Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.12.2006

Zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 4.12.2006 od 19. oo hod.


Přítomni : p.Blažej, p. Adamíra, p.Vejman, p. Kroupa, P. Špačková
                  ing. Benda, sl. Rajnltová
Omluveni : ing. Bílek, P. Švasta
Nepřítomni : O
Hosté : p. Nacházel, zástupce FATO invest a.s. HK
Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
                   2. Finanční zpráva
                   3. Pozemkové úpravy / Fato, Horní Přím /
                   4. Rozpočet na r. 2007
                   5. Rozestavěný hostinec 
                   6. Ostatní :
                        - žádost p. Randy z Jehlice / povolení pokácení stromu / 
                        - žádost p. Kužela z Nového Přímu / příspěvek na vjezd /
                        - žádost p. Ságnera z Dolního Přímu / příspěvek na vjezd,
                          přidání světla V.O. /
                        - žádost p. Červinky z Jehlice / povolení pokácení stromů /
                        - žádost p. Hlavatého z Probluze / příspěvek na vjezd /
                        - příspěvek Mikroregionu Nechanicko
                   7. Usnesení a závěr

Zápis :

1. Zasedání zahájila sl. Rajnltová, přivítala přítomné a navrhla ověřovatele
    zápisu p. Špačkovou a p. Adamíru, jako zapisovatelka byla navržena
    p. Kroupová.
    Zastupitelstvo navržené ověřovatele a zapisovatelku zápisu schválilo.
2. Finanční zprávu přednesla p. Kroupová a ta byla po rozpravě schválena.
3. Zástupce firmy FATO invest a.s. Hradec Králové seznámil zastupitele s
    navrhovanou úpravou pozemků na Horním Přímu. Úprava zpočívá ve
    směně části pozemků p.p.č. 314/2 a 314/3 využití ostatní komunikace ve
    vlastnictví obce Dolní Přím a části pozemku p.p.č. 84/2 využití ostatní
    trvalý porost ve vlastnictví firmy FATO invest a.s. Hradec Králové.
    Zastupitelstvo se směnou nesouhlasí.
4. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r.2007.
    Jednotlivé kapitoly byly doplněny o tyto akce :
    - vybudování chodníku na Probluzi v úseku od kostela směrem na Střezetice
      / zpracování projektové dokumentace /
    - rekonstrukce toalet v obecním hostinci / zadat projektovou dokumentaci /
    - pořízení obecního vozidla / mikrobus- dodávka /
5. Ve věci prodeje rozestavěného hostince bylo sděleno, že zájemce
    p. Dundová, jednatelka firmy V-SPORT, upustila od odkoupení z důvodu
    neslučitelnosti výroby výše uvedené firmy se schváleným Územním plánem
    obce Dolní Přím. Doloženo písemným sdělením p. Dundové.
    Druhá zájemkyně p. Hošnová má o odkoupení stále zájem, proto
    obecní zastupitelstvo nechá zpracovat kupní smlouvu na objekt a přilehlé
    pozemky. Zajistí starosta obce.
6. Ostatní : 
Žádost p. Randy z Jehlice o povolení pokácení stromu bere zastupitelstvo
na vědomí, ale rozhodnutí učiní až po místním šetření. Pan Randa bude
vyrozuměn.
Žádost p. Kužela z Nového Přímu o příspěvek na vjezd, který je poničen
po pokládání kabelu NN a plynového potrubí, obecní zastupitelstvo
posoudilo a následně schválilo.
Žádost p. Ságnera z Dolního Přímu o příspěvek na vjezd zastupitelstvo
zamítlo s odůvodněním, že se tímto bude zabývat až po rekonstrukci silnice,
která je naplánovaná na rok 2007.
Obdobně se bude postupovat i v případě požadavku p. Ságnera na umístění
světla veřejného osvětlení. Pan Ságner bude vyrozuměn.
Žádost p. Hlavatého z Probluze o příspěvek na vjezd zastupitelstvo projednalo a tuto zamítá s odůvodněním, že původní vjezd byl z živičného povrchu a tudíž vyhovující. Přiložená faktura je nedostatečná. Pan Hlavatý
bude informován.
Žádost p. Červinky z Jehlice o povolení pokácení 3 ks jabloní, které se
nacházení na pozemku p.p. č. 360 jež je ve vlastnictví jmenovaného, byla
projednána a odsouhlasena.
Pan Červinka dále žádá o povolení pokácení 3 ks dubů, které se nacházejí
na pozemku p.p.č. 641 ostatní komunikace, který je ve vlastnictví obce Dolní
Přím.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokácením pouze 1 ks dubu, který je uschlý
a z části již ořezaný. Další stromy zastupitelstvo kácet nepovoluje.
Pan Červinka bude vyrozuměn.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo volí:
ověřovatele zápisu : p. Adamíru Sv.
p. Špačkovou J.

zapisovatelku: p. Kroupovou

schvaluje: 7 hlasy pro
0 proti
0 zdržel
- finanční zprávu
- příspěvek na vjezd pro p. Kužela z Nového Přímu do výše 7.500,-- Kč
- žádost p. Červinky z Jehlice o pokácení 3 ks jabloní a 1 ks dubu
- příspěvek Mikroregionu Nechanicko na r. 2007 ve výši Kč 21.400,--


zamítá: 7 hlasy proti
0 pro
0 zdržel
- navrhované pozemkové úpravy v k.ú. Horní Přím


zamítá: 6 hlasy proti
0 pro
1 zdržel
- žádost p. Hlavatého z Probluze o příspěvek na vjezd
- žádost p. Ságnera z Dolního Přímu o příspěvek na vjezd a umístění světla
veřejného osvětlení k jeho pozemku

bere na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2007, včetně navrhovaných úprav
- žádost p. Randy z Jehlice a povolení pokácení 1 ks stromu. Rozhodnutí učiní
po místním šetření


pověřuje:
- starostu obce vypracováním kupní smlouvy na rozsetavěný hostinec a přilehlé
pozemky p.p.č. 32/1 st.č. 26

závěr: zasedání ukončila místostarostka obce sl. Rajnltová L.
zapsala: Kroupová Petra
ověřovatelé zápisu: p. Špačková J.
p. Adamíra Sv.
starosta obce: p.Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f