Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.10.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.10.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni: Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef,Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni:0
Omluveni: Adamíra Svatopluk
Hosté: Pavlát Tomáš, Žoček Jiří

Program: 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Vodovod Jehlice
               6.Směna pozemku –Pozemkový fond
               7.Prodej pozemku p.č.632/96 v k.ú. Dolní Přím
               8.Hřiště škola Probluz
               9.Obecní hostinec
            10.Nabídka ČEZ
            11.DANETA – žádost o příspěvek
            12.Ostatní
            13.Závěr

            12/1.Škola - sběr kaštanů
            12/2.Rozpočtové opatření č.5/2012

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil po přivítání členů zastupitelstva a hostů v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta, který následně po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Poté předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Fejfar Roman a Švasta Petr. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 2. body na celkových 14. Členové zastupitelstva takto rozšířený program schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing. Bílka Jiřího a Blažeje Josefa. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 16.9. do 7.10.2012 přednesl starosta obce. Po prostudování a následném projednání byla finanční zpráva za dané období schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem situace okolo připravované akce Vodovod Jehlice. Stav věci je takový, že tato akce byla zařazena a schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Z tohoto důvodu je možné začít na pracích souvisejících s projektováním této akce tak aby bylo možno případně v průběhu příštího roku požádat o dotaci na realizaci stavby.
Bod č.6
Starosta obce informoval členy zastupitelstva s výsledkem jednání, které proběhlo na pracovišti Pozemkového fondu v Hradci Králové ohledně případné směny pozemků. Jedná se o pozemek který je ve vlastnictví Pozemkového fondu (p.č.558/1 v k.ú.Dolní Přím o výměře 7790 m2) a část pozemku který vlastní Obec Dolní Přím (p.č.174/20 v k.ú. Horní Přím o výměře 15774 m2). V případě, že bude obec úspěšná při jednání o směně, bude pozemek p.č.558/1 v k.ú. Dolní Přím využit pro sportovní vyžití spolků a občanů obce. To vše ale záleží na zdárném podání žádosti o směnu pozemků a kladném souhlasu Pozemkového fondu. Zastupitelstvo s podáním žádosti o směnu souhlasí a pověřuje starostu obce zajištěním potřebných náležitostí.
Bod č.7
V tomto bodu programu zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.632/96 v k.ú. Dolní Přím o výměře 91 m2 v ceně 5,-Kč/m2 (celková cena 455,-Kč) p. Polívkovi.
Bod č.8
Stavební výbor spolu se starostou obce předložili doručené cenové nabídky na zhotovení hřiště na vybíjenou na zahradě u školy na Probluzi. Zastupitelstvo po pečlivém prostudování jednotlivých kalkulací rozhodlo, že výběr nebude ještě proveden a to z důvodu nového zadání pro vybudování hřiště s tím, že bude využit jako povrch umělý trávník. Rozesláním poptávek je pověřen starosta obce.
Bod č.9
Stavební výbor seznámil zastupitele s návrhem na odstranění vlhkosti zdí v sále obecního hostince na Dolním Přímě. Jedná se o chemické ošetření spočívající v navrtání děr a jejich následné vyplnění chemickým přípravkem. Cena materiálu je vyčíslena na 6.120,-Kč včetně DPH. Práce budou provedeny na základě dohody o provedení práce. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.10
Zastupitelé projednali nabídku společnosti ČEZ na dodávku el. energie s úsporou 61 361,-Kč a to v případě podepsání nové smlouvy v trvání 24 měsíců. Zastupitelstvo nabídku schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č.11
Členové zastupitelstva projednali žádost od společnosti Daneta –Věra Kosinová na finanční příspěvek ve výši 45 000,-Kč na neinvestiční náklady spojené s docházkou p.A.Krejsara. Jelikož se jedná o osobu, jejíž věk přesáhl hranici 25-ti let a tudíž se nejedná o povinnou školní docházku, obecní zastupitelstvo poskytnutí příspěvku neschválilo.
Bod č.12/1
Starosta předložil návrh na poskytnutí finančního příspěvku na upomínkové předměty pro děti ze Základní školy a Mateřské školy na Probluzi v souvislosti s probíhajícím sběrem kaštanů. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 1 000,-Kč.

Bod č.12/2
Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č.5/2012. Toto opatření se týká navýšení v příjmech a ve výdajích o 63 000,-Kč. Tuto sumu obdržel obecní úřad na pokrytí nákladů spojených s volbami do zastupitelstev krajů, které se konají 12. a 13.10.2012. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.5/2012 schvaluje bez výhrad. Při této příležitosti starosta požádal o schválení nákupu 3. kusů mobilních telefonů včetně SIM karet a kreditu pro každý aparát v celkové výši 1 947,-Kč. Tato částka ale bohužel nebude jako uznatelný náklad v rámci dotace na zajištění voleb. Pokud by si ovšem obec objednala zapůjčení tří kusů pevných linek do volebních místností v ceně 10 000,-Kč, tak by tato částka jako uznatelný náklad byla. Zastupitelstvo nákup 3. kusů mobilních telefonů v celkové částce 1 947,-Kč schvaluje.
Bod č.13
Po všeobecné diskusi starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.45 hod ukončil.

Usnesení č.12/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman a Švasta Petr

rozšíření programu o 2. body na celkových 14

ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Bílka a Blažeje Josefa

zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 16.9. do 7.10.2012 bez výhrad

podání žádosti o směnu pozemků mezi Obcí Dolní Přím a Pozemkovým fondem ČR

prodej pozemku p.č. 632/96 v k.ú. Dolní Přím o výměře 91 m2 v ceně 5,-Kč/m2

nákup materiálu pro sanaci zdiva v sále obecního hostince v ceně 6 120,-Kč včetně DPH

nabídku od společnosti ČEZ na dodávku el. energie s roční úsporou 61 361,-Kč

finanční příspěvek pro děti ze školy na Probluzi ve výši 1 000,-Kč

rozpočtové opatření č.5/2012 bez výhrad

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel

finanční příspěvek ve výši 45 000,-Kč na neinvestiční náklady spojené s docházkou A.Krejsara do zařízení DANETA

V Dolním Přímu dne : 8.10.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Blažej Josef

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f