Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.2.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.2.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě :

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr.Vlastník Marek, Ing.Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :            1.Úvod, volba návrhové komise

                           2.Schválení programu

                           3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                           4.Finanční zpráva

                           5.Záměr č.1/2019

                              (Povolení stavby a věcné břemeno na pozemcích obce p.č. 632/3 a 4/3 v k.ú. DP)

                          6.Prodej obecních pozemků (st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím)

                          7.ZKO Probluz – žádost o dotaci na rok 2019

                          8.Okrsek č.13 SDH Nechanice – žádost o příspěvek

                          9.Pořízení kontejneru na trávu a listí

                        10.Rozhlasová ústředna

                        11.Ostatní

                        12.Závěr

 

                      1/1.ZŠ a MŠ Probluz

                           (Schválení rozpočtu na rok 2019 a rozpočtového výhledu 2020 – 2021)

                    11/2.Vodovod Nový Přím – projekt (výběr zhotovitele)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.15 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že je jednání usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Ladislava Rajnltová. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o 2 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Milana Kroupu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 13.1.2019 do 3.2.2019. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 257 030,-Kč a výdaje 583 039,-Kč. Zastupitelé si finanční zprávu podrobně prostudovali a následně schválili bez výhrad.

Bod č.5

Zastupitelstvo po řádném zveřejnění schválilo záměr č.1/2019, který se týká uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 632/3 a 4/3 oba v k.ú. Dolní Přím. (Stavba technologie pro přenos dat). Starosta je pověřen podpisem smluv.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost, kterou podali vlastníci nemovitostí v obci Dolní Přím. Jedná se o stavby, které se nacházejí na obecních pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím. Vlastníci výše uvedených nemovitostí projevili zájem o odkup obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2774 m2 a 3/2 o výměře 320 m2. Obec zveřejnila záměr o prodeji obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v lednu 2018. Vzhledem k této skutečnosti lze bez dalšího zveřejňování tohoto záměru, pozemky jedinému zájemci prodat. Cena pozemků je stanovena na 650,-Kč/m2. Celková cena je tedy stanovena za oba pozemky ve výši 2 011 100,-Kč. Zájemci žádají o možnost splátkového kalendáře a to na tři splátky s tím, že celková cena bude uhrazena do konce roku 2019. Zastupitelé s prodejem obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím souhlasí a schvalují splátkový kalendář. Kupní a zároveň zástavní smlouva bude připravena právníkem. Starosta obce je pověřen podpisem této smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Spolek ZKO Dolní Přím-Probluz předložil žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 30 000,-Kč. Finance budou použity na modernizaci a údržbu areálu cvičiště na Probluzi. Zastupitelstvo žádost projednalo a následně schválilo.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Okrsek č.13 SDH Nechanice předložil žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 1 000,-Kč. Finance budou použity na úhradu části nákladů na nákup pohárů u příležitosti konání okrskové soutěže. Zastupitelé žádost schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Přítomní zastupitelé projednali potřebu pořízení kontejneru na biologický odpad (sekání trávy, listí, větve) který vzniká při údržbě zeleně v obci. Svoje nabídky předložily firmy :

Pilnaj Cont s.r.o.                              40 000,-Kč           bez DPH

Charvát CTS a.s.                              48 852,-Kč          bez DPH

Brukov s.r.o.                                    50 990,-Kč           bez DPH

Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele kontejneru společnost Pilnaj Cont s.r.o. v nabídkové ceně 40 000,-Kč bez DPH. Zajistí Vítězslav Třebeška.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Starosta obce informoval přítomné členy zastupitelstva o stanovisku HZS Královéhradeckého kraje ve kterém je vydán souhlas s montáží nové rozhlasové ústředny, která kromě hlášení místního rozhlasu umožňuje vstup již zmíněného HZS do systému veřejného rozhlasu v obci. Stávající nefunkční ústředna by tedy byla vyměněna. Cena nové ústředny od firmy Bártek Rozhlasy (systém od této firmy je již v obci nainstalován) je vyčíslena na 69 563,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení ústředny schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/1

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Probluz na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na období 2020 – 2021.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/2

Zastupitelé projednali návrh příprav na akci „Vodovod Nový Přím“ a schvalují zahájení přípravných prací (výběr zhotovitele na projektové práce, podání žádosti o dotaci na projektové práce, podání žádosti na územní a stavební povolení, podání žádosti o dotaci na realizaci stavby, podání žádosti o dotaci na realizaci akce).

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.19 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 4.2.2019

Zapsala :Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Milan Kroupa

 

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f