Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.1.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne 7.1.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Blažej Josef
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Vodovod Jehlice – projekt přípojek
                 6.Veřejné osvětlení – rozšíření
                 7.Ostatní
                 8.Závěr

                 7/1.Prodej parku na Probluzi
                 7/2.Paintball club Dolní Přím – žádost o příspěvek
                 7/3.Zadání ÚPO Dolní Přím

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta, přivítal přítomné zastupitele, kterým popřál do roku 2013 pevné zdraví a úspěchy jak v osobním, tak v profesním životě. Poté přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi Fejfar Roman a Ševčík Vratislav. Zastupitelé oba navržené schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o tři body na celkových 11. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Vejmana Vladislava. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. I tento návrh byl přijat.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 20.12.2012 do 6.1.2013 přednesl starosta obce. Tato zpráva mimo jiné informuje o stavu účtu obce Dolní Přím ke dni 6.1.2013, který činí 1.328.785,-Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu za výše uvedené období schvaluje bez výhrad.
Bod č.5
Členové zastupitelstva se seznámili s nabídkami na vypracování projektu na vodovodní přípojky v rámci akce „Vodovod Jehlice“ a s nabídkami na zajištění výběrového řízení na výše uvedenou akci. Svoje nabídky předložily tyto společnosti :
Profesionálové a.s. Hradec Králové: celková cena obou nabídek – 19.090,-Kč včetně DPH
Prois a.s. Hradec Králové : celková cena obou nabídek               –  15.600,-Kč včetně DPH
Jako zhotovitele vypracování projektu vodovodních přípojek a zajištění výběrového řízení na akci „Vodovod Jehlice“ členové zastupitelstva schválili společnost Prois a.s. Hradec Králové za nabídkovou cenu 15.600,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smluv o dílo.
Bod č.6
Starosta navrhl zastupitelstvu k posouzení možnost rozšíření veřejného osvětlení v obci Dolní Přím. Jedná se hlavně o úsek od odbočky do Sluneční ulice po odbočku na Nový Přím, ve kterém jsou vzhledem k velkým vzdálenostem mezi jednotlivými světly tmavá místa. Jelikož z oslovených firem dodala svoji cenovou nabídku pouze firma Ermo s.r.o. z Hradce Králové, bylo rozhodnuto vybrat zhotovitele až po obdržení více nabídek. Zajistí starosta obce.
Bod č.7/1
Zástupce TJ Sokol Probluz předal na adresu obce dopis o stavu věci ohledně případného prodeje parku na Probluzi. Z tohoto dopisu vyplývá, že není zcela jasné stanovisko starostky Župy Orlické, kromě toho, že vedení Sokola bude požadovat vypracování znaleckého posudku. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo obce o přerušení projednávání prodeje parku na Probluzi a to do té doby než bude jasné a nezvratné stanovisko a případné další požadavky z vedení Župy Orlické.
Bod č.7/2
Paintball club Dolní Přím požádal obec o příspěvek na hudbu u příležitosti pořádání Maškarního plesu, který se bude konat 11.01.2013 v Obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč schvalují. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.7/3
Členové zastupitelstva schválili po projednání návrh zadání Územního plánu obce Dolní Přím. Zadání nového Územního plánu obce je nutné k případné žádosti o dotaci na zpracování územního plánu. Jelikož ale novela stavebního zákona prodlužuje platnost schválených územních plánů do konce roku 2020 a vzhledem k tomu, že vypsané dotační tituly jsou již vyčerpané, rozhodli zastupitelé o pozastavení podání žádosti o dotace na zpracování územního plánu.
Bod č.8
Jednání zastupitelstva starosta obce ukončil ve 21.10 hod.

Usnesení č.1/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Ševčík Vratislav

rozšíření programu o tři body na celkových 11

zapisovatelku zápisu Rajnltovou Ladislavu

ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Vejmana Vladislava

finanční zprávu za období od 20.12.2012 do 6.1.2013 bez výhrad

jako zhotovitele projektu vodovodních přípojek v rámci akce „Vodovod Jehlice“ firmu Prois a.s. Hradec Králové v nabídkové ceně 12.000,-Kč včetně DPH

společnost Prois a.s. Hradec Králové jako zhotovitele a zpracovatele výběrového řízení na akci „Vodovod Jehlice“ v nabídkové ceně 3.600,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro Paintball club Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč (hudba ples)

zadání Územního plánu obce Dolní Přím


V Dolním Přímu dne : 7.1.2013


zapsala : Rajnltová Ladislava

ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                                Vejman Vladislav
starosta obce : Petr Švasta
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f