Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.10.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 7.10.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfrar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Rajnltová Ladislava

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

 

Program .                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Darovací smlouva (stavby na pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím)

                               6.DANETA – žádost o příspěvek

                                7.Darovací smlouva (pozemek p.č. 710 v k.ú. Dolní Přím)

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Prodejna Dolní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně navrhl složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Ladislava Rajnltová. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání o celkovém počtu 10 jednacích bodů, rozšíření o 1 bod. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Romana Fejfara a Vítězslava Třebešku. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 15.9.2019 do6.10.2019. Příjmy na bankovním účtu v daném období činily 646.962,-Kč a výdaje 361.170,-Kč. Zastupitelstvo předloženou finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Současný majitel objektů, které jsou na obecních pozemcích (st.p.č. 3/1 a 3/2, oba v k.ú. Dolní Přím) předložil návrh darovací smlouvy. Na základě této smlouvy, by obec získala výše uvedené stavby do svého výlučného vlastnictví. Se současným majitelem by pak byla podepsána smlouva o užívání, která by zajišťovala bývalému majiteli staveb užívání části objektu po dobu 10 - ti let. Zastupitelům není zcela jasné znění některých odstavců darovací smlouvy a z tohoto důvodu je starosta obce pověřen kontaktovat právního zástupce obce, který by znění darovací smlouvy (a následně znění smlouvy o užívání) vysvětlil. Tento bod se proto přesouvá na příští jednání zastupitelstva, které se koná 4.11.2019).

Bod č.6

Zastupitelé projednali žádost Základní školy a Mateřské školy DANETA Hradec Králové o příspěvek na docházející žáky z obce Dolní Přím ve výši 10.000,-Kč. Jedná se o dva žáky z místní části Probluz. Zastupitelé žádost schválili, starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelstvo se seznámilo a následně projednalo znění darovací smlouvy na pozemek p.č. 710 o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Nový Přím). Jedná se o pozemek pod silnicí III/32430. V současné době na pozemku vázne zástavní právo. Zastupitelé znění darovací smlouvy schvalují, starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy až po odstranění zmíněného zástavního práva.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

Společnost Hruška s.r.o. které provozuje v obci Dolní Přím prodejnu smíšeného zboží oznámila, že vzhledem k tomu, že obecní zastupitelstvo neschválilo žádost o snížení nájmu na 1 Kč/měsíc a roční příspěvek ve výši 100.000,-Kč ukončí k 31.10.2019 svoji činnost. Na základě tohoto sdělení, starosta obce vyvolal jednání o ukončení nájmu prodejny dohodou (na základě nájemní smlouvy je datum ukončení nájmu stanoveno na 30.4.2025). Vedení společnosti s dohodou o ukončení nájmu souhlasí. Aby se co nejméně zkrátil čas, kdy bude prodejna uzavřena, zastupitelé schvalují záměr č.10/2019 (pronájem obecní prodejny smíšeného zboží na Dolním Přímě, minimální nájemné bylo stanoveno na 7.000,-Kč bez služeb a energií). Na základě tohoto záměru se mohou případní zájemci o provozování prodejny hlásit do 24.10.2019 do 24.00 hod. Řádné zveřejnění záměru zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 proti

Bod č. 9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.08 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 7.10.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f