Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.4.2014


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 7.4.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing.Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Dufek M.

Program : 1.Úvod, volba náv rhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Rozpočtové opatření č.1/2014
                6.Veřejné osvětlení Horní Přím
                7.Sbírka pro Michalku
                8.Žádost o příspěvek na vjezd – p. Janků
                9.Ostatní
              10.Závěr

           9/1.Žádost o pronájem (prodej) části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz
           9/2.Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.09 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Fejfar Roman a Švasta Petr. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 2. body na celkových 12 bodů. Přítomní zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Svatopluka Adamíru a Vladislava Vejmana. Jako zapisovatel zápisu je navržena Ilona Fišerová. Přítomní zastupitelé předložený návrh schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl zastupitelstvu podrobnou finanční zprávu za období od 16.3.2014 do 6.4.2014. Příjmy na bankovním účtu činily za dané období 319.768,--Kč a výdaje 580.088,--Kč ve kterých je mimo jiné splátka úvěru na opravu kanalizace ve výši 147.100,--Kč. Členové zastupitelstva si finanční zprávu pečlivě prostudovali, a jelikož neshledali žádné závažné nedostatky, byla finanční zpráva schválena bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil zastupitelstvu Rozpočtové opatření č. 1/2014. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů a následně Rozpočtové opatření č.1/2014 schválili bez výhrad.

Bod č.6
V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali výběrem zhotovitele na akci „Rozšíření veřejného osvětlení Horní Přím“. Svoje cenové kalkulace doručily tyto firmy :
ELIN s.r.o. Hradec Králové      89. 179,--Kč včetně DPH
ERMO s.r.o. Hradec Králové   82. 842,--Kč včetně DPH
Zastupitelstvo s přihlédnutím k nabídkové ceně vybralo jako zhotovitele výše uvedené akce firmu ERMO s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 82. 842,--Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.7
Pan Pavel zahradník z Třebechovic pod Orebem požádal Obec Dolní Přím o finanční podporu na léčbu své nemocné dcery Michaely Zahradníkové. Přítomní členové zastupitelstva žádost prodiskutovali a vzhledem k nedostatku finančních prostředků a množství požadavků na příspěvky pro podobně postižené občany, finanční příspěvek neschválili.
Bod č.8
Paní Kristýna Janků podala na Obec Dolní Přím žádost o finanční příspěvek na nově vybudovaný vjezd ke svému rodinnému domu. Stavební výbor žádost ke schválení doporučil a tak zastupitelstvo finanční příspěvek ve výši 7.000,--Kč schvaluje. Potřebné doklady byly součástí žádosti. Převod financí zajistí účetní obce.
Bod č.9/1
Obec Dolní Přím předkládá záměr o pronájmu části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz o výměře 1 000m2 v ceně 500,--Kč/rok s podmínkou udržování školní zahrady, spočívající v sekání trávy. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Pronájem výše uvedené části obecního pozemku byl předjednán s vedením Základní školy a Mateřské školy na Probluzi s kladným výsledkem.
Bod č.9/2
Obec Dolní Přím předkládá záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 108 m2 v ceně 150,--Kč/m2. Celková cena pozemku činí 16.200,--Kč. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.20 hod ukončil.

Usnesení č. 5/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Švasta Petr

rozšíření programu o 2. body na celkových 12

jako ověřovatele zápisu : Adamíru Svatopluka, Vejmana Vladislava, jako zapisovatele zápisu : Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 16.3.2014 do 6.4.2014 bez výhrad

Rozpočtové opatření č.1/2014 bez výhrad

jako zhotovitele akce „Rozšíření veřejného osvětlení Horní Přím“ firmu ERMO s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 82.842,--Kč včetně DPH

finanční příspěvek na vybudování nového vjezdu ve výši 7.000,--Kč pro p. Janků

vyhlášení záměru o pronájmu části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz o výměře 1 000m2 za cenu 500,--Kč/rok s podmínkou udržování pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz spočívající v sekání trávy

vyhlášení záměru o prodeji obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 108 m2 v ceně 150,--Kč/m2

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                       1 pro
                                                       0 se zdržel

finanční příspěvek pro p. Zahradníka z Třebechovic pod Orebem pro nemocnou dceru Michaelu


V Dolním Přímě dne : 7.4.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                              Vejman Vladislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f