Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.2.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.2.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.1/2016

                        6.Oplocení zahrady u zámku – výběr zhotovitele

                        7.Byt v č.p. 27 – stanovení výše nájemného

                        8.Odměna pro místostarostu

                        9.Audit

                       10.ZKO Dolní Přím-Probluz, žádost o příspěvek

                       11.Obecní ples

                       12.Ostatní

                       13.Závěr

 

                       12/1.SDH okrsek č.13 Nechanice – žádost o příspěvek

                       12/2.Prodejna Probluz – pronájem

                       12/3.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a jednání je usnášeníschopné. Následně starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Vítězslav Třebeška. Návrh byl zastupiteli schválen.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 3 body na celkových 16 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Bc.Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 17.1.2016 do 7.2.2016. Příjmy na bankovním účtu za uvedené období činily 667.311,-Kč a výdaje  556.615,-Kč. Zastupitelé po podrobném projednání jednotlivý ch kapitol finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil přítomným zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.1/2016. Navýšení příjmů je doporučeno o 70.000,-Kč a navýšení výdajů o 674.000,-Kč. Rozdíl ve výši 604.000,-Kč je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Zastupitelstvo Rozpočtové opatření č.1/2016 schvaluje bez výhrad.

Bod č.6

Stavební výbor ve spolupráci se starostou obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na dokončení oplocení zahrady u zámku na Dolním Přímě. Svoje kalkulace předložily tyto firmy :

Ing.Ivo Pavlík,pohony a vratové systémy Dolní Přím                           120.555,-Kč bez DPH

Pavel Danda, zámečnictví Hrádek                                                    131.000,-Kč bez DPH

Zámečnictví Došel, zámečnictví Všestary                                         132.000,-Kč bez DPH

Přítomní zastupitelé s přihlédnutím k nejnižší cenové nabídce vybrali jako zhotovitele výse uvedené zakázky firmu Ing.Ivo Pavlík v nabídkové ceně 120.555,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7

V jednacím bodě č.7 bylo nutné projednat zveřejnění záměru o pronájmu obecního bytu v budově č.p. 27 na Dolním Přímě a stanovit minimální cenu nájemného tohoto celkově zrekonstruovaného bytu o celkové výměře 78,05 m2. Zastupitelé zveřejnění záměru o pronájmu bytu schválili a stanovili minimální nájemné ve výši 5.500,-Kč bez služeb a energií. V případě, že o byt bude mít zájem více žadatelů, bude přistoupeno k obálkové metodě, kde bude následně vybrán nájemce s nejvyšší nabídkou. Nájemní doba bude stanovena na dobu určitou (1 rok) s možností jejího prodloužení. Žadatel složí při podpisu nájemní smlouvy kauci ve výši 11.000,-Kč. Součástí žádosti musí být i předložení dokladu o bezdlužnosti. Zájemci mohou svoje nabídky předkládat na obecním úřadě do 15.3.2016 do 12.00 hod. Předložené žádosti budou vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva dne 21.3.2016.

Bod č.8

Starosta obce předložil opětovně návrh na navýšení odměny pro místostarostu obce z nynějších 8.000,-Kč na 10.000,-Kč. Jelikož ale v hlasování nebyl návrh podpořen většinou přítomných členů zastupitelstva, navýšení odměny pro místostarostu nebylo schváleno. O této záležitosti již zastupitelé jednat nebudou.

Bod č.9

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu o hospodaření obce za rok 2015, který proběhl  dne 25.1.2016. Výsledek kontroly byl bez chyb a nedostatků. Z tohoto důvodu navrhl starosta obce odměnu pro účetní obce. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí a schvalují odměnu pro účetní ve výši 2.000,-Kč.

Bod č.10

ZKO Dolní Přím-Probluz předložila obci žádost o příspěvek na činnost na rok 2016 ve výši 30.000,-Kč. Příspěvek bude použit na údržbu a provoz areálu na Probluzi a na pokrytí části nákladů na mezinárodní výstavu rottweilerů a mistrovství republiky rottweilerů. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč schvalují a pověřují starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.11

Starosta spolu s kulturním výborem vyvolali diskuzi ohledně příprav Obecního plesu. Byla navržena výše vstupného a to v částce 100,-Kč. Na ceny do tomboly byla vyčleněna částka 4.000,-Kč. Oba předložené návrhy byly zastupitelstvem schváleny.

Bod č.12/1

SDH Okrsek č.13 Nechanice předložil žádost o příspěvek ve výši 1.000,-Kč na rok 2016. Tento příspěvek bude použit na nákup pohárů v souvislosti s konáním okrskové soutěže v požárním útoku. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.12/2

Na základě zveřejnění záměru o pronájmu prostor v objektu bývalé prodejny na Probluzi byla projednána žádost p. Kuštana, který o pronájem projevil zájem. Zastupitelé konstatovali, že pronájem byl zveřejněn v ceně 2.000,-Kč bez DPH a služeb a energií. V případě, že p. Kuštan bude s těmito podmínkami souhlasit, pověřují zastupitelé starostu obce podpisem nájemní smlouvy.

Bod č.12/3

SDH Dolní Přím podal žádost o příspěvek ve výši 5.000,-Kč na pořádání dětského karnevalu a žádost o příspěvek na hudbu v souvislosti s pořádáním Hasičského plesu. Obecní zastupitelstvo obě žádosti v souhrnné výši 10.000,-Kč schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem darovací a veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.06 hod. ukončil.

 

Usnesení č.2/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vratislav Ševčík a Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 16 bodů

 

Bc.Ladislavu Tichou a Romana Fejfara jako ověřovatele zápisu

Ilonu Fišerovou jako zapisovatele zápisu

 

finanční zprávu za období od 17.1.2016 do 7.2.2016 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.1/2016 bez výhrad

 

jako zhotovitele dokončení oplocení zahrady u zámku na Dolním Přímě firmu :

Ing.Ivo Pavlík – Dolní Přím v nabídkové ceně 120.555,-Kč bez DPH

 

zveřejnění Záměru č.1/2016 o pronájmu obecního bytu v č.p. 27 na Dolním Přímě

(minimální nájemné ve výši 5.500,-Kč bez služeb a energií)

 

finanční příspěvek pro ZKO Dolní Přím-Probluz na rok 2016 ve výši 30.000,-Kč

 

výši vstupného na Obecní ples ve výši 100,-Kč a nákup cen do tomboly ve výši 4.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro SDH Okrsek č.13 Nechanice na rok 2016 ve výši 1.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím na úhradu nákladů na hudbu a cen na Dětský karneval v souhrnné výši 10.000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           1 se zdržel

 

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         4 hlasy pro

                                                           3 proti

                                                           1 se zdržel

 

navýšení měsíční odměny na 10.000,-Kč pro místostarostu obce

 

V Dolním Přímě dne : 8.2.2016

 

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu :  Bc. Ladislava Tichá

                                          Roman Fejfar

Starosta obce :  Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f