Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.4.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.4.2011 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Hošnová Lenka

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Darovací smlouva ( pozemek p.č. 207/4 v k.ú. Hrádek )
                 6.Závěrečný účet obce za rok 2010
                 7.Valná hromada VAK a.s. Hradec Králové
                 8.Dekontaminační plocha – A.S.A. a.s.
                 9.Obecní hostinec – sociální zařízení
               10.Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 174/20 v k.ú. Horní Přím
               11.Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
               12.Nájemné – souvislost s DPH
               13.Dětský den
               14.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek na rok 2011
               15.Panoramatické snímky obce
               16.Dekontaminační plocha Dolní Přím
               17.Čekárna Dolní Přím – oprava
               18.Hasičská zbrojnice Dolní Přím – oprava
               19.Různé
               20.Závěr

            19a).Oprava fasády ( kaple Dolní Přím )
            19b).Úprava prostor pod kontejnery ( Dolní Přím, Probluz )
            19c).Oprava kapliček a zvoniček
            19d).Obecní komunikace ( Nový Přím – Hrádek )
           19e).Čištění koupaliště
            19f).Žádost o odkoupení použité zámkové dlažby

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosta zasedání. Poté předložil návrh na složení návrhové komise do které byli navrženi Adamíra Svatopluk a Fejfar Roman. Jelikož nebyl podán jiný návrh bylo přistoupeno k hlasování, ve kterém byli oba výše jmenovaní za členy návrhové komise zvoleni.

Bod č.2
Návrhová komise seznámila členy zastupitelstva s programem jednání, který je doplněn o šest bodů zahrnutých do bodu č. 19.Různé. Zastupitelstvo takto rozšířený program schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu, který jako ověřovatele navrhuje Fišerovou Ilonu a Vejmana Vladislava a jako zapisovatelku Rajnltovou Ladislavu. A protože ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše jmenovaní do svých funkcí zvoleni.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 13.3. do 3.4.2011 přednesl starosta obce. Po projednání byla tato finanční zpráva schválena bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelstvo se seznámilo se zněním darovací smlouvy jejíž obsahem je darování pozemku p.č. 207/4 o výměře 97 m2 v k.ú. Hrádek a jehož dosavadním vlastníkem je p. Zemek. Zastupitelé darovací smlouvu projednali a její znění schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem této smlouvy.
Bod č.6
Členové zastupitelstva schválili Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2010 bez výhrad. Obsah tohoto dokumentu byl podrobně projednán na jednání zastupitelstva dne 14.3.2011.
Bod č.7
Starosta obce informoval zastupitelstvo s termínem konání valné hromady společnosti VAK a.s. Hradec Králové, která se koná dne 1.6.2011 v Hradci Králové. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a pověřuje starostu obce Petra Švastu zastupováním obce na valné hromadě.
Bod č.8
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zněním protokolu z jednání o povolení provozování Dekomtaminační plochy na Dolním Přímě společností A.S.A. a.s. Praha. Provoz tohoto zařízení by se neměl v žádném případě bezprosředně dotknout obyvatel obce a obce samotné. Navážená kontaminovaná zemina bude skladována a ošetřována pod dohledem KHS Hradec Králové, ČOI a příslušným odborem Krajského úřadu Královéhradeckéhom kraje.
Před navežením budou odebrány vzorky zeminy a pokud by některé parametry nesouhlasily se schváleným seznamem chemických látek nebude navežení na Dekontaminační plochu povoleno. V případě pochybností nad konáním provozovatele, bude obec požadovat prošetření od pověřených orgánů s písemným výsledkem kontroly. Za těchto podmínek zastupitelstvo s provozováním Dekontaminační plochy souhlasí.
Bod č.9
Starosta informoval členy zastupitelstva o situaci v souvislosti s žádostí o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Žádost kterou si obec podala z POV Královéhradeckého kraje byla kladně vyřízena a obec obdržela dotaci ve výši 400 000,-Kč. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo o oslovení stavebních firem k vypracování finančních nabídek. Bude osloveno cca 8. firem z blízkého regionu. Hodnotitelská kritéria byla stanovena následovně. Cena díla, záruka na dílo – doba trvání, min. 3 reference, doba výstavby- dodržení termínu. Doba výstavby byla stanovena na 60 dní od vydání stavebního povolení. Cenové nabídky budou vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva dne 2.5.2011.
Bod č.10
Obec obdržela další nabídku na odkoupení obecního pozemku p.č. 174/20 v k.ú. Horní Přím od p. M. Satorieho a to v ceně 25,-Kč/ m2. Obecní zastupitelstvo žádost zamítlo. Důvodem je cena pozemku a to, že obec nemá v současné době potřebu pozemek prodat.
Bod č.11
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Izacha o prodej obecního pozemku p.č. 25/1 o výměře 637 m2 v k.ú. Dolní Přím. Vzhledem ke svým finančním možnostem nabízí zájemce splátkový kalendář s ročními splátkami ve výši 100 000,-Kč. Zastupitelstvo žádost posoudilo a vzhledem k tomu, že pozemek byl nabízen k prodeji v roce 2010 rozhodlo nabídku prodeje tohoto pozemku znovu vyvěsit na úřední desce a teprve poté prodej schválit. Cena pozemku zůstává ve výši 850,-Kč/m2.
Bod č.12
Finanční výbor informoval zastupitele o situaci okolo nájemného z nebytových prostor k podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že obec je plátce DPH, musí z vybraného nájemného odvádět DPH. Tyto odvody se týkají nájmu části objektu bývalé prodejny na Probluzi a nájmu skladu v budově zámku na Dolním Přímě. Nájemní smlouvy byly ovšem stanoveny na ceny konečné ( byly podepsány v době, kdy obec ještě plátcem DPH nebyla ). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s nájemci dotčených objektů o případném navýšení nájemného o již zmiňovanou DPH.
Bod č.13
Kulturní a sociální výbor seznámil zastupitele s navrženým termínem konání Dětského dne. Ten by měl proběhnout v neděli 5.června od 15.oo hod na cvičné louce SDH pod Dolním Přímem. Tradičním hlavním tahounem bude SDH Dolní Přím ( J. Burketová ), ve spolupráci s obcí. Program by měl probíhat letos pouze na cvičné louce, kde budou připraveny různé soutěže, ukázky výcviku psů, vojenská technika a pokud se podaří dohodnout s HZS Královéhradeckého kraje, tak i ukázka hasičské techniky. Ceny za jednotlivé soutěže by zajistila obec Dolní Přím. Navržená částka na tyto ceny je 5 000,-Kč. Informaci o konání Dětského dne bere zastupitelstvo na vědomí a částku ve výši 5 000,-Kč na ceny schvaluje.
Bod č.14
SDH Dolní Přím podala žádost o příspěvek na rok 2011 ve výši 20 000,-Kč. Příspěvek by byl použit na nákup nových hadic. Zastupitelstvo žádost schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložených pokladních bloků nebo faktur.
Bod č.15
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování panoramatických snímků obce. Svoje cenové kalkulace dodaly na obec dva zájemci a to J. Malach v ceně 2 690,-Kč za jeden snímek a P. Hanka v ceně 2 500,-Kč za jeden snímek. Zastupitelé schválili jako zhotovitele panoramatických snímků P. Hanku za nabídkovou cenu 2 500,-Kč za jeden snímek. Celkem budou zhotoveny snímky tři.
Bod č.16
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 632/6 o výměře 253 m2 v k.ú. Dolní Přím. Prodej pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a schválen zastupitelstvem obce dne 10.1.2011, usnesením č. 1/2011. Zastupitelstvo znění kupní smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Bod č.17
Stavební výbor předložil zastupitelstvu nabíky na zhotovení opravy čekárny na Dolním Přímě.Svoje cenové nabídky dodaly firmy Petr Lacourt v ceně 33 091,-Kč včetně DPH, Stavos Nechanice v ceně 51 360,-Kč včetně DPH a Milan Halíř st. v ceně 33 828,-Kč včetně DPH. Zastupitelé schválili jako zhotovitele opravy čekárny na Dolním Přímě firmu Petr Lacourt za nabídkou cenu 33 091,-Kč včetně DPH.
Bod č.18
Stavební výbor předložil členům zastupitelstva cenové nabídky na opravu hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Na tuto akci dodaly svoje kalkulace firmy Stavos Nechanice v ceně 128 640,-Kč včetně DPH, Milan Halíř ml. v ceně 75 922,-Kč včetně DPH, Petr Lacourt v ceně 73 409,-Kč včetně DPH a Milan Roušal v ceně 70 730,-Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele opravy hasičské zbrojnice na Dolním Přímě firmu Milan Roušal za nabídkovou cenu 70 730,-Kč včetně DPH.
Bod č.19a)
Stavební výbor předložil k posouzení nabídky na opravu fasády čelní strany kaple na Dolním Přímě. Cenové kalkulace dodaly firmy Milan Roušal v nabídkové ceně 15 180,-Kč včetně DPH a Milan Halíř ml. v nabídkové ceně 16 406,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele opravy fasády čelní stěny kaple na Dolním Přímě firmu Milan Halíř ml. za nabídkovou cenu 16 406,-Kč včetně DPH.
Bod č.19b)
Starosta spolu se stavebním výborem navrhl k posouzení úpravy pod kontejnery, které jsou umístěny na Dolním Přímě u prodejny a na Probluzi u obecní knihovny. Návrh zpočívá v odstranění zeminy, osazení obrubníků a položení zámkové dlažby. Byla by položena použitá dlažba, kterou obec vlastní ). Zemní práce by měla provést firma, ostatní by bylo zhotoveno na základě dohody o provedení práce. Stavební výbor předloží na příštím zasedání předpokládané náklady ke schválení. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.19c)
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem, který řeší opravy kapliček a zvoniček na území obce. Oprava kapliček zpočívá v jejich nátěru fasádní barvou, oprava zvoniček v odstranění starých nátěrů, jejich oživení a na zvoničce v Jehlici oprava jejího zastřešení. Po obdržení cenových nabídek bude rozhodnuto o zhotoviteli výše uvedených oprav. Zajistí starosta obce.
Bod č.19d)
V tomto bodu programu informoval starosta obce o vyvolaném jednání s firmou Lesy ČR o úpravě obecní účelové komunikace vedoucí od místní části Nový Přím na Hrádek ( jedná se o úsek v lesním porostu ), která je poškozena svozem vytěženého dřeva. Od zástupce Lesů ČR dostala obec ubezpečení, že dojde k nápravě a komunikace bude na náklady firmy opravena.
Bod č. 19e)
Termín čištění koupaliště bude upřesněn na příštím jednání obecního zastupitelstva.
Bod č. 19f)
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Midlocha o odkoupení 18 m2 použité zámkové dlažby a rozhodlo prodej pozastavit do té doby až bude jasné, kolik m2 dlažby obec spotřebuje pro svoje účely ( prostor pod kontejnery na Dolním Přímě a na Probluzi ). Žadatel bude o tomto rozhodnutí informován. Zajistí starosta obce.
Bod č.20
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.15 hod ukončil.
Usnesení č. 5/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
Adamíru Svatopluka a Fejfara Roman za členy návrhové komise
Fišerovou Ilonu, Vejmana Vladislava za ověřovatele zápisu, Rajnltovou Ladislavu za zapisovatelku zápisu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
program jednání zastupitelstva

finanční zprávu za období od 13.3. do 3.4.2011 bez výhrad

znění darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Zemkem

Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2010 bez výhrad

starostu obce Petra Švastu jako zástupce obce na valné hromadě společnosti VAK HK a.s.

prozování Dekontaminační plochy Dolní Přím ( při splnění všech podmínek provozního řádu )

přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje na rekonstrukci sociálního zařízení u Obecního hostince na Dolním Přímě

návrh na prodej obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 637 m2 v ceně 850,-Kč/m2

finanční příspěvek na zajištění Dětského dne ve výši 5.000,-Kč

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím na rok 2011 ve výši 20.000,-Kč

jako zhotovitele panoramatických snímků obce firmu Petr Hanka PH-Net za nabídkovou cenu2.500,-Kč za jeden snímek ( celkem 3 snímky )

provoz Dekontaminační plochy Dolní Přím ( při dodržování provozního řádu )

jako zhotovitele opravy čekárny na Dolním Přímě firmu Petr Lacourt za nabídkovou cenu 33.092,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele opravy hasičské zbrojnice na Dolním Přímě firmu Milan Roušal za nabídkovou cenu 70.730,-Kč včetně DPH


jako zhotovitele opravy fasády na čelní straně kaple na Dolním Přímě firmu Milan Halíř za nabídkovou cenu 16.406,-Kč včetně DPH

úpravy prostor pro kontejnery na tříděný odpad na Dolním Přímě a na Probluzi ( zemní práce dodavatelsky, položení obrubníků a zámkové dlažby na dohodu o provedení práce )

návrh na opravy kapliček a zvoniček na Dolním Přímě, Horním Přímě, Novém Přímě, Probluzi a v Jehlici

nákup nových pneumatik a disků na obecní vozidlo Škopda Fabia v ceně 6.080,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
prodej pozemku p.č. 174/20 v k.ú. Horní Přím za cenu 25,-Kč/m2

prodej použité zámkové dlažby

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
termín konání Dětského dne ( 5.6.2011 od 15.oo hod )
informaci o opravě obecní účelové komunikace ( Nový Přím – Hrádek )


obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce jednáním o zvýšení nájemného v prostorách pro podnikání ( prodejna Probluz, sklad na zámku na Dolním Přímě )
starostu obce podpisem smluv o dílo na opravy čekárny, hasičské zbrojnice a kaple na Dolním Přímě

V Dolním Přímu dne : 4.4.2011
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu :  Fišerová Ilona
                                  Vejman Vladislav
Starosta obce :          Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f