Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.11.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod
               2.Složení slibu členů zastupitelstva
               3.Volba starosty
               4.Volba místostarosty
               5.Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
               6.Volba členů výborů a komisí zastupitelstva obce
               7.Volba zástupce obce do mikroregionu Nechanicko
               8.Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
               9.Různé
             10.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva, které seznámil s programem jednání a jeho průběhem a následně předal slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli p. Ing. Jiřímu Bílkovi, který povede jednání až do volby nového starosty obce.
Bod č. 2
Ing. Jiří Bílek přečetl znění slibu člena zastupitelstva a požádal přítomné zastupitele o jeho složení, které každý člen zastupitelstva stvrdil svým podpisem.
Bod č. 3
V tomto bodě programu požádal předsedající Ing. Jiří Bílek ostatní členy zastupitelstva o vyjádření k volbě starosty obce a to, zda volba proběhne veřejně nebo v tajném hlasování. Zastupitelé schválili volbu starosty jako veřejnou. Následně navrhl Ing. Jiří Bílek do funkce starosty p. Petra Švastu. Ve veřejné volbě byl následně do funkce starosty obce, 8 hlasy ( jeden se zdržel ),zvolen  Petr Švasta. Nově zvolený starosta obce poděkoval za důvěru a ujal se řízení dalšího programu zasedání.
Bod č. 4
Než bylo přistoupeno k volbě místostarosty, požádal nově zvolený starosta obce o to, aby mohl svoji funkci vykonávat jako uvolněný zastupitel. Obecní zastupitelstvo žádost schvaluje. Poté starosta navrhl do funkce místostarostky Ladislavu Rajnltovou a navrhl výběr volby ( veřejně, nebo tajně ). Zastupitelstvo schválilo volbu veřejnou a v té byla 8 hlasy ( jeden se zdržel ), místostarostkou zvolena Ladislava Rajnltová.
Bod č. 5
Všichni členové zastupitelstva se podrobně seznámili se zněním nového Jednacího řádu zastupitelstva obce Dolní Přím a po jeho prostudování jej schválili.
Bod č. 6
Starosta předložil návrh na složení výborů a komisí zastupitelstva obce. Členové zastupitelstva po projednání složení výborů a komisí schválili a je následující :

finanční výbor                                              předseda : Ing. Jiří Bílek
                                                                         člen : Roman Fejfar
                                                                         člen : Josef Blažej
kontrolní výbor                                             předseda : Svatopluk Adamíra
                                                                         člen : Vratislav Ševčík
                                                                         člen : Vladislav Vejman
komise stavební                                           předseda : Josef Blažej
                                                                          člen : Petr Švasta
                                                                          člen : Vratislav Ševčík
                                                                          člen : Zdeněk Ryba st.
komise životního prostředí a rozvoje obce       předseda : Vladislav Vejman
                                                                          člen : Ilona Fišerová
                                                                          člen : Petr Švasta
                                                                          člen : Ladislava Rajnltová
komise kulturní a sociální                              předseda : Ilona Fišerová
                                                                           člen : Ladislava Rajnltová
                                                                           člen : Ladislava Tichá
                                                                           člen : Vratislav Ševčík
                                                                           člen : Petr Švasta
komise sportovní                                            předseda : Roman Fejfar
                                                                           člen : Svatopluk Adamíra
                                                                           člen : Ilona Fišerová
komise bytová                                               předseda : Vratislav Ševčík
                                                                           člen : Ing.Jiří Bílek
                                                                           člen : Josef Blažej
Bod č. 7
Zastupitelstvo zvolilo jako zástupce obce v miroregionu Nechanicko starostu Petra Švastu.
Bod č. 8
V souladu s přílohou č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,( sbírka zákonů č. 20/2009 ) o měsíčních odměnách a příplatcích členům zastupitelstev obcí, projednalo zastupitelstvo obce a stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů v souhrnné výši 1.910,- Kč ( člen zastupitelstva 280,-Kč, předseda výboru 880,-Kč, člen výboru ( komise ) 570,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel 180,-Kč ) a pro místostarostku ( neuvolněný zastupitel ) v souhrnné výši 16.637,-Kč ( základ 7.509,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel = 1.304 x 7 = 9.128,-Kč ). Odměny budou vypláceny od data složení slibu,t.j. od 8.11.2010.
Bod č. 9
Po vyčerpání základních bodů programu bylo přistoupeno k projednávání podbodů v bodu č. 9 různé. Byla jmenována a schválena návrhová komise ve složení Adamíra Svatopluk a Blažej Josef. Návrhová komise navrhla Fišerovou Ilonu a Fejfara Romana jako ověřovatele zápisu a Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu. Zastupitelstvo všechny navržené do svých funkcí schvaluje. Finanční zprávu za období od 1.10.( stav účtu 1.080.140,-Kč ) do 8.11.2010( stav účtu 1.176.284,-Kč ) přednesl starosta obce. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 9/9a
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo znění darovací smlouvy na pozemek p.č. 207/4 v k.ú. Hrádek u Nechanic o výměře 97 m2 mezi obcí Dolní Přím ( obdarovaný ) a p. Romanem Zemkem ( dárce ) a pověřuje starostu obce podáním vkladu na katastr nemovitostí u Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, katastrální pracoviště Hradec Králové.
Bod č. 9/9b
Starosta seznámil zastupitelstvo o přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2011 s tím, že zpracovaný návrh bude předložen k rozpravě na příští jednání obecního zastupitelstva ( 29.11.2010 ). Členové zastupitelstva berou informaci na vědomí.
Bod č. 9/9c
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na r. 2011, DT 4 – úhrada úroků z úvěru. Podání žádosti zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 9/9d
SDH Dolní Přím podal na obec žádost o příspěvek na dárky a ceny do soutěží u příležitosti Mikulášské besídky, která se uskuteční 5.12.2010 v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši do 5.000,- Kč. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 9/9d
SDH Dolní Přím dále předložil žádost o příspěvek na opravu stropu v hasičské zbrojnici na Dolním Přímě ve výši 842,-Kč a na opravu základny na cvičné louce ve výši 8.355,-Kč. Tyto částky jsou pouze za materiál, práci provedou členové sboru zdarma. Obecní zastupitelstvo příspěvek v celkové výši 9.197,-Kč schvaluje. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 9/9e
Manželé Říhovi z Probluze podali žádost o pořízení změny č.2 Územního plánu obce Dolní Přím. Starosta seznámil zastupitele s předběžným projednáním žádosti na magistrátu města Hradce Králové, odboru hlavního architekta, kde bylo sděleno, že pokud se jedná o úpravu ve využití, je možné podat žádost o zpracování zadání změny ÚPO na které bude vydáno kladné stanovisko. Pořízení změny si ale hradí žadatel sám ze svých prostředků. Obecní zastupitelstvo žádost o změnu č. 2 schvaluje.
Bod č. 9/9f
Zastupitelstvo návrhlo a zároveň schválilo nové úřední hodiny na obecním úřadě a to v této podobě : Po : 8.oo – 17.oo , Út : 8.oo – 12.oo , St : 13.oo – 19.oo hod , Čt : 8.oo – 12.oo hod. Tyto začnou platit od 15.11.2010. Zveřejnění zajistí starosta obce.
Bod č. 10
Závěrem starosta předal členům zastupitelstva k posouzení návrh činnosti a akcí na rok 2011 s tím, že na příštím jednání budou vybrány akce, které budou v průběhu roku 2011 realizovány. Po všeobecné diskusi starosta zasedání ve 22.10 hod ukončil.
Usnesení č. 13/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro ( ve veřejné volbě )
                                       0 proti
                                       1 se zdržel
starostou obce Petra Švastu ( uvolněný zastupitel )
místostarostku obce Ladislavu Rajnltovou ( neuvolněný zastupitel )

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
odměny pro neuvolněné zastupitele ve výši 1.910,- Kč ( člen zastupitelstva 280,-Kč + předseda výboru / komise / 880,-Kč + člen výboru / komise / 570,-Kč + příplatek za počet obyvatel 180,-Kč ) odměnu pro místostarostku ( neuvolněný zastupitel ) ve výši 16.637,-Kč ( základ 7.509,-Kč + příplatek za počet obyvatel 9.128,-Kč )

jednací řád zastupitelstva obce Dolní Přím

zvolené předsedy a členy výborů a komisí

starostu obce zástupcem obce v mikroregionu Nechanicko

darovací smlouvu na pozemek p.č. 207/4 v k.ú. Hrádek u Nechanic o výměře 97 m2 mezi obcí Dolní Přím a p. Romanem Zemkem

podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2011 DT 4 ( úroky z úvěru )

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši do 5.000,- Kč na ceny a dárky pro děti na Mikulášskou besídku

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 9.197,-Kč na opravu stropu v hasičské zbrojnici na Dolním Přímě a na opravu základny na cvičné louce na Dolním Přímě

nové úřední hodiny obecního úřadu s platností od 15.11.2010 ( Po 8.oo – 17.oo, Út 8.oo – 12.oo,
St 13.oo – 19.oo, Čt 8.oo 12.oo )

podání žádosti na změnu č. 2 ÚPO


V Dolním Přímu dne : 8.11.2010

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                              Fejfar Roman
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f