Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.10.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 6.10.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,Rajnltová Ladislava,

                 Ševčík Vratislav, Švasta Petr

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef, Vejman Vladislav

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.5/2014

                        6.Zeleň

                        7.Objekt č.p. 16 Dolní Přím – stavební úpravy

                        8.Prodej obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím

                        9.Rebelové Dolní Přím (šipkami) – žádost o příspěvek

                       10.ZKO Dolní Přím-Probluz, sídlo na oú – žádost

                       11.Ostatní

                       12.Závěr

 

                  11/1.Volba kronikáře obce

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ing. Bílek Jiří a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 1. bod na celkových 13. bodů. Přítomní zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl finanční zprávu za období od 14.9.2014 do 6.10.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 476 643,-Kč a výdaje 618 153,-Kč. Stav účtu k 6.10.2014 je 2 261 803,-Kč. Zastupitelé po podrobném projednání jednotlivých položek finanční zprávu schvalují bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelstvu Rozpočtové opatření č.5/2014. Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými změnami v kapitole rozpočtové příjmy, kde se jedná o navýšení ve výši 98 560,-Kč. V kapitole rozpočtové výdaje se jedná o navýšení o 185 300,-Kč. Rozdíl navýšení ve výši 86 740,-Kč je kryt přebytkem hospodaření z roku 2013. Zastupitelé Rozpočtové opatření č.5/2014 následně schválili bez výhrad.

Bod č.6

V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali výběrem zhotovitele na kácení stromů, které se uskuteční v rámci projektu „Regenerace a obnova zeleně v obci Dolní Přím, Probluz, Horní Přím, Nový Přím a Jehlice“. Svoje cenové nabídky předložily firmy :

Lubomír Pohl, Petr Frydrych               44 770,-Kč včetně DPH

Jiří Neuman s.r.o.                              43 890,-Kč včetně DPH

Stanislav Macháň                              108 000,-Kč cena konečná

Pro firmu Lubomír Pohl, Petr Frydrych vzhledem k její profesi těžařů dřeva hlasovali 4 přítomní zastupitelé, pro firmu Jiří Neuman s.r.o. hlasovali s přihlédnutím k nabízené ceně 3 zastupitelé. Pro firmu Stanislav Macháň nehlasoval nikdo z přítomných zastupitelů. Jako zhotovitel díla byla schválena firma Lubomír Pohl. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7

Stavební výbor předložil zastupitelstvu cenové nabídky na další etapu stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě. Svoje nabídky dodaly firmy :

Milan Roušal Dolní Přím                                           128 210,-Kč cena konečná

Václav Korbel Hrádek                                               139 810,-Kč cena konečná

Zhotovitelem díla byla schválena firma Milan Roušal Dolní Přím v nabídkové ceně 128 210,-Kč cena konečná. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.8

Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 620/5 o výměře 96 m2 v k.ú. Dolní Přím (místní část Jehlice) pro p. R. Vodičku. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.9

Družstvo šipkařů „Rebelové Dolní Přím“ požádalo o finanční příspěvek na činnost pro rok 2014 ve výši 11 605,-Kč. Zastupitelstvo příspěvek v požadované výši schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur a výdajových dokladů. Zajistí účetní a starosta obce.

Bod č.10

ZKO Dolní Přím – Probluz požádala Obec Dolní Přím o souhlas s možností uvádět sídlo organizace na adrese Dolní Přím 1, 503 16. Členové zastupitelstva se zapsáním sídla organizace ZKO Dolní Přím – Probluz na adrese Dolní Přím 1, 503 16 souhlasí a schvalují jej.

Bod č.11/1

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh na nového kronikáře obce. Tuto práci by měl vykonávat p. Zdeněk Ryba st. Zastupitelé jako nového kronikáře obce p. Rybu  schvalují.

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.01 hod. ukončil.

Usnesení č.12/2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Ing.Jiří Bílek a Vratislav Ševčík

 

rozšíření programu o 1. bod na celkových 13. Bodů

 

jako ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Romana Fejfara, jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 14.9.2014 do 6.10.2014 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.5/2014 bez výhrad

 

firmu Milan Roušal jako zhotovitele akce stavební úpravy v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě v nabídkové ceně 128 210,-Kč (cena konečná)

 

prodej obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím (místní část Jehlice) o výměře 96 m2 pro p. Vodičku v ceně 150,-Kč/m2

 

finanční příspěvek ve výši 11 605,-Kč pro oddíl šipkařů Rebelové Dolní Přím

 

zřízení sídla ZKO Dolní Přím-Probluz na adrese Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím

 

jako kronikáře obce Dolní Přím p. Zdeňka Rybu st.

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :             4 hlasy pro

                                                           3 proti

                                                           0 se zdržel

 

firmu Lubomír Pohl, Petr Frydrych na kácení stromů v rámci projektu „Regenerace a obnova zeleně v obci Dolní Přím“ v nabídkové ceně 44 770,-Kč včetně DPH

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 6.10.2014

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                               Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarostka obce : Ladislava Rajnltová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f