Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.4.2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného
dne 6.4.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Špačková Jana,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Blažej Josef, Rajnltová Lada

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise 
                   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Audit za r. 2008 
                   5. Dotace na úroky z úvěru
                   6. Chodníky Probluz
                   7. Drtič větví
                   8. Kostel Probluz
                   9. Volby do EP
                 10. Valná hromada VAK HK
                 11. SDH okrsek č. 13 – žádost o příspěvek
                 12. Žádost o umožnění přístupu na pozemky 
                 13. Dětský den
                 14. Různé
                 15. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta ve 20.10 hod, přivítal přítomné zastupitele a po konstatování, že zastupitelstvo je usnášení schopné předložil návrh na složení návrhové komise ( Kroupa Milan, Ing. Bílek Jiří ). Jelikož nebyl podán jiný návrh
byla návrhová komise zvolena.
Bod č. 2
Následně byl návrhovou komisí předložen návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení : ověřovatelé p. Vejman, p. Adamíra, zapisovatelka p. Špačková. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 16.3. do 5.4.2009 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá,
že příjem daní od Finančního úřadu vykazuje pokles ( pouze 101 000,- Kč) oproti jiným
měsícům. Ke zprávě nebyly z řad zastupitelů připomínky a byla schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2008, který proběhl dne 24.3.2009 pacovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Obec hospodařila v souladu se všemi zákony a nařízeními a byla ohodnocena písmenem A, bez
chyb a nedostatků. Starosta proto navrhl odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního
platu. Zastupitelstvo výši odměny schvaluje.
Bod č. 5
Obec na sklonku roku 2008 podala žádost na dotaci z POV ( dotační titul DT 4 – úroky z úvěru). Celková výše úroků z úvěru je 220 000,- Kč a obec získala dotaci ve výši
154 000,- Kč, což činí 70 %. Obecní zastupitelstvo dotaci přijímá a pověřuje strostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Bod č. 6
Stavební komise předložila cenové nabídky na opravu chodníků na Probluzi a to od firem :
Sovis a.s. Hradec Králové                  376 040,- Kč včetně DPH
Milan Dostálek Hradec Králové         824 260,- Kč včetně DPH
Ekostav Josef Munzar                          349 803,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo nabídky posoudilo a rozhodlo práce zadat firmě Ekostav Josef Munzar a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Práce by měly být dokončeny do konce
měsíce srpna.
Bod č. 7
Po skušenostech se zapůjčeným drtičem větví od firmy Hofrmetal s.r.o. Třebechovice pod
Orebem, zastupitelstvo projednalo možnost jeho pořízení pro potřeby obce. Tímto drtičem
by byl likvidován odpad z prořezu stromů a živých plotů jak z obce, tak od občanů.
Zastupitelstvo bude hledat vhodnou lokalitu pro skladování nadrcené hmoty, která by se
mohla využívat buď na topení nebo k přisypávání k živým plotům ( hrabanka ). Prostřednictvím firmy Vital Tech při ZD Všestary byla na obec dodána cenová nabídka ve výši 26 200,- včetně DPH. Zastupitelstvo nákup drtiče schválilo. Starosta ale podal návrh s nákupem počkat, protože byl vypsán dotační titul na pořízení komunální techniky z POV Královéhradeckého kraje. O tuto dotaci bude žádat Mikroregion Nechanicko a pakliže obec podá žádost, mohl by být drtič pořízen za 50 % cenu. Zastupitelstvo návrh schvaluje a souhlasí s nákupem vyčkat.
Bod č. 8
Starosta seznámil zastupitelstvo s podmínkami při podávání žádosti o dotaci na revitalizaci
okolí kostela na Probluzi. V současné době by obec zaplatila 27 000,- Kč za vyplnění žádosti.
K tomu je potřeba přičíst cenu za zpracování projektu, který by musela platit obec. Odměna
ve výši 4,5 % z přidělené výše dotace je jako započitatelná částka součástí dotace a tudíž by
ji obec nepltila ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo pověřuje starostu zjištěním ceny projektu,
aby bylo možno sečíst celkové náklady, které by hradila obec. Poté bude rozhodnuto, zda obec o dotaci požádá.
Bod č. 9
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem příprav obce na červnové volby do Evropského
parlamentu. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 10
V tomto bodě starosta informoval zastupitele o datumu konání valné hromady společnosti
VAK a.s. Hradec Králové, která proběhne dne 3.6.2009. Zastupitelstvo deleguje na toto
jednání starostu obce. Při této příležitosti se zastupitelstvo zabývalo prodejem akcií, které
obec vlastní. Bylo projednáno a schváleno, že pokud bude zájemce ( i VAK HK ) budou
tyto akcie prodány i jako vyrovnání se společností VAK HK ( kanalizace Horní Přím ).
Bod č. 11
Okrsek č. 13 SDH Nechanice podal žádost o finanční příspěvek ve výši 1 000,- kč na sadu cen při příležitosti konání okrskové hasičské soutěže. Zastupitelstvo schvalije příspěvek ve
výši 1 000,- Kč.
Bod č. 12
Pan Miroslav Satorie žádá obec o umožnění přístupu na své pozemky v obci Horní Přím a to z důvodu soukromého hospodaření. Na dotčené pozemky je možno se dostat obecní cestou
ležící na pozemku p.č. ( pozemkový katastr ) 222/8. Zastupitelstvo navrhuje pozemek vyměřit
a vzhledem k tomu, že v současné době je pozemek zarostlí náletovými dřevinami, tyto v průběhu doby vegetačního klidu ( prosinec 2009 – březen 2010 ) vykácet a přístup vybudovat. O tomto rozhodnutí bude Ing. Satorie vyrozuměn. Zajistí starosta obce.
Bod č. 13
SDH Dolní Přím navrhl prostřednictvím p. Tiché a p. Burketové možnost uspořádat Dětský
den v lokalitě bažantnice na Dolním Přímě formou zábavného pochodu se zastávkami na
střelnici PAINTBALL Clubu na Dolním Přímě, v Jezdecké škole p. Duška na Dolním Přímě a
na cvičné louce SDH Dolní Přím, kde by byla ukázka výcviku ZKO Probluz a drobné soutěže
o ceny. Závěr by tvořilo opékání párků. Zastupitelstvo návrh schvaluje a podpoří akci zajištěním nákupu cen a malého občerstvení. Úkolem byla pověřena kulturní komise a starosta obce. Termín konání akce bude ještě upřesněn.
Bod č. 14 / 14a
Zastupitelstvo se seznámilo s částkami, které musí obec uhradit městům Nechanice a Hradec
Králové na dojíždějící žáky do Základních škol ( neinvestiční náklady ). Jedná se o částku
33 750,- Kč na 5 žáků dojíždějících do Nechanic a 51 350,- Kč na 17 dojíždějících žáků do
škol v Hradci Králové. Při této příležitosti bylo konstatováno, že platba na jednoho žáka do Nechanic je zhruba o 50 % vyšší než platba do Hradce Králové. Zastupitelstvo platby
schvaluje. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 14 / 14b
SDH Dolní Přím požádal obec o poskytnutí finanční dotace na nákup hadic pro soutěže v požárním sportu ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Bod č. 14 / 14c
Vzhledem k zásadní obměně členů JPO V v obci Dolní Přím, zastupitelstvo zřizuje novou jednotku JPO V a starosta jmenuje velitele této JPO V pro obec Dolní Přím. Zřizovací listina
a jmenování velitele budou jako samostatná příloha připojeny k tomuto zápisu.
Bod č. 14 / 14d
Na základě telefonického rozhovoru s majitelem firmy PARKETY STŘÍBRNÝ HK a na základě doplňujících informací od p. Kroupy o způsobu provedení ošetření parket v sále obecního hostince zastupitelstvo konstatuje, že vzhledem k výši nákladů za práce provedené svépomocí a výši nákladů za fakturu v závislosti na záruku na dílo je pro obec přijatelnější
zakázku zadat odborné firmě. Starosta na příštím jednání, které se koná 27.4.2009 předloží
cenové nabídky na ošetření parketové podlahy v sále obecního hostince na Dolním Přímě.
Bod č. 14 / 14e
Vedení Základní školy a Mateřské školy na Probluzi požádalo obec o poskytnutí dotace na nákup počítače pro vyuku anglického jazyka. Jedná se o počítač bez monitoru. Na toto
vybavení předložil cenovou nabídku Roman Mach ve výši 8 556,- Kč včetně DPH. Obec
poptá ještě další firmy zabývající se počítačovou technikou. Maximální cena byla stanovena
ve výši 8 556,- Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č. 14 / 14f
Starosta informoval členy zastupitelstva o úhradě poplatku pro OSA ( ochranné sdružení autorské ) za hudební produkci na Obecním plese ve výši 883,- Kč a za hudební produkci
v místním rozhlasu při životních výročích občanů ve výši 4 470,- Kč na rok 2009.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a konstatuje, že v případě nárůstu poplatků za
hudební produkci v místním rozhlasu bude zvažovat další pokračování v této tradici.
Bod č. 15
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání ve 22 15 hod ukončil.
Usnesení č 5/2009

Obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Milan Kroupa, Ing. Jiří Bílek
ověřovatele zápisu p. Vejmana Vladislava a Adamíru Svatopluka
zapisovatelku zápisu p. Špačkovou Janu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 16.3. do 5.4.2009 bez výhrad

odměnu pro účetní ve výši jednoho měsíčního platu

přijetí dotace na úroky z úvěru z POV Královéhradeckého kraje ve výši 154 000,- Kč

jako zhotovitele díla „ Oprava chodníku Probluz“ firmu EKOSTAV Josef Munzar za nabídkovou cenu ve výši 349 803 ,- Kč včetně DPH

pořízení drtiče větví, nákup je oddálen ( vyřízení a případné schválení dotace pro Mikroregion Nechanicko na nákup komunální techniky )

finanční příspěvek pro SDH okrsek č. 13 ( Nechanice ) ve výši 1 000,- Kč na nákup cen

umožnění přístupu na pozemky v k.ú. Horní Přím, které jsou v majetku Ing. Satorieho

spoluúčast obce při pořádání Dětského dne na Dolním Přímě

úhradu příspěvku na dojíždějící žáky ( neinvestiční náklady ) městu Nechanice ve výši 33 750,- Kč a městu Hradec Králové ve výši 51 350,- Kč

finanční dotaci ve výši 20 000,- Kč pro SDH Dolní Přím na nákup hadic

zřízení nové jednotky JPO V  Dolní Přím

pořízení nového počítače pro Základní školu a Mateřskou školu Probluz v maximální výši
8 556,- Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo pověřuje :
účetní a starostu obce zajištěním úhrady neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky do HK
a Nechanic
starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na úroky z úvěru z POV
kulturní komisi a starostu obce zajištěním spoluúčasti obce na pořádání Dětského dne
starostu obce předložením nabídek na ošetření podlahy v sále Ob. hostince do 27.4.2009
starostu obce vyrozuměním Ing. Satorieho o zajištění přístupu na pozemky
starostu obce zajištěním nákupu počítače pro Základní školu a Mateřskou školu Probluz v
maximální ceně do 8 556,- Kč včetně DPH

V Dolní Přímě : 6.4.2009 zapsala : Špačková Jana
Ověřovatelé zápisu : Vejman Vladislav
                                     Adamíra Svatopluk
Starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f