Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 5.6.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 5.6.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,

               Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Fejfar Roman

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.4/2017

                        6.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        7.Záměr č.4/2017

                        8.Záměr č.5/2017

                        9.Nádoby na přepálený olej z kuchyně

                      10.Kaple – restaurování nástěnných maleb

                      11.Ostatní

                      12.Závěr

 

                      11/1.Záměr č.6/2017

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.04 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : ing.Hana Vycpálková a Vítězslav Třebeška. Přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil zastupitelstvu finanční zprávu za období od 14.5.2017 do 4.6.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 200 801,-Kč a výdaje 506 350,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu za období od 14.5.2017 do 4.6.2017 schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové opatření č.4/2017. Na straně příjmů byla navýšena položka „Příjmy z hazardních her“ o částku 30 000,-Kč a na straně výdajů bylo navrženo v pěti položkách navýšení o 390 000,-Kč. Rozdíl ve výši 360 000,-Kč bude čerpán z přebytku hospodaření z roku 2016. Zastupitelstvo po projednání Rozpočtové opatření č.4/2017 schválilo bez výhrad.

Bod č.6

Stavební výbor předložil přítomným zastupitelům nabídku na dodávku vnitřních rozvodů vody a kanalizace pro objekt volnočasových aktivit na Horním Přímě. Jako zhotovitele rozvodů vody a kanalizace, včetně dodání a montáže sanity zastupitelé schvalují firmu Jiří Neuman - voda, topení, plyn Nechanice v ceně 30 651,-Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7

V jednacím bodě č.7 byl po řádném zveřejnění projednán a schválen záměr č.4/2017. Konkrétně se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím (kabel NN ČEZ pozemky p. Macháň).

Bod č.8

V tomto jednacím bodě byl po řádném zveřejnění projednán a schválen záměr č.5/2017. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím (kabel NN ČEZ pozemek p. Kalmuková).

Bod č.9

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s další možností třídění odpadů z domácností. Firma Černohlávek OIL nabídla obci Dolní Přím popelnici na ekologické třídění přepáleného kuchyňského oleje. Přítomní zastupitelé se shodli, že tento odpad již občané odevzdávají při pravidelném pololetním svozu nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu není kupovat do majetku obce samostatnou sběrnou nádobu. Proti zavedení sběru přepáleného kuchyňského oleje hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů.

Bod č.10

Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s průběhem restaurátorských prací v kapli na Dolním Přímě. Práce jsou k dnešnímu dni dokončeny přibližně ze 75 % a jsou pro letošní rok v souladu se smlouvou o dílo ukončeny. V příštím jarním semestru dojde na domalování chybějících výjevů a celkové retušování maleb. Zastupitelé berou informaci na vědomí a souhlasí s proplacením průběžné faktury. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.11/1

Obec Dolní Přím zveřejňuje Záměr č.6/2017. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 8/1 a 8/2 v k.ú. Dolní Přím (rekonstrukce TS ČEZ pro spol. NIVA s.r.o. Dolní Přím).

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce Petr Švasta jednání obecního zastupitelstva ve 20.08 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 8/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Ing. Hana Vycpálková, Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 13 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 14.5.2017 do 4.6.2017 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.4/2017 bez výhrad

 

jako zhotovitele vnitřní instalace vody a kanalizace, včetně dodávky a montáže sanity firmu Jiří Neuman – voda, topení, plyn Nechanice v ceně 30 651,-Kč bez DPH

 

záměr č.4/2017

 

záměr č.5/2017

 

záměr č.6/2017

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         8 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

 

pořízení nádoby na přepálený tuk z domácností

 

 

V Dolním Přímě dne : 5.6.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

ověřovatelé zápisu : Bc. Ladislava Tichá

                                   Ladislava Rajnltová

 

starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

           

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f