Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 5.3.2012


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 5.3.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni :0
Omluveni :0
Hosté :0

Program : 1.úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Prodej pozemku p.č. 620/5 v k.ú.Dolní Přím
               6.Obecní ples
               7.Úřad práce - veřejná služba
               8.Divadelní představení – děti
               9.Příkop Probluz – úprava
             10.Projekt - Vodovod Jehlice
             11.Ostatní
             12.Závěr

             11/1.Pozemky pod silnicí v k.ú. Horní Přím
             11/2.Dětský karneval
             11/3.Historická CD
             11/4.Úprava na pozemku u č.p. 16 na Dolním Přímě
             11/5.Dětský den – centrála, WC, úpravy pozemku
             11/6.Vyhodnocení dětské ankety
             11/7.Úklid příkopů – určení termínu

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil v 19 15 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a předložil návrh na složení návrhové komise, do které by měli zasednout : Ing. Jiří Bílek a Ilona Fišerová. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila zastupitelům návrh na rozšíření programu o 7 bodů na celkových 19 bodů. Zastupitelstvo rozšířený program schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fejfara Romana a Ševčíka Vratislava a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo všechny výše jmenované do svých funkcí schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 12.2.2012 do 4.3.2012 přednesl starosta obce. Ze zprávy je patrné, že daňové příjmy jsou opět na velmi nízké úrovni, což zapříčinilo výšší výdaje než příjmy.
Bod č.5
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice o výměře 96 m2 v ceně 180,-Kč/m2. V celkové ceně 17.280,-Kč. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Bod č.6
Kulturní a sociální výbor navrhl rozdělení úkolů v souvislosti s pořádáním obecního plesu. Starosta zajistí nákup cen do tomboly ve výši 3.500,-Kč. Prodej vstupenek bude mít na starosti p. Rajnltová. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.7
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s novými podmínkami pro zaměstnávání občanů, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Z těchto podmínek vyplývá, že lidé, kteří jsou evidováni více jak dvanáct měsíců, budou muset odpracovat 20 hodin týdně po dobu minimálně tří měsíců a to zdarma a až potom budou moci být přijati do pracovního poměru s tím, že na ně bude úřad práce přispívat. Vzhledem k této situaci starosta navrhuje, aby byla p. Víšková přijata do pracovního poměru, ale pouze za minimální mzdu bez příspěvku úřadu práce. Následně pak bude požádáno o přidělení místa koordinátora z řad evidovaných občanů na úřadu práce, ten by měl být plně hrazen z prostředků úřadu práce a k němu zřídit alespoň jedno místo pro výkon bezplatné veřejné služby. Zastupitelstvo souhlasí s následujícím řešením ve kterém bude paní Víšková přijata na řádnou pracovní smlouvu s minimální mzdou a s úřadem práce bude podepsána smlouva na věřejnou službu. (Koordinátor + 1-2).
Bod č.8
Kulturní a sociální výbor předložil návrh na uspořádání divadelního představení pro děti, které by mělo proběhnout 15. dubna od 15.oo hod. v kapli na Dolním Přímě. Jedná se o vystoupení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové. Jednotné vstupné bylo stanoveno na 40,-Kč. Náklady na toto představení by neměly překročit 4.000,-Kč. Zastupitelé uspořádání dětského představení schvalují. Zajistí starosta a kulturní a sociální výbor.
Bod č.9
Stavební výbor předložil ke schválení cenové nabídky na úpravu zaneseného příkopu v lokalitě pod Probluzí směrem na Střezetice. Tyto cenové kalkulace dodaly firmy :
Ekostav Hradec Králové                18.536,-Kč včetně DPH
Hykomstav Praha                         12.960,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman Sobětuš                     11.520,-Kč včetně DPH
Členové zastupitelstva schválili jako zhotovitele firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 11.520,-Kč včetně DPH.
Bod č.10
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na akci „Vodovod Jehlice“. V případě přidělení dotace je spoluúčast obce ve výši 20%. Při celkových nákladech na zpracování projektové dokumentace ve výši 367. 096,-Kč včetně DPH, by obec hradila 73.420,-Kč. V případě, že obec dotaci nezíská, bude spolupráce s firmou Profesionálové ukončena bez jakéhokoliv finančního vyrovnání. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.
Bod č.11/1
Starosta informoval zastupitele o situaci ohledně účelové komunikace v lokalitě Horní Přím, která se nachází na pozemku p.č. 293/1 o výměře 3 407m2 a částečně na pozemku p.č. 272/1. Tyto oba pozemky jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s právem užívání pro SÚS Královéhradeckého kraje. S touto organizací je předběžně dohodnuto darování pozemků pod výše uvedenou účelovou komunikací. Na část pozemku p.č. 272/1 v k.ú. Horní Přím bude vyhotoven geometrický plán, který vymezí pozemek pod obecní účelovou komunikací. Oba tyto pozemky pak budou předmětem darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a Královéhradeckým krajem. Toto navržené řešení vedoucí k narovnání majetkových vztahů obecní zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.11/2
Kulturní a sociální výbor předložil ve spolupráci s SDH Dolní Přím návrh na termín konání dětského karnevalu. Ten by se měl konat v sobotu 24.3.2012 od 15.oo hod. v obecním hostinci na Dolním Přímě. Při této příležitosti bylo zastupitelstvo požádáno o finanční příspěvek na ceny pro děti ve výši 2.000,-Kč. Členové zastupitelstva konání dětského karnevalu a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč schvalují.
Bod č.11/3
Starosta seznámil zastupitele s ohlasem na vyhotovená historická CD. Občané si CD kupují a z 20ks jich ještě zbývá 5. Proto starosta navrhuje ještě alespoň 10 ks objednat. V této souvislosti požádal starosta členy zastupitelstva o navýšení částky za zhotovení těchto CD z původních 1.000,-Kč na konečných 3.825,-Kč. Toto navýšení bylo zdůvodněno poměrně náročným způsobem zhotovení, které předložil ing.J.Turek z FS Nechanice. Zastupitelstvo nákup dalších 10 ks CD a navýšení částky za zhotovení na konečných 3.825,-Kč schvaluje.
Bod č.11/4
Stavební výbor předložil návrh na úpravu ploch v okolí objektů bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě. Tyto úpravy spočívají ve vyrovnání a zpevnění povrchu, tak aby na tato místa bylo možno přemístit materiál, který má obec uskladněný u stodoly na Dolním Přímě ( použitá betonová dlažba, vysokozdvižný žebřík a podobně). Do příštího jednání budou poptány firmy na předmětné práce a na zasedání zastupitelstva které se koná 26.3.2012 bude vybrán zhotovitel. S tímto postupem zastupitelé souhlasí.
Bod č.11/5
V tomto bodě programu se zastupitelstvo zabývalo přípravami programu na Dětský den a 120. Výročí vzniku SDH Dolní Přím. Obě tyto akce proběhnou v jeden den a to 9. června 2012 od 14.oo hod. na louce pod Dolním Přímem. Dětský den bude plně v režii obce a za pomoci zájmových organizací působících v katastru obce. Přistavením 2ks mobilních WC s možností umytí rukou byla pověřena firma Ekodelta Česká Skalice za nabídkovou cenu 3.840,-Kč. Oslavy 120. Výročí založení SDH Dolní Přím budou plně v režii SDH a obec, pokud bude požádána, pouze přispěje, pravděpodobně finančně. Částka bude předmětem dalšího jednání. Zastupitelstvo navržený postup schvaluje.
Bod č.11/6
Zastupitelé vyhodnotili dětskou anketu, jež byla součástí prvního letošního vydání Obecních novin. Děti se měly možnost vyjádřit ke všemu, co je spojeno s jejich životem v naší obci. A bylo opravdu co hodnotit, ale i nad čím se vážněji zamyslet, protože pohled dětí je všeobecně považován za objektivní a nezaujatý. Starosta byl pověřen dětem ve škole poděkovat a odměnit je drobností (nákup bonbonů).

 

Bod č.11/7
Starosta předložil návrh termínu na jarní úklid příkopů, který každoročně probíhá v katastru obce a všech jejích místních částí. Tento termín byl navržen na sobotu 31.3.2012 od 9.oo hod. se srazem u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Po ukončení akce bude malé občerstvení v obecním hostinci na Dolním Přímě. Ochranné pomůcky, pytle a přistavení kontejneru zajistí starosta obce. Zastupitelstvo předložený návrh a jeho průběh schvaluje.
Bod č.12
Ještě před ukončením schváleného programu byl vylosován výherce v rámci ankety o úsporách v úniku tepla, kterou v obecních novinách a ve vývěskách vyhlásila společnost Termohospital z Hradce Králové. Vítězem této ankety se stal MUDr. Hejzlar. Jednání zastupitelstva starosta obce ve 22.15 hod. ukončil.
Usnesení č. 3/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Bílek, Ilona Fišerová

rozšíření programu o 7 bodů na celkových 19

ověřovatele zápisu : Fejfara Romana, Ševčíka Vratislava
zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 12.2.2012 do 4.3.2012 bez výhrad

prodej obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím o výměře 96 m2 v lokalitě Jehlice v ceně 180,-Kč/m2, celkem za 17.280,-Kč

spolupráci s Úřadem práce na projektu Veřejná služba

konání divadelního představení pro děti v kapli na Dolním Přímě a úhradu nákladů spojených s tímto kulturním pořadem ve výši 4.000,-Kč a stanovuje vstupné na tuto akci v jednotné výši 40,-Kč

jako zhotovitele vyčistění příkopu na Probluzi firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za nabídkovou cenu 11.520,-Kč včetně DPH

podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace na akci „Vodovod Jehlice“ a uzavření smlouvy o dílo na vypracování této projektové dokumentace

vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku pod obecní účelovou komunikací v k.ú. Horní Přím

finanční příspěvek na cenu na dětský karneval ve výši 2.000,-Kč

navýšení nákladů na zhotovení historických CD na 3.825,-Kč
návrh programu u příležitosti konání Dětského dne, včetně zajištění mobilních WC firmou Ekodelta Česká Skalice v ceně 3.840,-Kč

31.březen 2012 jako den úklidu příkopů
Obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím
starostu obce podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na akci „Vodovod Jehlice“ a podpisem smlouvy o dílo se společností Profesionálové Hradec Králové


V Dolním Přímu dne : 5.3.2012
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman
                              Ševčík Vratislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f