Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.11.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 7.11.2016 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Třebeška Vítězslav, Bc. Tichá Ladislava,

               Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : ing.arch.Šejvlová REGIO HK, ing.Šejvl, REGIO HK, PharmDr.Haluzová, Dufek M.,

            Broulík Jiří, Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Územní plán – seznámení (ing.arch.Šejvlová –Regio HK)

                        6.Dopravní značení Bor (zrcadlo)

                        7.Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 (okresní knihovna HK)

                        8.Vánoční besídka pro seniory (náklady)

                        9.Ostatní

                       10.Závěr

 

                     9/1.Budovy na pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2

                     9/2.PC – obecní úřad, starosta

                     9/3.Návrhy na rozpočet 2017

                     9/4.Vodovod Nový Přím – informace

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 18.00 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 4 body na celkových14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený návrh jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Bc.Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 16.10.2016 do 6.11.2016. Příjmy v daném období činily 395 765,-Kč a výdaje za uvedené období činily 1 097 651,-Kč. Zůstatek na bankovním účtu  ke dni 6.11.2016 činil 4 157 672,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předkládané finanční zprávy s po následné diskuzi finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Zástupce společnosti REGIO s.r.o. Hradec Králové ing.arch.Šejvlová seznámila obecní zastupitelstva a přítomné hosty s prvotním návrhem podoby budoucího územního plánu obce. Tento návrh bude nyní k dispozici na obecním úřadě a po řádném neveřejném projednání na magistrátu města Hradec Králové bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu (i v elektronické podobě). Následně bude probíhat veřejné projednání s občany obce a vlastníky nemovitostí na území obce, kde bude možné vznášet návrhy a připomínky k podobě územního plánu. Obecní zastupitelstvo bere první návrh územního plánu na rozvoj obce na vědomí.

Bod č.6

Starosta obce seznámil zastupitele s děním okolo nepřehledné dopravní situace v místní části osady Bor, kde došlo v průběhu jednoho týdne ke dvěma dopravním nehodám, jejichž příčinou je nepřehledná zatáčka v lesním porostu, včetně nepřizpůsobení provozu na komunikaci ze strany řidičů. Jako návrh řešení přichází v úvahu umístění směrových šipek, dopravního zrcadla, zhotovení vodorovného dopravního značení (plná čára). Obec se proto pokusí nejdříve oslovit vlastníka komunikace, který by měl zjednat nápravu. Jednáním s SÚS Královéhradeckého kraje, Policií ČR, případně odborem dopravy MM Hradce Králové je pověřen starosta obce.

Bod č.7

Okresní knihovna Hradec Králové předložila obci žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 9.500,-Kč. Příspěvek bude použit na výměnný systém knižního fondu v knihovně na Dolním Přímě a na Probluzi. Zastupitelstvo žádost schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na uspořádání tradiční vánoční besídky pro seniory. Zastupitelé schvalují náklady na osobu ve výši 150,-Kč a částku 3.300,-Kč za hudební produkci. Akce se bude konat 14.12.2016 od 10.00 hod v obecním hostinci na Dolním Přímě.

Bod č.9/1

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali možností zda bude obec uplatňovat předkupní právo na budovy bývalých Harrachovských sýpek, které stojí na obecních pozemcích st.p.č. 3/1 3/2 v k.ú. Dolní Přím. Po diskuzi a důkladném zvážení zastupitelé počtem hlasů 6 proti 2, 1 se zdržel, uplatnění předkupního práva na výše uvedené budovy v ceně 700.000,-Kč neschválili.

Bod č.9/2

Starosta obce informoval zastupitelstvo o technickém stavu počítače, který využívá ke své práci. Vzhledem k tomu, že jeho softwarové i hardwarové vybavení je již zastaralé a začínají se projevovat jeho nedostatky, navrhuje starosta pořízení nového výkonnějšího počítače. Na příštím jednání bude nutné výměnu PC znovu projednat a případně schválit.

Bod č.9/3

Finanční výbor vyzval zastupitelstvo k tomu, aby si na příští jednání obecního zastupitelstva připravilo návrhy na sestavení rozpočtu obce na rok 2017.

Bod č.9/4

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem rozboru pitné vody v místní části Nový Přím. Tyto rozbory byly vyhodnoceny jako vyhovující a splňující veškeré hygienické normy. Přesto bude do budoucna nutné počítat s tím, že nároky na kvalitu pitné vody budou stále přísnější a že bude s největší pravděpodobností potřeba počítat většími náklady na udržení potřebné kvality vody. Jako jedno z možných řešení je vybudování zařízení pro úpravu vody (chlorování) blíže k obci. Zastupitelé berou informaci na vědomí a pověřují starostu obce zajištěním potřebných informací, případně cenových kalkulací.

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.05 hod ukončil.

 

Usnesení č.13/2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      9 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík

 

rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 14 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Bc. Ladislavu Tichou

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 16.10.2016 do 6.11.2016 bez výhrad

 

finanční dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 pro Okresní knihovnu HK ve výši 9.500,-Kč

 

finanční náklady na vánoční besídku pro seniory ve výši 150,-Kč/osobu + 3.300,-Kč hudba

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   6 hlasy proti

                                                     2 pro

                                                     1 se zdržel

 

uplatnění předkupního práva na budovy stojící na pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím

 

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

informace související s návrhem nového Územního plánu obce

 

situaci okolo dopravní situace v místní části Bor

 

stav PC pro potřeby obecního úřadu (starosta)

 

situaci okolo vodovodu Nový Přím

 

V Dolním Přímě dne : 7.11.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Bc.Ladislava Tichá

 

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f