Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.8.2007


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konaného dne 6.8.2007 od 20.oo hod.

Přítomni : Ing. Benda L., p. Blažej J., p. Kroupa M., p. Špačková J., p. Vejman V.,
                  sl. Rajnltová L., p. Švasta P.
Nepřítomni : O
Omluveni : Ing. Bílek J., p. Adamíra S.


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o příspěvek na vjezd ( p. Veverka, Horní Přím )
                   4. Žádost o spolupráci na vybudování sjezdu ( p. Haluza, Horní Přím )
                   5. Výměna vchodových dveří u bytu p. Doubravské
                   6. Ceník obce ( výsuvný žebřík, kaple )
                   7. Nátěry oken a dveří na budovách školy a zámku
                   8. Příspěvek na ceny pro jezdeckou školu
                   9. Ostatní
                10. Závěr

Zápis :

Jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil ve 20.15 hod. starosta obce p. Švasta,
který přivítal přítomné zastupitele.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Blažej a p. Vejman, na zapisovatelku byla navržena
sl. Rajnltová. Všichni navržení s návrhem souhlasili a následně byli počtem 7 hlasů zvoleni.
Finanční zprávu za období od 16.7. 2007 do 3.8. 2007 přednesl starosta p. Švasta. Tato zpráva
byla zastupitelstvem schválena bez výhrad.
V dalším bodě jednání se členové obecního zastupitelstva seznámili s žádostí p. Veverky z Horního Přímu o příspěvek na opravu vjezdu u svého rodinného domu. Po seznámení se s
fotografickou dokumentací a po následném projednání, byl schválen příspěvek ve výši
1.485,- Kč. Výše příspěvku je doložena fakturou za materiál.
Starosta poté informoval zastupitelstvo o žádosti p. Haluzi z Horního Přímu, týkající se spolupráce při vybudování sjezdu přes obecní pozemek p.p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím. K této
spolupráci se zavázalo již minulé zastupitelstvo, za podmínek, které jsou dané projektovou dokumentací. Obecní zastupitelstvo se této spolupráce nebrání. Navrhuje vybudování sjezdu tak,
že povrch bude z broušeného asfaltového recyklátu. V případě, že p. Haluza bude požadovat jiný postup při výstavbě, nebo jiný povrch, bude vyzván k spoluúčasti na financování sjezdu.
Obecní zastupitelstvo bylo dále seznámeno s žádostí p. Doubravské ze zámku na Dolním Přímě
o výměnu vchodových dveří do jejího bytu. Žádost byla posouzena a bylo rozhodnuto o zadání zakázky na výrobu nových dveří. Úkolem byl pověřen starosta obce.
Jako další bod programu byl návrh ceníku na zařízení v majetku obce. Jedná se o možnost
zapůjčení výsuvného žebříku v ceně 50,- Kč/ den a zapůjčení kaple v budově zámku na Dolním
Přímě pro účely svatebních obřadů, výstav, koncertů a dalších aktivit za cenu 1.000,- Kč/ den.
Obecní zastupitelstvo s takto navrženým ceníkem vyslovilo souhlas.
Starosta dále informoval o nutnosti nátěru oken a vchodových dveří na budově školy na Probluzi.
Na tyto práce předložila nabídku místní firma MENDY COLOR – Roman Vobejda v celkové výši
19.550,- Kč včetně DPH. S touto cenovou nabídkou obecní zastupitelstvo souhlasí a pověřuje
starostu obce zajištěním této akce.
Obecní zastupitelstvo projednalo dále žádost Jezdeckého oddílu na Dolním Přímě o příspěvek
na ceny pro účastníky jezdeckých závodů „ O pohár starosty obce“, které se uskuteční v sobotu
11.8.2007 v areálu Jezdeckého oddílu na Dolním Přímě. Příspěvek zastupitelstvo schválilo ve
výši 3.000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí proplacení faktury za nákup materiálu na výstavbu pergoly na hřišti na Probluzi ve výši 9.300,- Kč. Tato částka byla schválena v rámci příspěvku
na činnost fotbalovému oddílu AFK Probluz na zasedání obecního zastupitelstva dne 2.4.2007
v celkové výši 20.000,- Kč.
Starosta dále seznámil členy obecního zastupitelstva se skutečností týkající se obecní vyhlášky
O nakládání s odpadními vodami. Vzhledem k tomu, že nakládání s odpadními vodami upravuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, nemůže tuto
skutečnost obecní úřad měnit nebo doplňovat svojí vyhláškou. Proto bylo obecní zastupitelstvo
seznámeno se zněním zrušovací vyhlášky č.1/ 2007, která původní obecní vyhlášku č.1/2006 O
nakládání s odpadními vodami ruší.Obecní zastupitelstvo se zněním zrušovací vyhlášky souhlasí
a její vydání schvaluje.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s výší ceny za opravu sekačky, která činí cca 6.000,- Kč
a navrhl tuto sekačku vyřadit a zakoupit novou. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí a
stanovuje cenový limit pro nákup nové sekačkx ve výši 12.000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo připomínku občanů na stav venkovních odpadkových
košů a schválilo nákup 3 ks nových košů. Tímto úkolem byl pověřen starosta obce.
Po všeobecné diskusi starosta jednání obecního zastupitelstva ve 22. 30 hod. ukončil.


Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel

ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Vejmana
zapisovatelku sl. Rajnltovou

schvaluje : 7 hlasy pro
                    0 proti
                    0 se zdržel

finanční zprávu za období od 16.7.2007 do 3.8.2007 bez výhrad

příspěvek na opravu vjezdu p. Veverkovi z Horního Přímu ve výši 1.485,- Kč

žádost p. Haluzi z Horního Přímu o spolupráci při výstavbě sjezdu přes obecní pozemek
p.p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím

zadání zakázky na výrobu vchodových dveří do bytu p. Doubravské

ceník na zařízení v majetku obce ( výsuvný žebřík 50 Kč / den, kaple 1000,- Kč / den )

provedení nátěrů vchodových dveří a oken na budově školy na Probluzi firmou MENDY COLOR,
Roman Vobejda za nabídkovou cenu 19.550,- Kč včetně DPH

příspěvek na ceny pro Jezdecký oddíl Dolní Přím v hodnotě 3.000,- Kč

vydání zrušovací vyhlášky č. 1/2007

nákup nové sekačky v ceně 12.000,- Kč

nákup 3 ks odpadkových košů

pověřuje :
starostu obce zajištěním nákupu sekačky na trávu

starostu obce zajištěním nákupu 3ks odpadkových košů


V Dolním Přímě : 6.8.2007

zapsala : Rajnltová Ladislava

ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                     Vejman VladislavRychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f