Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.4.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 7.4.2008 od 20.oo hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.


Přítomni : Ing. Ladislav Benda, ing. Jiří Bílek, Svatopluk Adamíra, Josef Blažej,
                  Milan Kroupa, Lada Rajnltová, Vladislav Vejman, Jana Špačková,
                  Petr Švasta
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Kanalizace Dolní Přím 
                   4. Chodníky Dolní Přím
                   5. Vyhláška o volném pohybu psů
                   6. Hřbitov Probluz
                   7. Audit
                   8. Žádost o byt
                   9. Různé 
                10. Závěr


Zápis :
Bod č.1
Ve 20.10 hod. starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce Dolní Přím. Přivítal přítomné
zastupitele a předložil návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Adamíra a p. Vejman, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni navržení kandidáti byli následně zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 17.3. do 7.4.2008 přednesl starosta obce, který konstatoval, že v tomto období převýšily příjmy kapitolu výdajů o 69.842,- Kč. Zpráva byla schválena bez
výhrad a připomínek.
Bod č.3
Starosta seznámil členy zastupitelstva s postupem přípravných prací k výstavbě kanalizace.
Postupně jsou vytyčovány podzemní sítě. Na prostranství mezi sýrárnou NIVA a bývalými
Harrachovskými sýpkami bylo instalováno osvětlení, které bude osvětlovat celou tuto plochu,
vyčleněnou pro zařízení staveniště a případně jako parkoviště pro automobily občanů. Při
této příležitosti bylo zastupitelstvem schváleno, že veřejné osvětlení bude po dobu výstavby
kanalizace, komunikace a chodníků svítit bez přerušení celou noc. Dále obec nechala vytisknout samolepící čísla popisná. Tyto budou rozdána do každé domácnosti tak, aby při
svozu komunálního odpadu nedocházelo k záměnám nádob, protože po dobu výstavby
kanalizace a komunikace budou popelnice svážet firmy Stavoka Kosice a Sovis HK na předem dohodnuté místo, na kterém firma Rund nádoby vyprázdní a tyto budou rozvezeny zpět.
Termín předání samolepek je stanoven do 30.4.2008. Dne 10. dubna proběhne na SÚS Hradec Králové jednání ohledně objízdných tras. S výsledkem starosta seznámí zastupitelstvo na příštím zasedání, které proběhne 28.4.2008. Členové zastupitelstva souhlasí s vybudováním dočasného a provizorního sjezdu pro obyvatele Sluneční ulice přes pozemek p.p.č 658 v k.ú. Dolní Přím.
Bod č.4
V souvislosti s výstavbou a opravou chodníků na Dolním přímě byla jmenována hodnotící komise na zhotovitele opravy chodníků na Dolním Přímě. Tato komise bude pracovat v tomto
složení :
předseda - Josef Blažej náhradník - Ing. Ladislav Benda
člen - Vladislav Vejman náhradník - Milan Kroupa
člen - Petr Švasta náhradník - Svatopluk Adamíra
Jako pomocný stavební dozor na opravu kanalizace a chodníků byl navržen p. Z.Ryba st. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
Bod č. 5
Starosta seznámil členy zastupitelstva s upraveným návrhem vyhlášky o volném pohybu psů.
Zastupitelstvo si návrh pečlivě prostudovalo a vyhlášku v této podobě schválilo. Stanovilo
také výši postihu při nedodržování vyhlášky, který je následující :
1.přestupek – domluva
2.přestupek – pokuta 500,- Kč
3.přestupek – pokuta 1000,- kč
Bod č. 6
Zastupitelstvu byla předložena nabídka Ing. Duškové na zahradní úpravy na prostranství
před hřbitovem ve výši 28.000,- Kč včetně DPH a vlastní realizace. Zastupitelstvo s touto
nabídkou vyslovilo souhlas. Na hřbitovní zdi budou doplněny chybějící klobouky na pilířích a hřebenáče na zdi. Na toto doplnění budou zadány cenové nabídky.
Bod č. 7
Starosta seznámil zastupitele a výsledkem auditu za rok 2007. Členové zastupitelstva si zápis
prostudovali a výsledek, který je bez závad a zápisu vzali na vědomí. Vzhledem k výsledku auditu byla pro účetní p. Antošovou navržena odměna ve výši 50 % z platu. S výší odměny
zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 8
Bytová komise předložila žádost o přidělení obecního bytu od p. Burdové. Žádost bude následně zařazena do seznamu žadatelů. Jakmile se rozhodne obec Dolní Přím opět volný byt přidělovat, spolu s ostátními žádostmi vyrozumí i p.Burdovou.
Bod č. 9/9a
Starosta předložil žádost velitele hasičského okrsku č. 13 p. Válka o příspěvek na ceny pro okrskovou soutěž hasičských družstev ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Bod č. 9/9b
MVDr. Novotný, majitel bývalé fary na Probluzi předložil geometrický plán na směnu pozemku mezi obcí Dolní Přím a sebou, jako majitelem pozemku okolo bývalé prodejny na
Probluzi. Směna se týká pozemku p.p.č. 483 o výměře 84 m2, který je v majetku obce Dolní
Přím a pozemku p.p.č. 26/3 o výměře 84 m2, který je v majetku manželů Novotných. Zamýšlená směna bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v případě, že nebude jiný zájemce, směnná smlouva bude sepsána spolu s žádostí o vklad do katastru nemovitostí.
S tímto postupem zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 9/9c
Město Nechanice zaslalo obci Dolní Přím návrh smlouvy na úhradu neinvestičních nákladů
na dojíždějící žáky z obce Dolní přím a jejích místních částí. Jedná se o 5 žáků a o úhradu ve výši 6.500,- Kč na žáka, tedy celkem o 32.500,- Kč. Zastupitelstvo s úhradou v této výši souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č. 9/9d
Starosta informoval členy zastupitelstva s průběhem mše, která proběhla v sobotu 5. dubna v kostele na Probluzi a konala se při příležitosti opravy tohoto kostela,na kterých se obec Dolní Přím také podílela.
Bod č. 9/9e
Kulturní komise předložila žádost pěveckého souboru CANTUS FEMINAE z Nechanic na
příspěvek k zajištění akce Festiválek 2008, na které se setkají komorní soubory nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
Bod č. 10
Po vyčerpání všech bodů programu a diskusi na všeobecné téma, starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast a jednání ve 22.30 hod. ukončil.

Usnesení č. 5/2008

obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Adamíru a p. Vejmana, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltová
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro 
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finační zprávu za období od 17.3. do 7.4. 2008 bez výhrad

zapnutí veřejného osvětlení v době výstavby kanalizace a komunikace na Dolním Přímě po
celou noc bez přerušení

složení hodnotící komise pro výběrové řízení na zhotovitele opravy chodníků
na Dolním Přímě

cenovou nabídku Ing. Duškové na parkové úpravy zeleně před hřbitovem na Probluzi ve
výši 28.000,- Kč., včetně DPH a vlastní realizace

odměnu pro účetní p. Antošovou ve výši 50 % jejího platu

příspěvek na ceny pro okrskovou soutěž hasičských družstev ve výši do 1.500,- Kč

úhradu městu Nechanice za dojíždějící žáky ( neinvestiční náklady ) ve výši 32.500,- Kč

příspěvek pro komorní sbor CANTUS FEMINAE z Nechanic ve výši 5.000,- Kč

vybudování dočasného a provizorního sjezdu pro obyvetele Sluneční ulice přes pozemek
p.p.č. 658 v k. ú. Dolní Přím
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            1 se zdržel
veřejnou vyhlášku o volném pohybu psů, včetně sankcí
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem smlouvy na úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky mezi městem Nechanice a obcí Dolní Přím

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost p. Burdové o přidělení obecního bytu

zhotovení samolepicích čísel popisných na popelnice pro občany Dolního Přímu

V Dolním Přímu dne : 7.4.2008                                                                        zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                                     Vejman Vladislav

starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f