Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.6.202

Zápis z mimořádného pracovního zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne 4.6.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : Gebert Pavel

Program : 1. Obecní hostinec Dolní Přím – hudební produkce a kulturní akce

Zápis :
Mimořádné pracovní jednání zahájil v 19.05 hod starosta obce. Všichni přítomní byli seznámeni s jeho důvodem. Ten spočívá v situaci okolo pořádání kulturních akcí a hudebních produkcí v obecním hostinci na Dolním Přímě. O tom, že proběhlo měření hluku, který se šíří z obecní hospody jsou zastupitelé obeznámeni. Ale o tom, že byl na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje v Hradci Králové dne 10.5.2012 sepsán protokol o ústním jednání a to za přítomnosti pracovnice KHS HK p. Prokopové a provozovatelem obecní hospody na Dolním Přímě p. Jarkovskou. V tomto protokolu navrhuje provozovatel tato následující opatření k zamezení šíření nadměrného hluku z objektu obecní hospody:
1.Nákup hlukoměru
2.Technické zajištění omezení hluku z hudební aparatury odborným akustikem
3.Provozovatel sděluje, že hudební produkce je provozovatele provozována v období od
listopadu do konce dubna a v současné době je ukončena.
4.Provozovatel navrhuje termín pro zajištění opatření a to do 31.10.2012
5.KHS HK bude informována o provedených opatřeních v termínu do 31.10.2012

Z tohoto protokolu jasně vyplývá, že provozovatel ve svém návrhu opomněl skutečnost, že hudební produkci provozuje a to hlavně i v období od dubna do listopadu (svatby, oslavy narozenin atd.) Tím je ohrožen termín konání taneční zábavy u příležitosti oslav 120. Výročí založení SDH Dolní Přím. Z KHS v Hradci Králové bylo na adresu obce sděleno, že pokud se bude tato akce konat, dojde k porušení závazku a není vyloučeno udělení pokuty. Zástupce provozovatele p. Gebert si je pochybení v uvedení nepravdivých údajů do protokolu vědom, což ovšem na věci nic nemění. Obec proto kontaktovala odborníky v oblasti akustiky, kteří by měli vypracovat návrh opatření na omezení hlučnosti z obecního hostince. Toto by se například mělo týkat přemístění a výměny stávajícího ventilátoru v sále, instalací venkovních rolet na okna v sále a podobně. Náklady na vlastní návrh jsou vyčísleny na 6.000,-Kč včetně DPH, náklady na opětovné akreditované měření byly vyčísleny na 8.400,-Kč včetně DPH. Ostatní finanční výdaje budou známy až po obdržení návrhu od odborného akustika. Členové zastupitelstva berou výše uvedenou skutečnost na vědomí a pověřují starostu obce jednáním s manželi Hošnovými o možnosti konání taneční zábavy a poskytnutí potřebných informací odbornému akustikovi tak, aby mohl bezodkladně vyhotovit návrh opatření proti úniku hluku.


Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
Úhradu nákladů na vypracování návrhu na omezení hluku z obecního hostince ve výši
6.000,-Kč včetně DPH

 

V Dolním Přímu dne : 4.6.2012                                                                                           Zapsal : Švasta Petr

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f