Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.10.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 7.10.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,

                Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.5/2013

                        6.Pronájem části skladu (objekt č.p.1 na Dolním Přímě)

                        7.Darovací smlouva (Obec –p.Podaný)

                        8.Čištění studní –vodovod Nový Přím

                        9.Mikroregion Nechanicko – dotace

                       10.Ostatní

                       11.Závěr

 

                       10/1.Školní jídelna Probluz –vybavení

                       10/2.Balíčky vdovy a vdovci

                       10/3.Obecní ples

                       10/4.Účetní závěrka za rok 2012

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.12 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ševčík Vratislav a Fejfar Roman. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 4. body na celkových 15. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Blažeje Josefa. Členové zastupitelstva návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatelku zápisu Fišerovou Ilonu. Návrh zastupitelstvo schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 15.9.2013 do 6.10.2013. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 369 121,--Kč a výdaje 602 515,--Kč. Členové zastupitelstva se detailně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání schválili finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil ke schválení Rozpočtové opatření č.5/2013. Zastupitelstvo předložené opatření projednalo a následně schválilo bez výhrad.

Bod č.6

Obec Dolní Přím vyhlašuje záměr o pronájmu části skladu v objektu č.p.1 na Dolním Přímě. Jedná se o prostory o velikosti 2x1m (2m2). Starosta je pověřen zveřejněním záměru na úřední desce obecního úřadu.

Bod č.7

Schválení darovacích smluv mezi Obcí Dolní Přím a p.Podaným se odkládá na příští jednání zastupitelstva a to opět z důvodu nedodání potřebných podkladů ze strany p.Podaného.

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil zastupitelstvu obce cenové nabídky na čištění studní na Horním Přímě, které zásobují pitnou vodou Nový Přím. Svoje nabídky předložily tyto firmy :

POŽI s.r.o. Nové Město nad Metují :

cena za jednu studnu, vodojem a potrubí                                                    33 500,--Kč bez DPH

Studnařství Zdeněk Petřík Bílá Třemešná :

cena za jednu studnu, vodojem a potrubí                                                    26 000,--Kč bez DPH

VAK STAVBY s.r.o. Hradec Králové :

cena za jednu studnu, vodojem, potrubí, odběr vzorku + rozbor                   35 000,--Kč bez DPH

Po podrobném prostudování cenových kalkulací schválilo zastupitelstvo jako zhotovitele čištění studní firmu Studnařství Zdeněk Petřík Bílá Třemešná. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

Starosta seznámil členy zastupitelstva s konkrétní podobou dotace z Mikroregionu Nechanicko. Jedná se o jeden párty stan o rozměrech 3x6m, čtyři pivní sety (lavice a stoly), jedno mobilní ozvučení a jednu trampolínu o průměru 4,2m. Výše spoluúčasti obce by se měla pohybovat mezi 20 000,--Kč až 25 000,--Kč za vše. Zastupitelstvo již podanou žádost v této podobě schvaluje.

Bod č.10/1

Starosta obce informoval zastupitele o situaci ve školní jídelně na Probluzi. Paní Kocourková (pomocná pracovní síla zaměstnaná na poloviční úvazek) se rozhodla pracovní poměr ukončit. Vedoucí školní jídelny p.Bártová nebude na zkušební dobu tří měsíců hledat náhradu a pokusí se vše zvládat bez pomocné síly, ale bude pravděpodobně nutné zařízení školní jídelny zmodernizovat (škrabka na brambory, konvektomat atd.). Dovybavení školní jídelny bude zastupitelstvo řešit na základě požadavku, který vedoucí školní jídelny předloží.

Zastupitelstvo bere situaci ve školní jídelně na vědomí.

Bod č.10/2

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložil návrh na navýšení příspěvku na nákup balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů z 300,--Kč na 400,--Kč za jeden balíček. Jelikož je v rozpočtu v částce vyčleněné na tyto účely finanční rezerva, zastupitelé návrh schvalují. Zajistí starosta obce a kulturní výbor.

Bod č.10/3

Kulturní výbor předložil návrh termínu, ve kterém by se mohl konat Obecní ples. Navržené datum je 15.3.2014 od 20.00 hod v Obecním hostinci na Dolním Přímě. Členové zastupitelstva návrh schvalují. Zajištěním hudby byl pověřen starosta obce.

Bod č.10/4

Starosta obce seznámil zastupitele s platnou vyhláškou č.220/2013 Sb., která nařizuje schvalování účetních závěrek obcí s platností od 1.8.2013. Účetní závěrka za rok 2012 byla zastupitelstvu předložena a po jejím projednání byla účetní závěrka za rok 2012 přítomnými členy zastupitelstva schválena.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.47 hod ukončil.

 

Usnesení č.12/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           9 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Ševčík Vratislav

 

rozšíření programu o 4. body na celkových 15

 

jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatoluka a Blažeje Josefa

 

jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

 

finanční zprávu za období od 15.9.2013 do 6.10.2013 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.5/2013

 

záměr pronájmu části skladu v objektu č.p.1 na Dolním Přímě o výměře 2 m2

 

jako zhotovitele akce „Čištění studní Horní Přím“ firmu Studnařství Zdeněk Petřík Bílá Třemešná v nabídkové ceně 26 000,--Kč bez DPH

 

pořízení 1 ks párty stanu o rozměrech 3x6 m, 1 ks mobilního ozvučení, 4 ks pivních setů a

1 ks trampolíny o průměru 4,2 m z dotačního programu Mikroregionu Nechanicko při spoluúčasti obce ve výši cca 25 000,--Kč za všechny prvky

 

navýšení příspěvku na nákup dárkových balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů z 300,--Kč na 400,--Kč za jeden balíček

 

termín Obecního plesu na 15.3.2014

 

účetní závěrku obce za rok 2012 bez výhrad

 

obecní zastupitelstvo  :           bere na vědomí

 

stav věci v souvislosti se školní jídelnou při Základní škole a Mateřské škole na Probluzi

 

 

V Dolním Přímě dne : 7.10.2013

 

Zapsala :         Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu :      Adamíra Svatopluk

                                   Blažej Josef

Starosta obce :           Švasta Petr

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f