 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Milana Kroupu a Romana Fejfar. Zastupitelé návrh schvalují

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 14.1.2021 do 3.2.2021. Příjmy v daném období činily 367.888,-Kč a výdaje 1.437.544,-Kč. Zvýšené výdaje byly zapříčiněny úhradou za nový kompaktní traktor Kubota ve výši 903.870,-Kč. Zastupitelé si finanční zprávu podrobně prostudovali a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, které vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhlo dálkovým přístupem a bylo vyhodnoceno bez chyb a nedostatků. V souvislosti s výsledkem auditu navrhl starosta obce odměnu pro účetní obce. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí a schvalují finanční odměnu pro účetní obce ve výši 5.000,-Kč.

Veřejné hlasování :                    5 pro

                                               0 proti

                                               1 se zdržel

Bod č.6

ZKO Dolní Přím – Probluz žádá obec o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 20.000,-Kč. Finance budou použity na provoz a renovaci cvičiště ZKO na Probluzi. Zastupitelstvo dotaci ve výši 20.000,-Kč pro ZKO Dolní Přím – Probluz na rok 2021 schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce navrhuje záměr č.1/2021, který spočívá v prodeji starého kompaktního traktoru John Deere 2210 včetně zametacího zařízení a sypače v ceně 80.000,-Kč bez DPH. Prodej traktoru je vyvolán pořízením nového kompaktního traktoru Kubota. Přítomní zastupitelé záměr projednali a následně schválili. Starosta obce je pověřen řádným zveřejněním záměru na úřední desce obecního úřadu.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím v kterém je uložen kabel NN společnosti ČEZ. Po projednání zastupitelé smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím schvalují a pověřují starostu obce jejím podpisem.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zněním dohody o výběru poplatků a předávání dokladů v souvislosti s likvidací odpadů. Tato dohoda mezi obcí a společností Hradecké služby je v souladu s novelizací zákona o odpadech. Zastupitelstvo po projednání Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Česká pošta s.p. přichází se záměrem předat provoz pošty na Dolním Přímě do projektu Pošta Partner. Znamená to, že provoz pošty již nebude zařizovat Česká pošta s.p. ale jí vybraný subjekt, který by měl vykonávat veškeré úkony spojené s agendou poštovního úřadu. Provoz může převzít i obec. Zastupitelé záměr projednali a vzhledem k tomu, že jim nejsou ještě zcela jasné podmínky tohoto projektu, pověřují starostu obce a p. M. Kroupu zjištěním podrobností. Záležitost ohledně projektu Pošta – Partner tak bude zařazena na program jednání dne 8.3.2021.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11/1

Ing. Vycpálková přichází s úvahou o výsadbě aleje k pomníku války 1866 v katastru Horní Přím. Alej by měla být lipová, pořizovací cena jednoho stromu je současné době okolo 5.000,-Kč. Na již obnovené přístupové cestě k výše uvedenému pomníku jsou navrženy dvě lavičky. Zastupitelé doporučují kontaktovat specializovanou zahradnickou firmu, která by doporučila druh stromů a to vzhledem k poměrně úzké přístupové cestě k pomníku. Výsadba by měla proběhnout na podzim letošního roku s tím, že by si občané obcí mohli jednotlivé stromy adoptovat (uhradit) a stali by se tak „majiteli lip“. Zastupitelé se záměrem souhlasí a pověřují starostu, místostarostu a Ing. Vycpálkovou zajištěním podrobností k plánované výsadbě.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11/2

V souvislosti s plánovanou výstavbou vodovodu do místní části Nový Přím je třeba zvolit komisi pro otevírání obálek v souvislosti s výběrovým řízením. Otevírání obálek proběhne dne 10.3.2021. Do této komise jsou navrženi Švasta Petr, Fejfar Roman, Ryba Zdeněk st. A jako náhradník Milan Kroupa. Zastupitelé složení komise schvalují.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11/3.

SDH Dolní Přím žádá obec o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 20.000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na údržbu, servis a nákup techniky, vybavení soutěžních družstev a hasičské klubovny, náklady spojené s pořádáním sportovních a společenských akcí. Obecní zastupitelstvo poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro SDH Dolní Přím ve výši 20.000,-Kč schvaluje. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :                    6 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.10 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 8.2.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Milan Kroupa

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f