Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.6.2007

Zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konané dne 4.6.2007 od 20.oo hod.


Přítomni : Ing. Bílek J., p. Kroupa M., p. Blažej J., p. Vejman V., p. Špačková J.
sl. Rajnltová L., p. Švasta P.
Omluveni : Ing. Benda L., p. Adamíra S.
Nepřítomni : O
Hosté : p. Kroupová


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Kanalizace a vodovod Sluneční ulice
                   4. Žádost o příspěvek na činnost SDH Dolní Přím
                   5. Žádost o příspěvek na činnost Paintball club Dolní Přím
                   6. Anonymní stížnost na činnost obecního úřadu
                   7. Sekání trávy
                   8. Upomínka na p. Munzara / řešení sousedských vztahů /
                   9. Hodnacení Dětského dne
                10. Obecní hostinec, zveřejnění nabídky na pronájem
                11. Nabídka na oplocení antukového hřiště na Probluzi
                12. Ostatní


Zápis :

Zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil ve 20.10 hod. starosta obce. Za
ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Bílek Jiří a p. Blažej Josef. Jako zapisovatelka byla
navržena sl. Rajnltová Lada. Všichni navržení byli schváleni počtem 7 hlasů.
Finanční zprávu přednesla účetní obecního úřadu p. Kroupová. Po diskusi která následovala,
byla finanční zpráva schválena.
Starosta poté informoval o postupu prací při výstavbě kanalizace a vodovodu ve Sluneční ulici
na Dolním Přímě. Práce probíhají plynule a jsou starostou obce kontrolovány denně. O stavbě
je řádně veden stavební deník.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost SDH Dolní Přím o příspěvek na zakoupení hadic a
schválilo dotaci ve výši 20.000,- Kč s tím, že faktura za materiál bude adresována na obec
Dolní Přím.
V dalším bodě programu obecní zastupitelstvo projednalo žádost Paintball clubu HK – Dolní
Přím o příspěvek na zakrytí přístřešku na cvičné střelnici. Finanční dotace byla schválena ve
výši 20.000,- Kč a opět pro zjednodušení administrativy obecní zastupitelstvo požaduje vystavení
faktury na adresu obce Dolní Přím.
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva s anonymní stížností na činnost obecního úřadu,
kterou v současné době řeší odbor kontroly a dozoru Ministerstva vnitra v Praze. Jedná se o
anonymní stížnost, která poukazuje na „ údajné“ neplnění povinností obecního úřadu při
zveřejňování údajů na úřední desce. Starosta informoval členy obecního zastupitelstva s odpovědí, která byla zaslána na dotčený orgán a v které se uvádí, že obecní úřad řádně vede
knihu úřední desky, ve které jsou doklady řádně číslovány, je na nich vyznačeno datum vyvěšení,
datum sejmutí a v žádném případě se nejedná o formální vedení agendy úřední desky pro
potřeby kontrolních orgánů, tak jak se uvádí ve stížnosti. V anonymu pisatel dále žádá, aby
bylo ustanovující zasedání obecního zastupitelstva, které proběhlo 26.10.2006 prohlášeno za
neplatné, protože informace o datumu a programu konání ustavujícího zasedání nebylo na
úřední desce zveřejněno po dobu min. 7 dní, ale pouze 4 dny. K tomuto starosta na vysvětlenou uvedl následující. V obci je již zaběhnutý pravidelný cyklus konání zasedání obecního zastupitelstva tj. jednou za tři týdny. Volby se konaly ve dnech 20.- 21.10.2006 a na čtvrtek
26.10.2006 připadal termín pravidelného zasedání. Z tohoto důvodu byly informace
o datumu a programu ustavujícího zasedání vyvěšeny pouze čtyři dny. Stalo se tak v dobré víře,
zachovat pravidelnost konání zasedání obecního zastupitelstva, tak jak jsou občané zvyklí.
Závěrem tohoto bodu jednání starosta konstatoval, že všichni členové zvolení do obecního
zastupitelstva vykonávají své funkce zodpovědně a v žádném případě nemají v úmyslu jakýmkoliv způsobem porušovat platné zákony ,neplnit své povinosti a vyslovil politování nad celou touto
záležitostí.
Jako další bod jednání byla situace kolem sekání trávy a veřejně prospěšných prací. Starosta
požádal členy zastupitelstva o součinnost s pracovníky, kteří tyto práce pro obec vykonávají.
Tato spolupráce by měla spočívat v tom, aby ti pracovníci, kteří sekají, nedostávali pokyny k
práci z několika míst, ale pokud možno jen od jednoho člena obecního zastupitelstva. Nebude
tím docházet k různým zbytečným dohadům a problémům, kterých je i tak dost. Na druhou stranu
byli někteří pracovníci upozorněni na to, že práce je třeba vykonávat poctivě a v potřebné kvalitě, tak aby v celé obci byl pořádek a pro nás pro všechny hezké a upravené prostředí.
Starosta poté seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu, který bude zaslán p. Munzarovi, majiteli
rodinného domku č.p. 39 na Dolním Přímě. Jedná se o upomínku na zabezpečení proti padání střešní krytiny / tašek/ na sousední pozemek, který užívá p.Fumferová.
V případě, že nebude v brzké době zjednána náprava, bude stížnost p. Fumferové postoupena na Městský úřad do Nechanic.
Obecní zastupitelstvo dále zhodnotilo průběh Dětského dne, který proběhl 26.5.2007 od 14.oo hod. na hřišti v Probluzi. Bylo konstatováno, že celý program byl hodnotný a pro děti jistě
zajímavý. Za organizaci Dětského dne bylo vysloveno poděkování učitelkám Základní a Mateřské
školy na Probluzi, p. Adamírové a všem zúčastněným členům zájmových organizací, kteří
zajišťovali hladký průběh celého Dětského dne. Vzhledem k tomu, že v příštím roce hodlá
Základní a Mateřská škola na Probluzi uspořádat Dětský den jen pro své děti, obecní úřad bude
spolu se zájmovými organizecemi zajišťovat konání Dětského dne bez účasti školy.
Obecní zastupitelstvo projednalo a pověřilo starostu obce zveřejněním nabídky na pronájem obecního hostince na Dolním Přímě. Objekt bude volný od 1.8.2007. Obecní zastupitelstvo
schválilo podmínky pronájmu tj. nájem ve výši 500,- Kč měsíčně + poplatky za energie.
Starosta pokračoval v jednání seznámením členů zastupitelstva s nabídkou na oplocení antukového hřiště na Probluzi. Nabídková cena je ve výši 109.000,- Kč bez ceny za vyvrtání
děr pro sloupky, ceny za beton a ceny za ochranné sítě. Vzhledem k neúčasti všech členů zastupitelstva, bude tento bod projednáván na příštím zasedání ob. zastupitelstva.
Jednání obecního zastupitelstva pokračovalo v projednávání bodů, které byly do programu
zařazeny v kapitole ostatní.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost ZKO Probluz na poskytnutí příspěvku na výrobu překážek pro výcvik psů ve sportu zvaném agility. Finanční dotace byla schválena ve výši 13.209,- Kč. Faktura za materiál bude adresována na obec Dolní Přím.
Dále obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo žádost Mysliveckého združení
„ Bor“ Probluz o příspěvek na zakoupení léků pro ozdravení stavu zvěře ve výši 12.000,-Kč.
Finanční příspěvek bude poukázán proti faktuře za nakoupený materiál, která bude adresována
na obec Dolní Přím.
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Adamíry o pronájem uvolněného objektu bývalé ubytovny ZD Nechanice. Obecní zastupitelstvo žádost projednalo a pronájem uvedeného objektu
p. Adamírovi schválilo.
Starosta dále informoval členy zastupitelstva o návrhu některých členů Mysliveckého združení
„ Háj“ Stěžery vybudovat na pozemcích p.p.č. 221/1, 221/2, 221/3 v k.ú. Dolní Přím / obecní
les – bažantnice / oboru pro chov divokých prasat. Obecní zastupitelstvo návh na vybudování obory neschvaluje.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo připomínky občanů na výšku některých živých plotů, které
brání ve výhledu při vyjíždění na komunikace a pověřuje starostu zajištěním potřebných úprav této zeleně.
Po vyčerpání všech bodů programu starosta zasedání obecního zastupitelstva ve 22 .15 ukončil.


Usnesení :

obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

ověřovateli zápisu : p. Ing. Bílka Jiřího a p. Blažeje Josefa
zapisovatelkou zápisu : sl. Rajnltovou Ladu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro 
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel

finanční zprávu za období od 14.5. do 4.6.2007

finanční dotaci pro SDH Dolní Přím na zakoupení nových hadic ve výši 20.000,- Kč. Faktura za
materiál bude vystavena na adresu obce Dolní Přím

finanční dotaci pro PAINTBALL CLUB HK – Dolní Přím na zakrytí přístřešku na cvičné střelnici
ve výši 20.000,- Kč. Faktura za materiál bude vystavena na adresu obce Dolní Přím

znění dopisu p. Munzarovi ( upomínka )

zveřejnění nabídky na pronájem obecního hostince na Dolním Přímě od 1.8.2007

žádost o finanční dotaci pro ZKO Probluz na výrobu překážek pro výcvik psů ve výši 13.209,-Kč.
Faktura za materiál bude adresována na adresu obce Dolní Přím

žádost o finanční dotaci pro Myslivecké združení „ Bor“ Probluz na nákup léků pro ozdravení stavu zvěře ve výši 12.000,- Kč. Faktura za materiál bude adresována na obec Dolní Přím

žádost p. Adamíry na pronájem objektu bývalé ubytovny ZD Nechanice. Výše nájemného zůstává
na stejné výši tj. 460,- Kč měsíčně


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 0 hlasy pro
                                                                7 proti
                                                                0 se zdržel

návrh některých členů Mysliveckého združení „ Háj“ Stěžery na vybudování obory pro divoká prasata v obecním lese „ Bažantnice“ na Dolním Přímě

obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce zajištěním potřebných úprav živých plotů v obci Dolní Přím a jejích přilehlých
částech

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

postup prací při budování kanalizace a vodovodu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě

anonymní stížnost na činnost obecního úřadu Dolní Přím

informaci o pracech souvisejících se sekáním trávy

zprávu o hodnocení přípravy a průběhu Dětského dne, který se uskutečnil dne 26.5.2007

nabídku na oplocení antukového hřiště na Probluzi


ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
p. Blažej Josef

zapsala : Rajnltová Lada

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f