Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.5.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.5.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Závěrečný účet obce za rok 2014

                        6.Účetní závěrka obce za rok 2014

                        7.Rozpočtové opatření č.2/2015

                        8.Prodej pozemku p.č. 267/6 v k.ú. Dolní Přím

                        9.Prodej pozemků : st.p.č. 112, p.č. 167/22 a 167/23 všechny v k.ú. Probluz

                      10.Měsíční odměny členů zastupitelstva – navýšení

                      11.Ostatní

                      12.Závěr

 

                      11/1.Přívěsný vozík na vodu (zalévání zeleň)

                      11/2.Internetová databáze firem

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc. Ladislava Tichá a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise přítomnými zastupiteli schváleno.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 2. body na celkových 14 bodů. Zastupitelé program jednání včetně jeho rozšíření schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Svatopluka Adamíru a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 12.4.2015 do 3.5.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 203 509,-Kč a výdaje 243 428,-Kč. Stav účtu k 3.5.2015 je 3 490 555,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami předložené finanční zprávy a po projednání schválili finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložili zastupitelům ke schválení Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2014. Dokument byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zastupitelstvo Závěrečný účet obce za rok 2014 schvaluje bez výhrad.

Bod č.6

Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce předložili přítomným zastupitelům Účetní závěrku obce Dolní Přím za rok 2014. Zastupitelstvo předložený dokument schvaluje bez výhrad.

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložili k projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 2/2015. Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy byly navýšeny o 3 500,-Kč. Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje byly navýšeny o 400 320,-Kč. Rozdíl v částce 396 820,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření v roce 2014. Zastupitelé Rozpočtové opatření č.2/2015 schválili bez výhrad.

Bod č.8

Obecní zastupitelstvo schvaluje (po předchozím řádném zveřejnění nabídky) prodej pozemku p.č. 267/6 o výměře 220 m2 v k.ú. Dolní Přím – místní část Jehlice za cenu 150,-Kč/m2. O výše uvedený pozemek projevil zájem jediný zájemce a to p. Jaroslava Vodičková, Mokrovousy. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.9

V tomto bodě programu byl projednáván záměr o prodeji obecních pozemků : st.p.č. 112 o výměře 10 m2, p.č. 167/22 o výměře 87 m2 a p.č. 167/23 o výměře 47 m2, všechny v k.ú. Probluz. Jedná se o pozemky, které bezprostředně souvisejí s plynovou regulační stanicí RWE. Cena pozemků byla stanovena na 180,-Kč/m2. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu na Dolním Přímě. Zajistí starosta obce.

Bod č.10

Na základě sbírky zákonů č.52/2015 ze dne 1.4.2015, která stanovuje měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, bylo obecním zastupitelstvem projednána možnost navýšení odměn pro zastupitele obce v souhrnné výši 67,-Kč/měsíčně a to od 1.6.2015. Přítomní zastupitelé navýšení odměn ve výši 67,-Kč /měsíčně neschvalují.

Bod č.11/1

V souvislosti s regenerací zeleně v obci a všech jejích místních částech je potřeba vyřešit způsob zavlažování nově vysázených stromů a rostlin. Z projektu vyplývá, že obec se stará o nově vysázené dřeviny v zastavěném území (intravilán) obce. O dřeviny vysázené mimo zastavěné území (extravilán) se bude starat firma, která realizuje výsadby. Starosta obce předložil přítomným zastupitelům dvě řešení :

1) zakoupit přepravník vody s čerpadlem a hadicí (připojení za traktor) v ceně 53 877,-Kč

2) zakoupit přívěsný vozík za osobní automobil + nádrž na vodu v ceně do 25 000,-Kč

Zastupitelstvo po projednání obou navrhovaným alternativ schvaluje pořízení přívěsného vozíku za osobní automobil + nádrž na vodu, vše v ceně do 25 000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.

Bod č.11/2

Společnost NETFIRMY – internetová databáze firem nabídla obci zařazení odkazu na internetové stránky Obce Dolní Přím do své databáze. Cena za zveřejnění byla stanovena na 6 000,-Kč. Přítomní zastupitelé nabídku neschvalují.

 

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.25 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 6/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Bc. Ladislava Tichá a Roman Fejfar

 

rozšíření programu o 2. body na celkových 14 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Svatopluka Adamíru a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 12.4.2015 do 3.5.2015 bez výhrad

 

Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2014 bez výhrad

 

Účetní závěrku obce Dolní Přím za rok 2014 bez výhrad

 

Rozpočtové opatření č. 2/2015 bez výhrad

 

prodej pozemku p.č. 267/6 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 220 m2 v ceně 150,-Kč/m2 pro p. Vodičkovou

 

záměr č.2/2015 o prodeji pozemků : st.p.č.112, p.č. 167/22 167/23, všechny v k.ú. Probluz

 

pořízení nového přívěsu za osobní automobil v ceně do 25 000,-Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   8 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

navýšení měsíčních odměn pro zastupitele

 

prodloužení internetové databáze firem

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 4.5.2015                                                        Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk

                                    Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr  

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f