Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.2.2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.2.2008 od 19.oo
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef,
                  Kroupa Milan, Vejman Vladislav, Rajnltová Lada, Špačková Jana,
                  Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o finanční příspěvek ( Základní škola PROINTEPO )
                   4. Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Dolní Přím
                   5. Žádost AFK Probluz o finanční příspěvek na r. 2008
                   6. Kostel Probluz
                   7. Dětské hřiště Horní Přím
                   8. Prořez lípna Horním Přímu
                   9. Kanalizace a chodníky Dolní Přím
                10. Traktůrek pro ZKO Probluz
                11. Ostatní 
                12. Závěr

Zápis :

bod č.1
V 19.10 hod. starosta obce p. Petr Švasta přivítal přítomné a zahájil jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Špačková Jana a p. Ing. Bílek Jiří. Jako zapisovatelka
byla navržena sl. Rajnltová Lada. Všichni navržení byli v následné volbě zvoleni.
bod č.2
Finanční zprávu za období od 14.1. do 4.2.2008 přednesl starosta obce. Zastupitelstvo tuto
zprávu schválilo bez výhrad, pouze bylo konstatováno, že daně od Finančního úřadu byly
poukázány v poměrně malém objemu. Obecní zastupitelstvo spoléhá na jejich následné navýšení.
bod č.3
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva s žádostí Základní školy PROINTEPO z
Hradce Králové o finanční příspěvek na docházejícího žáka ( S. Kotusová ), pro školní rok
2007 – 2008. Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 5.000,- Kč.
bod č.4
Stavební komise předložila návrh p. Čtvrtečky na odkoupení části obecního pozemku
p.p.č. 632/1 v k.ú. Dolní Přím. Jedná se o svah u stávajícího pozemku p.p.č. 593/14 v k.ú.
Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo s odprodejem souhlasí při dodržení postupu souvisejícího s prodejem obecního pozemku.
bod č. 5
Sportovní komise tlumočila žádost AFK Probluz o spolupráci a poskytnutí finanční výpomoci
na rok 2008. Jelikož žádost obsahovala cca 7 bodů, zastupitelstvo projednalo každý
samostatně
č.1 Vyčištění vrtu a kontrola nautily – zajistí a uhradí obec
č.2 Sprchový kout v kabině mládeže – uhradí obec
č.3 Zajistit firmu na dokončení projektu a realizace druhého hřiště – vzhledem k finančním
prostředkům obec nebude zajišťovat ani hradit
č.4 Nákup křovinořezu – sekání okolo hřiště zajišťovala obec už v roce 2007 vlastními silami,
včetně odvozu trávy a počítá s touto činností i v letošním roce – nákup obec nezajistí
č.5 Dokončit úpravu dětského hřiště – zajistí a uhradí obec
č.6 Rozšíření osvětlení – vzhledem k finančním prostředkům obec nezajistí ani neuhradí
č.7 Stavba grilu a krbu – v roce 2007 byla poskytnuta částka 20.000,- Kč., kterou oddíl
AFK Probluz nevyčerpal
Nad rámec požadavků obec Dolní Přím zajistí a uhradí revizi plynových zařízení v kabinách.
bod č. 6
Starosta informoval členy obecního zastupitelstva o schůzce mezi zástupcem katolické církve
páterem Benkem a zástupcem obce starostou Petrem Švastou. Jednání svolal pan páter Benko z důvodu konání děkovné mše za opravu kostela na Probluzi. Tato mše proběhne dne
5.dubna 2008. Jelikož návrh na zajištění této akce není zastupitelstvu zcela jasný, pověřuje starostu, aby na některé příští zasedání obecního zastupitelstva pozval pátera Benka z
důvodu vyjasnění celé záležitosti.
bod č. 7
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí občanů Horního Přímu o doplnění hracích prvků na dětském hřišti a na potřebu vybudovat ochranný plot u tohoto hřiště z důvodu
větší frekvence motorových vozidel. Zastupitelstvo zhotovení plotu schvaluje a pověřuje starostu obce zajištěním cenových nabídek. Dále byl starosta pověřen zajištěním cenových nabídek na doplnění dětského hřiště o hrací prvky, jako například provazová stěna, prolézací věž.
bod č. 8
Stavební komise předložila zastupitelstvu návrh na prořez stromů na návsi v Horním Přímu. Jedná se o cca 38 ks lip a kaštanů. Při té příležitosti byla předložena cenová kalkulace na tyto práce. Vzhledem k její výši ( 33.300,- Kč ), bylo rozhodnuto o potřebě zajistit více nabídek pro lepší porovnání cen.
bod č. 9
V tomto bodě starosta informoval o situaci okolo plánované výstavby kanalizace a chodníku
na Dolním Přímě. Z dosavadních jednání se SÚS Hradec Králové vyplývá, že plánovaná
oprava komunikace „ Průtah obcí Dolní Přím“ se v letošním roce pravděpodobně uskuteční. Obec proto podala žádost o dotaci na opravu chodníků v obci Dolní Přím z POV. Dále bylo
zajištěno povolení na opravu chodníku. Stavební povolení na opravu kananlizace pro rok
2008 ještě platí. Další jednání se SÚS Hradec Králové je naplánováno na 12.2.2008. Na
základě výsledku této schůzky vyvolá obec výběrové řízení na zhotovitele opravy chodníku
na Dolním Přímě. V případě, že se akce oprava komunikace a s tím spojené stavební práce
uskuteční, bude svolána veřejná schůze pro občany za účasti všech zainteresovaných institucí
bod č. 10
Starosta navrhl zastupitelstvu obměnu travní sekačky ( traktůrku ) pro ZKO Probluz. Na
základě jednání se ZD Všestary, středisko Rozběřice, byla obci navržena cena nového
traktůrku, která činí 80.000,- Kč včetně DPH. Obec na druhé straně odprodá 2 ks starých
traktůrků. Tento odprodej zprostředkuje ZD Všestary. Zastupitelstvo s návrhem na nákup
traktůrku souhlasí s podmínkou, že ZKO Probluz pomůže v případě nutnosti se sekáním i
mimo areál cvičiště na Probluzi. Konkrétně se jedná o sekání na koupališti. Starosta bude
tuto podmínku tlumočit ZKO Probluz.
bod č. 11/a
Na základě připomínek občanů k množícímu se pohybu volně pobíhajících psů a s tím souvisejícího znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, rozhodlo zastupitelstvo
obce o vydání obecní vyhlášky, která bude tuto problematiku řešit. Obecní zastupitelstvo
pověřuje starostu zpracováním návrhu této vyhlášky.
bod č. 11/b
Kulturní komise oznámila, že hudba, která měla účinkovat na obecním plese nemůže, ze zdravotních důvodů svého člena, na této akci vystupovat. Je třeba urychleně zajistit hudbu
novou i za cenu změny termínu konání obecního plesu, který je stanoven na 1.3.2008. Tímto
úkolem byli pověřeni p. Adamíra a p.Švasta.
bod č. 11/c
Finanční výbor podal návrh na finanční vyrovnání mezi obcí Dolní Přím a PAINTBALL
CLUBEM Dolní Přím za spotřebovanou elektrickou energii odebíranou touto organizací z
ČOV na Dolním Přímě. Částka za rok 2007 činí 470,- Kč. Tato částka bude odečtena z
finančního příspěvku poskytnutého tomuto združení na rok 2008. S tímto návrhem obecní
zastupitelstvo souhlasí.
bod č. 11/d
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva se stavem věci okolo pozemku p.p.č. 430 v
k.ú. Probluz, o který obec požádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Darování tohoto
pozemku obci Dolní Přím schválilo krajské zastupitelstvo dne 13.12.2007. Na svém příštím zasedání bude obecní zastupitelstvo seznámeno s návrhem darovací smlouvy. Pokud nebude
námitek, tak bude dar schválen a po podpisu darovací smlouvy bude zahájeno řízení o vkladu
do katastru nemovitostí.
bod č. 11/e
Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním dopisu, ve kterém obec Dolní Přím odpovídá na žádost manželů Bendových z Probluze ( roubenka), ohledně cen a četnost svozu komunálního
odpadu.
bod č. 12
Jelokož byly v diskusi projednány všechny dotazy a připomínky zastupitelů a občanů, starosta jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ve 22.05 hod. ukončil.

Usnesení č. 2/2008
obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Janu Špačkovou a p. Ing. Jiřího Bílka
zapisovatelku zápisu sl. Ladu Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 14.1. do 4.2.2008 bez výhrad

finanční příspěvek pro Základní školu PROINTEPO Hradec Králové ve výši 5.000,- Kč

úhradu za kontrolu nautily a vyčištění vrtu na hřišti na Probluzi

dokončení a úhradu úprav dětského koutku na hřišti na Probluzi

úhradu za instalaci sprchového koutu v kabině mládeže na hřišti na Probluzi

nákup travní sekačky ( traktůrku ) pro ZKO Probluz ve výši 80.000,- Kč včetně DPH

finanční vyrovnání mezi obcí Dolní Přím a PAINTBALL CLUBEM Dolní Přím za spotřebovanou elektrickou energii. Tuto energii odebírala organizace z ČOV na
Dolním Přímě

zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky na volný pohyb psů v obci Dolní Přím a jejích
místních částech

nákup cen do tomboly na Obecní ples ve výši 4.500,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
nákup křovinořezu pro AFK Probluz

úhradu a zajištění projektu na dokončení druhého hřiště na Probluzi

úhradu a zajištění rozšíření osvětlení tréninkového hřiště na Probluzi

obecnízastupitelstvo bere na vědomí :
žádost na doplnění a oplocení dětského hřiště na Horním Přímu

cenovou nabídku na prořez lip a kaštanů na návsi v Horním Přímu od firmy BOBR ve výši
33.300,- Kč

žádost p. Čtrvrtečky o odkoupení části obecního pozemku p.p.č.632/1 v k.ú. Dolní Přím

informaci o konání děkovné mše za opravu kostela na Probluzi

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zajištěním pozvání pana pátera Benka na některé příští jednání obecního
zastupitelstva

starostu obce zpracováním návrhu obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů v obci
Dolní Přím a jejích místních částech

starostu obce a p. Adamíru zajištěním hudby na Obecní ples

starostu obce zajištěním cen do tomboly na Obecní ples

starostu obce zajištěním více nabídek na prořez líp a kaštanů na Horním Přímu

zapsala dne 4.2.2008 Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Špačková Jana
                                     Ing. Bílek Jiří
starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f