Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 5.12.2011

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 5.12.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Blažej Josef, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík
                Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : Mgr. Jiří Hošna

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Návrh rozpočtu na rok 2012
                 6.Stočné 2012
                 7.Dotace 2012 -POV
                 8.Příkaz starosty č.1/2011
                 9.Volební místnost Horní Přím
               10.Ostatní
               11.Závěr

               10/1.Výměna oken v sále obecního hostince
               10/2.AFK Probluz – žádost o příspěvek (tělocvična)
               10/3.Město Nechanice – žádost o příspěvek na hasičskou výj. jednotku

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.08 hod starosta obce Petr Švasta, přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosta jednání a přednesl návrh na složení návrhové komise. Ta by měla pracovat ve složení Blažej Josef a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise seznámila zastupitele s návrhem na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 13. Členové zatupitelstva rozšíření programu na celkových 13 bodů schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Ilonu Fišerovou a jako zapisovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 13.11.2011 do 4.12.2011 přednesl starosta obce. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2012. Po projednání byl návrh zastupitelstvem schválen.

Bod č.6
Starosta předložil návrh na cenu stočného pro rok 2012. Vzhledem k předpokládanému nárůstu cen energií vychází návrh na cenu stočného za 1m3 z 4% navýšení. Pro občany je navržena cena za 1m3 ve výši 23,80,-Kč a pro společnost NIVA s.r.o. 45,-Kč. Zastupitelstvo návrh ceny stočného na rok 2012 schvaluje.
Bod č.7
V tomto bodu programu vystoupil p. Mgr. Hošna s informacemi ohledně možnosti čerpání dotací a to jak krajských, ministerských, tak i z EU. Podrobně seznámil členy zastupitelstva s dotačními tituly, úskalími s výší spoluúčasti a náročností s vyplňováním žádostí. Mimo jiné se také zmínil o možnosti čerpat finance ve spolupráci se společností ČEZ (oranžová hřiště). Zastupitelé poděkovali za tuto podrobnou prezentaci a v případě, že by některý dotační titul obec oslovil bude spolupráce s Mgr. Hošnou opět pokračovat. Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje a to z dotačního titulu DT1 (Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti) na výměnu oken na budově školy na Probluzi ve výši 350.000,-Kč a z dotačního titulu DT4 (Dotace úroků z úvěru) ve výši 36.335,-Kč. Starosta obce je pověřen podáním žádostí.
Bod č.8
Starosta seznámil členy zastupitelstva s vydáním Příkazu starosty č.1/2011 a jmenováním inventurní komise v souvislosti s inventarizací majetku obce.
Bod č.9
Stavební výbor upozornila na špatný stav žlabů a svodů na budově volební místnosti na Horním Přímě. Výměna tohoto poškozeného zařízení je vyčíslena na 6.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo výměnu žlabů a svodů v ceně do 6.000,-Kč schvaluje. Zajistí starosta obce.
Bod č.10/1
Stavební výbor předložil cenové nabídky na výměnu oken v sále u obecního hostince na Dolním Přímě. Svoje cenové kalkulace podaly firmy :
1.Dooreg s.r.o. Hradec Králové            odhlučnění 32 bB                      44.015,-Kč včetně DPH
2.Samat s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou                          42dB                      61.000,-Kč včetně DPH
3.Okna Vekra s.r.o. Lázně Toušeň                         42 dB                      79.369,-Kč včetně DPH
Zastupitelé vzhledem k tomu, že se okna mění hlavně z důvodu zmírnění hluku ze sálu schválili jako zhotovitele výměny oken firmu Samat s.r.o. v nabídkové ceně 61.000,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.10/2
Zastupitelstvo projednalo žádost AFK Probluz na úhradu nájemného za využití tělocvičny při základní škole ve Všestarech na období listopad -prosinec 2011 ve výši 8.400,-Kč. Členové zastupitelstva příspěvek ve výši 8.400,-Kč schvalují. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.10/3
Město Nechanice zaslalo na obec žádost o posouzení poskytnutí příspěvku na hasičskou výjezdní jednotku, která je v Nachanicích zřízena. Jelikož ale žádost neobsahovala výši příspěvku, zastupitelstvo pověřuje starostu obce zjištěním o jakou výši příspěvku by se mělo jednat. Na zasedání zastupitelstva které se uskuteční 22.12.2011 starosta seznámí zastupitele se skutečnostmi které mu budou v Nechanicích sděleny a od toho se bude odvíjet případná finanční dotace.
V závěru programu ještě starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s nákupen nové židle pro účetní obce. Zastupitelstvo nákup schvaluje o to ve výši do 4.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.11
Jednání zastupitelstva starosta obce ukončil ve 22.15 hod.

Usnesení č.15/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Blažej Josef a Vejman Vladislav
ověřovatele zápisu Ing. Bílka Jiřího a Fišerovou Ilonu
zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
rozšíření programu jednání na celkových 13 bodů

finanční zprávu za období od 13.11.2011 do 4.12.2011 bez výhrad

návrh rozpočtu na rok 2012

výši stočného na rok 2012 (občané 23.80,-Kč a Niva s.r.o. 45,-Kč)

podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje ( DT1 350.000,-Kč/DT4 36.335,-Kč)

opravu žlabů a svodů na budově volební místnosti na Horním Přímě ve výši 6.000,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele výměny oken v sále u obecního hostince na Dolním Přímě firmu Samat s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou za nabídkovou cenu 61.000,-Kč včetně DPH s osazením oken s odhlučněním 42dB

finanční příspěvek pro AFK Probluz za pronájem tělocvičny ve Všestarech ve výši 8.400,-Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností Samat sr.o.
starostu obce podáním žádostí z POV Královéhardeckého kraje
starostu obce zjištěním výše příspěvku na činnost hasičské zásahové jednotky v Nechanicích


V Dolním Přímu dne : 5.12.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Fišerová Ilona
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f