Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 8.1.2007

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 8.1.2007 od 19.oo hod.


Přítomni : p. Blažej, p. ing. Benda, p. ing. Bílek, p. Kroupa, sl. Rajnltová,
                  p. Špačková, p. Švasta
Nepřítomni : 0
Omluveni : p. AdamíraProgram : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Prodej rozestavěného hostince
                   4. Prodej obecního traktoru
                   5. Zápisy ze schůzí
                   6. Ostatní :
                       - žádost p. Pulce o příspěvek na vjezd 
                       - žádost Komitétu 1866 o příspěvek na opravu pomníku 
                       - byt po p. Gallové
                       - rybník
                       - úprava cesty p.p.č. 560 / pod zámkem /
                    7. Závěr


Zápis :

1. Starosta přivítal přítomné zastupitele v novém roce a zahájil zasedání.
Navrhl ověřovatele zápisu p. Špačkovou a p. Kroupu, jako zapisovatelku navrhl
sl. Rajnltovou.Zastupitelstvo navržené schválilo počtem 8 hlasů.
2. Účetní obecního úřadu p. Kroupová přednesla finanční zprávu za období
od 18.12.2006 do 8.1.2007.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou ještě jednou projednat a schválit prodej
rozestavěného hostince na pozemcích : nově vzniklé st. 230, st. 26, ppč.32/1 do které se
sloučila část oddělená ze st. 23 a část oddělená ze st. 25 v k.ú. Dolní Přím. Cena
objektu včetně pozemků je stanovena na 1.200 000,- Kč. Po rozpravě zastupitelstvo
prodej schválilo počtem 8 hlasů.
4. Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na prodej obecního traktoru, který je ve
vlastnictví obce Dolní Přím.Na traktor byl vypracován znalecký posudek. Hodnota
traktoru je tímto posudkem stanovena na 42.956,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s
prodejem za podmínky, že min. prodejní cena, bude cena podle znaleckého posudku
tj. 42.956,- Kč. Prodej bude zveřejněn způsobem v obci obvyklým.

5. Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou vyhotovení zápisů z jednání komisí,
které jsou ustaveny při obecním úřadu. Předsedové komisí zajistí vyhotovení
zápisů do příštího zasedání ob. zastupitelstva, které se koná 29.1.2007.
6. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pulcových z Dolního Přímu
o příspěvek na vjezd. Protože se jedná o vybudování nového vjezdu, bylo
žádosti vyhověno s těmito podmínkami : příspěvek se vztahuje pouze na vjezd
/ ne na další parkovací stání / a na faktuře musí být patřičné náležitosti, včetně
m2 a m3 použitého materiálu. Max. výše příspěvku je 7.500,- Kč.
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí Komitétu pro udržování památek z války
r. 1866 o finanční pomoc na opravu pomníku v k.ú. Probluz e.č. 400 / pomník s
bustou saského krále Alberta / ve výši 15.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo
starostu provedením místního šetření u samotného pomníku a podle výsledku
tohoto šetření bude žádost posouzena.
Starosta seznámil přítomné zastupitele se stavem oprav v bytě po p. Gallové.
Po jejich dokončení bude byt připraven k předání nájemci. Vymalování si hradí
nájemce z vlastních prostředků.
Dále starosta informoval o možnosti žádat o dotaci na plánovanou výstavbu
rybníka. Vzhledem ke skutečnostem, které vznikly a po osobním jednání na
Agentůře ochrany přírody v Hradci Králové doporučil zastupitelstvu následující
postup. O dotaci zažádat na jaře r. 2008 a do té doby vyřešit majetkové vztahy
na pozemcích, které jsou stavbou dotčeny a nejsou ještě dořešeny.
Starosta dále přednesl žádost Základní a Mateřské školy Prointepo z Hradce
Králové o příspěvek na neinvestiční výdaje spojené s docházkou žákyně
Sandry Kotusové bytem Dolní Přím č.p.70. Jedná se o žáka jehož zdravotní
stav vyžaduje mimořádnou péči. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši
5.000,- Kč.
Dalším bodem programu je návrh úpravy cesty p.p.č. 560 v k.ú. Dolní Přím.
Jde o místní komunikaci vedoucí pod zámkem směrem k ČOV. Okolí cesty bylo
již upraveno, nehrozí proto její poničení způsobené odvozem listí a trávy, která
byla vedle této komunikace skládkována. Úprava cesty zpočívá v její povrchové
úpravě asfaltovým obrusem a následným zaválcováním. Zajistí starosta obce.
Po následné volné diskusi starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast
a zasedání ukončil.Usnesení :

obecní zastupitelstvo volí :

8 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
ověřovateli zápisu p. Špačkovou J. , p. Kroupu M.
Zapisovatelku sl. Rajnltovou. L

schvaluje :

8 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

Finanční zprávu za období od 18.12.2006 do 8.1.2007

Prodej rozestavěného hostince na pozemcích : nově vzniklé st. 203, st. 26,
p.p.č. 32/1 do které se sloučila část oddělená ze st. 23 a část oddělená ze st. 25.
Cena objektu včetně pozemků je stanovena na 1.200 000,- Kč.

Prodej traktoru ve vlastnictví obce Dolní Přím. Cena je smluvní.
Nesmí však být nižší než cena stanovena znaleckým posudkem,t.j. 42.959,- Kč.

Žádost o příspěvek na vjezd manželům Pulcovým bytem Dolní Přím č.p. 80 s tím,
že výše příspěvku je max.7.500,- Kč a doložená faktura musí mít patřičné
náležitosti. / m2 a m3 použitého materiálu /

Příspěvek na neinvestiční výdaje pro Základní a Mateřskou školu Prointepo
se sídlem v Hradci Králové na žákyni Sandru Kotusovou bytem Dolní Přím č.p.70
ve výši 5.000,- Kč.

Úpravu místní komunikace p.p.č.560 v k.ú. Dolní Přím.

Pověřuje :

Starostu obce provedením místního šetření ohledně příspěvku na obnovu pomníku
na Probluzi e.č. 400.

Předsedy komisí při obecním úřadu vyhotovením zápisů z jejich jednání za
II. pololetí r. 2006 do příštího zasedání ob. zastupitelstva tj. do 29.1.2007.

Bere na vědomí :

Rozhodnutí o postupu při podávání žádosti o dotaci na výstavbu rybníka.

Stav oprav v bytě po p. Gallové.


V Dolním Přímě dne 8.1.2007

Zapsala : Rajnltová L.

Ověřovatelé zápisu : Špačkova J.
Kroupa M.

starosta obce : Švasta P.Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f