Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.11.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.11.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni :0

Hosté : Mgr. A. Bendová, J. Vodrážka, J. Vodrážková, P. Hanka

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.9/2019

                               6.Záměr č.10/2019

                               7.Darovací smlouva (objekty na pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím)

                               8.Balíčky pro vdovy a vdovce

                               9.Kalendář 2020

                            10.Změna č.1 Územního plánu obce

                            11.Úpravy v okolí prodejny na Dolním Přímě

                            12.MS Bor Probluz – žádost o dotaci

                            13.Ostatní

                            14.Závěr

 

                            13/1.Hospic Anežky České – žádost o dar

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl předložen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Milan Kroupa a Vítězslav Třebeška. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o 1 bod na celkový počet 15 jednacích bodů. Zastupitelé takto navržený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 6.10.2019 do 3.11.2019. Příjmy na bankovním účtu v daném období činily 939.618,-Kč a výdaje 498.053,-Kč. Přítomní zastupitelé si zprávu podrobně prostudovali a následně schválili.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil návrh na rozpočtové opatření č. 9/2019. V tomto dokumentu byly navýšeny příjmy do rozpočtu obce ve výši 745.000,-Kč (daně z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních her a dotace na projekt Vodovod Nový Přím). Ve výši 750.000,-Kč byly zároveň navýšeny výdaje (dotace na projekt Vodovod Nový Přím, elektrická energie, voda, mzdy). Zastupitelé finanční zprávu po projednání schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0proti    0 se zdržel

Bod č.6

Obec Dolní Přím řádně zveřejnila záměr č.10/2019, který se týká nabídky na pronájem obecní prodejny smíšeného zboží na Dolním Přímě. Na adresu obce byly doručeny dvě nabídky. Jeden zájemce nabízí nájemné ve výši 7.000,-Kč bez služeb a energií a druhý 10.000,-Kč bez služeb a energií, s otevírací dobou  pondělí až pátek 6.30 – 19.00, sobota, neděle a svátky 7.00 – 16.00 Přítomní zastupitelé po diskuzi k danému tématu schválili pronájem obecní prodejny pro zájemce s vyšší nabídkou nájemného. Jelikož jsou v objektu potřeba učinit nutné stavební a ostatní práce, bude prodejna otevřena začátkem měsíce prosince. Dozor nad pracemi bude mít stavební výbor spolu se starostou obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

V tomto bodě jednání zastupitelstvo projednávalo znění navržené darovací smlouvy ohledně staveb na obecních pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím. Na minulém jednání si zastupitelé vyžádali přítomnost právničky, aby vysvětlila znění dotyčného paragrafu Občanského zákoníku a to v části IV. Darovací smlouvy. Tato ustanovení jsou platná, i když ve smlouvě uvedena nejsou. Možnost užívání objektů by byla stanovena další smlouvou (dohoda o bezplatném užívání). V této dohodě by bylo jasně stanoveno, za jakých podmínek (přesné vymezení prostor k užívání, přístup k objektu, případné drobné stavební úpravy, hrazení nákladů na energie atd). Je možné si v dohodě stanovit, jaké jsou důvody k okamžitému ukončení dohody. Byly projednány různé varianty řešení současné situace, vyjasněna rizika těchto řešení. Oba výše popisované objekty jsou bez čísla popisného. Právní zástupce obce doporučuje situaci řešit. Současný majitel nebude v ničem iniciativní. Darovací, nebo případně kupní smlouva představují přiměřeně stejná rizika. Zájem nemovitosti darovat spočívá ve faktu, že současný majitel již nehodlá nic platit. Přítomní zastupitelé se dohodli, že obec bude iniciovat schůzku se současným majitelem objektů, na které budou upřesněny podmínky bezplatného užívání staveb. Starosta obce zjistí správný postup v souvislosti se zveřejňováním informací o bezúplatném užívání objektů. Navržený postup zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

V rámci předávání vánočních balíčků pro vdovy a vdovce zastupitelé schválili částku 450,-Kč na osobu. Předávání balíčků zajistí starosta  a místostarosta obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Mikroregion Nechanicko i pro letošní rok připravuje vydání kalendářů pro rok 2020. Zastupitelé schválili úhradu 330 ks kalendářů, které budou občanům předány zdarma. Jedná se o částku ve výši 16.500,-Kč. Předání kalendářů zajistí starosta a místostarosta obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Obecní zastupitelstvo schválilo usnesení o změně č. 1 Územního plánu obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitelstvo s návrhem na úpravu prostranství v okolí prodejny na Dolním Přímě. Jedná se o úpravy na přemístění kontejnerů pro tříděný odpad tak, aby se tyto kontejnery přemístily vedle prodejny a celkově se tak zlepší prostranství před prodejnou. Svoje nabídky na tyto práce dodaly firmy :

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                                         249.290,-Kč bez DPH

Miroslav Trojánek, Cerekvice nad Bystřicí                                    272.300,-Kč bez DPH

Pavel Ragula, Trnava                                                                 267.410,-Kč bez DPH

Zastupitelstvo vybralo jako zhotovitele úpravy prostranství v okolí prodejny firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 249.290,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12

MS Bor Probluz požádal o dotaci z rozpočtu obce na činnost v roce 2019. Jedná se o nákup krmiv a léčiv pro odchov bažantů. Zastupitelé schválili dotaci ve výši 20.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem

Veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13/1

Zastupitelé projednali žádost Hospice Anežky České z Červeného Kostelce o finanční dar, který následně schválili ve výši 10.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Mimo program jednání vyjádřili manželé Vodrážkovi z Jehlice svůj názor ohledně příjezdové cesty do místní části Jehlice. Tuto komunikaci dle jejich mínění nejvíce poškozují těžké zemědělské stroje, které zajišťují obdělávání půdy v okolí Jehlice. Starosta obce konstatoval, že komunikace od autobusové zastávky až po značku označující začátek obce je v majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření pro SÚS Královéhradeckého kraje. Z tohoto důvodu nemůže obec vydávat zákazové značky s omezením vjezdu těžkých vozidel. Slíbil, že vyvolá jednání s vedením ZD Nechanice ohledně zatěžování zmíněné komunikace.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.50 hod ukončil.

V Dolním Přímu dne : 4.11.2019

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                        Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f