Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 5.10.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 5.10.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava,                            Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :          1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č. 5/2015

                        6.Prodej pozemku p.č. 289 v k.ú. Dolní Přím

                        7.Volební místnost Horní Přím – koupě pozemku

                        8.Směna pozemku p.č. 632/98 v k.ú. Dolní Přím

                        9.Prodej pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím

                       10.Ostatní

                       11.Závěr

 

                       10/1.DANETA – žádost o příspěvek

                       10/2.Žádost o doplnění Změny č.3 ÚPO (ing. Eminger)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.16 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 2 body na celkových 13 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Petra Švastu. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. I tento návrh zastupitelstvo schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 13.9.2015 do 4.10.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 691 647,-Kč a výdaje 846 172,-Kč. Zůstatek na účtu k 4.10.2015 je 3 647 321,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po jejich projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu rozpočtové opatření č.5/2015. Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými změnami na straně příjmů i s rozpočtovými změnami v kapitole rozpočtových výdajů. Kapitola rozpočtových příjmů se navyšuje o 137 000,-Kč a rozpočtových výdajů o 120 000,-Kč. Po projednání přítomní zastupitelé rozpočtové opatření č. 5/2015 schvalují bez výhrad.

Bod č.6

Ohledně prodeje obecního pozemku p.č. 289 v k.ú. Dolní Přím o výměře 4748 m2 se přihlásil jako jediný zájemce p. Dušek z Dolního Přímu. Přítomní zastupitelé následně schválili prodej obecního pozemku p.č. 289 o výměře 4748 m2 v k.ú. Dolní Přím p. Ivo Duškovi v ceně 12,-Kč/m2 (celková cena 56.976,-Kč). Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.7

Obec Dolní Přím uvažuje o přestavbě volební místnosti v místní části Horní Přím. S ohledem na tento záměr je potřeba vykoupit pozemek p.č. 324 v k.ú. Horní Přím o výměře 59 m2. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je p. J. Bartoň, který souhlasí s prodejem pozemku v ceně 878,-Kč/m2 (celková cena 52.998,-Kč). Přítomní zastupitelé koupi pozemku p.č. 324 v k.ú. Horní Přím o výměře 59 m2 v ceně 878,-Kč/m2 schvalují a pověřují starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Bod č.8

Stavební výbor seznámil zastupitele s potřebou směny pozemků p.č. 632/98 o výměře 60 m2 (obecní pozemek) a pozemku p.č. 707 o výměře 57 m2, oba v k.ú. Dolní Přím. Obecní pozemek p.č. 632/98 je v současné době oplocen a je součástí zahrady p. Klemšové a na pozemku p.č. 707, který je ve vlastnictví p. Klemšové se v současné době nachází obecní chodník. Směnnou výše uvedených pozemků dojde k narovnání skutečného stavu v katastru nemovitostí. Směna se uskuteční bez finančního vyrovnání. Záměr o směně bude řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Zastupitelé záměr o směně pozemků schvalují.

Bod č.9

Obec Dolní Přím zvažuje prodej pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím o výměře 1270 m2. Jedná se o starou, již nefunkční a nepoužívanou cestu (rozoráno). Cena pozemku byla stanovena na 150,-Kč/m2. Obecní zastupitelstvo záměr o prodeji pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím o výměře 1270 m2 v ceně 150,-Kč/m2 schvaluje. Záměr o prodeji bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.

Bod č.10/1

Organizace DANETA (zařízení pro zdravotně postižené) zaslala obci žádost o příspěvek na docházku našeho občana A. Krejsara do denního stacionáře, který výše uvedená organizace provozuje. Obecní zastupitelstvo po projednání žádosti došlo k závěru, že se jedná o občana, který je věkově za hranicí povinné školní docházky a tudíž nebude příspěvek poskytnut. Je to plně v souladu s postupem, který byl řešen v podobných případech.

Bod č.10/2

Občan Horního Přímu p. ing. Stanislav Eminger Csc. zaslal na obec žádost o zařazení pozemku p.č. 66/5 v k.ú. Horní Přím do kategorie pozemků určených jako území venkovské obytné. Jedná se o pozemek, který je od 80. let oplocen a využíván jako zahrada o výměře 2532 m2. V současné době je zpracovávána Změna č.3 ÚPO a tento požadavek bude do této změny zahrnut.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.44 hod. ukončil.

Usnesení č. 11/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vítězslav Třebeška a Roman Fejfar

 

rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 13 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Petra Švastu

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 13.9.2015 do 4.10.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.5/2015 bez výhrad

 

prodej obecního pozemku p.č. 289 v k.ú. Dolní Přím o výměře 4748 m2 v ceně 12,-Kč/m2 pro p. I. Duška

 

nákup pozemku p.č. 324 o výměře 59 m2 v k.ú. Horní Přím v ceně 52.998,-Kč

 

záměr o směně pozemku p.č. 632/96  o výměře 60 m2 v k.ú. Dolní Přím, bez finančního vyrovnání

 

záměr o prodeji pozemku p.č. 290/4 o výměře 1270 m2 v k.ú. Horní Přím v ceně 150,-Kč/m2

 

doplnění Změny č.3 ÚPO o pozemek p.č. 66/5 v k.ú. Horní Přím (zahrnutí pozemku do území venkovského obytného)

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   8 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

finanční příspěvek pro organizaci DANETA

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 5.10.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Bc.Ladislava Tichá

                                   Petr Švasta

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

       

                                

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f