Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.10.2007Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 8.10.2007 od 19 oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Ing. Benda Ladislav, Blažej Josef, Adamíra Svatopluk, Rajnltová Lada,
                  Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Kroupa Milan


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o finanční příspěvek na r. 2008 ( Základní škola DANETA HK )
                   4. Smlouva o výpůjčce ( Obec – Mikroregion Nechanicko )
                   5. Řád pohřebiště obce Dolní Přím 
                   6. Změna Územního plánu obce č. 1
                   7. Revize žádostí o byt
                   8. Pálení trávy, listí a ostatního odpadu
                   9. Ostatní
                 10. Závěr


Zápis :

Jeddnání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil v 19.15 hod. starosta obce p. Švasta, přivítal přítomné a přistoupil k návrhu na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Adamíra a p. Švasta, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni navržení se svým jmenováním souhlasí a v následné volbě byli zvoleni.
Finanční zprávu za období od 17.9. do 7.10.2007 přednesl starosta obce. Zpráva byla po diskusi k tomuto bodu programu schválena bez výhrad.
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí Základní školy a praktické školy DANETA Hradec Králové o finanční příspěvek na neinvestiční náklady na žáka Adama Krejsara ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Starosta dále seznámil členy zastupitelstva se zněním smlouvy o výpůjčce mezi obcí Dolní Přím a
Mikroregionem Nechanicko na dovybavení cyklostezek. U obce Dolní Přím se smlouva týká 6. ks
laviček, 2. ks odpadkových košů a 1. ks stojanu na kola. Toto zařízení bude instalováno na trase cyklostezky a na pozemcích, které jsou v majetku obce Dolní Přím. Cena za kterou obec vybavení
uhradí bude 50 % z pořizovací hodnoty vybavení. Druhá polovina nákladů bude pokryta dotací,
kterou na toto zařízení získal Mikroregion Nechanicko. Zastupitelstvo se smlouvou souhlasí a pověřuje starostu podpisem dokumentu a zajištěním rozmístění zařízení do 31.10.2007.
Obecní zastupitelstvo projednalo Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Přím, kterým se bude řídit provoz hřbitova na Probluzi. Členové zastupitelstva diskutovali o provozní době a sice, zda bude hřbitov přístupný celoročně, nebo s časovým omezením. Po rozpravě bylo rozhodnuto, že provozní doba bude bez omezení a celoročně. Řád pohřebiště obce Dolní Přím byl následně schválen a bude vyvěšen na vývěsce u hřbitova.
Zastupitelstvo v dalším bodě jednání schválilo zadání změny č. 1 Územního plánu obec Dolní Přím, která se týká pouze doplnění regulativu územního rozvoje pro funkční využití „ území zemědělské výroby“ žadatele p. Ivo Duška, bytem Dolní Přím č.p. 46. Návrh požaduje doplnit regulativy územního rozvoje pro funkční využití „ území zemědělské výroby“ o zařízení pro příležitostné ubytování a rekreaci.
Obecní zastupitelstvo se dále zabývalo revizí žádostí o přidělení obecního bytu a stanovením podmínek pro jejich přidělování, které byly stanoveny takto : přednost mají rodiny s malými dětmi( školka, škola), místní občané a v případě vyššího počtu zájemců bude postupováno formou obálkové metody. Stanovením výše nájemného a upřesněním datumu výběru žadatelů se bude zastupitelstvo zabývat na svém příštím jednání 29.10.2007. Do té doby byl starosta pověřen zajištěním potřebných podkladů.
Jelikož se množí případy pálení trávy, listí a ostatního odpadu z domácností a zahrádek, starosta vznesl návrh na vypracování patřičné vyhlášky, která by tuto činnost regulovala, popřípadě omezovala. Na druhé straně je třeba umožnit občanům tyto odpady likvidovat. Z toho vyplynul návrh starosty na pořízení drtiče, čímž by odpadla potřeba větve a roští pálit, ale tento odpad
by se mohl následně využívat jak pro potřeby obce, tak pro potřeby občanů. Zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit na příští zasedání návrh vyhlášky, týkající se pálení listí, trávy a jiných odpadů.
Členové zastupitelstva byli seznámeni se záměrem č.70/2007 Královéhradeckého kraje, který se týká podmínek darovací smlouvy mezi obcí Dolní Přím a Královéhradeckým krajem na pozemek
p.p.č. 430 využití ostatní plocha – ostatní kominikace o výměře 493 m2 v k.ú. Probluz. Podmínka se týká zařazení této komunikace do pasportu místních komunikací, jako komunikace obslužná.
S touto podmínkou zastupitelstvo vyslovilo souhlas.
p. Špačková navrhla zastupitelstvu vyvolat jednání s Českou obcí sokolskou o převodu parku na Probluzi do vlastnictví obce. Zdůvodnila tento návrh tím, že o pozemek se obec stará sekáním trávy, prořezem stromů atd. Zastupitelstvo pověřuje p. Špačkovou zjištěním, zda by o tento převod měla Česká obec sokolská zájem a případně za jakých podmínek.
Program zasedání pokračoval seznámením zastupitelstva se zněním dopisu, který zaslal MUDr. Hejzlar a v kterém nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva ve věci podání žádosti obce o snížení
rychlosti jízdy v obci Dolní Přím. ( Obecní zastupitelstvo po úvaze rozhodlo počkat s rozmístěním dopravních značek a bude žádat častější měření rychlosti policií ČR ). Členové zastupitelstva reagovali na tento dopis písemnou odpovědí, která bude zaslána p. MUDr. Hejzlarovi a bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu.
Obecní zastupitelstvo dále vzalo na vědomí posudek na topoly, které jsou na pozemcích stavebníků ve Sluneční ulici.
Ve 22 50 hod. starosta po vyčerpání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Usnesení č. 14 :

obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Švastu a p. Adamíru, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu za období od 17.9. do 7.10.2007 bez výhrad

finanční příspěvek pro Základní školu a praktickou školu DANETA s.r.o. Hradec Králové na
r. 2008 ve výši 5 000,- Kč na neinvestiční náklady na žáka Adama Krejsara

smlouvu o výpůjčce mezi obcí Dolní Přím a Mikroregionem Nechanicko na dovybavení cyklostezek

Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Přím

zadání změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Přím

podmínky na přijetí daru od Královéhradeckého kraje ( cesta v parku na Probluzi )

revizi žádostí o přidělení obecního bytu

obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Dolní Přím a Mikroregionem Nechanicko
a zajištěním rozmístění zařízení do 31.10.2007

starostu obce zajištěním podkladů pro vydání vyhlášky v souvislosti s pálením trávy, listí a ostatního odpadu

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

posudek na stav topolů na pozemcích p.p.č. 593/14, 593/15 a 593/16 v k.ú. Dolní Přím


V Dolním Přímu dne 8.10.2007

zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                                    Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f