Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.11.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného v pondělí 4.11.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

                 Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef

Hosté : Kantor Ladislav

 

Program :          1.Úvod- volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Pronájem části skladu (objekt č.p.1 Dolní Přím)

                        6.Darovací smlouva (Obec-p.Podaný)

                        7.Škola Probluz –havárie kotlů

                        8.Škola Probluz –školní jídelna

                        9.Tříkrálová sbírka 2013

                      10.Darovací smlouva –(Obec-Okresní knihovna)

                      11.Obecní komunikace Probluz

                      12.Stočné (2.a 3. čtvrtletí 2013)

                      13.Ostatní

                      14.Závěr

 

                     13/1.Biskupství Královéhradecké

                     13/2.DANETA Hradec Králové –žádost o příspěvek

                     13/3.Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ, přípojka NN Švasta Horní Přím)

                     13/4.Základní škola Probluz –žádost o příspěvek

                     13/5.Česká inspekce životního prostředí –stížnost na zeleň Horní Přím)

                     13/6.Stavební úpravy v č.p.16 Dolní Přím

                     13/7.Obecní hostinec –nabídka vybavení k odkupu

                     13/8.Spolupráce při likvidaci listí, trávy a větví

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ševčík Vratislav a Fejfar Roman. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 8 bodů na celkových 21. Členové zastupitelstva takto rozšířený program schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Bílka a Vladislava Vejmana. Jako zapisovatelka je navržena Ilona Fišerová. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 6.10.2013 do 3.11.2013. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 703 077,--Kč a výdaje 698 239,--Kč. Zastupitelé se detailně seznámily s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání schválili předloženou finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5

Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout část skladu v objektu č.p.1 na Dolním Přímě o výměře 2 m2 v ceně 1,--Kč/rok pro MAS Hradecký venkov o.p.s pro uskladnění výstavních panelů. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.

Bod č.6

Přítomní zastupitelé se podrobně seznámili se zněním darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. J.Podaným, kde dárcem je p. J.Podaný a obdarovaným je Obec Dolní Přím a darem je vybudovaná účelová komunikace na obecních pozemcích p.č. 662 a 627, oba v k.ú. Dolní Přím. Zastupitelstvo znění darovací smlouvy schvaluje, dar přijímá a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Bod č.7

Starosta spolu s e stavebním výborem seznámili zastupitele s výsledkem revize plynových kotlů, které jsou v budově Základní školy a  Mateřské školy na Probluzi. Tato revize zní jasně, provoz pouze do konce roku. Z tohoto důvodu bylo osloveno několik odborných firem, aby zpracovaly cenové nabídky na výměnu kotlů a vše co s tím souvisí. A to je demontáž stávajících plynových kotlů, demontáž kotle na tuhá paliva, demontáž starého elektrokotle, vyvločkování stávajícího komína a úprava systému pro připojení nových plynových kotlů. Jelikož byla ke dni jednání doručena pouze jedna nabídka, bylo rozhodnuto oslovit další firmy a vlastní výběr zhotovitele uskutečnit na mimořádném zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 13.11.2013 od 19.00 hod na obecním úřadě.

Bod č.8

Základní škola  a Mateřská škola Probluz podala žádost na dovybavení školní kuchyně. Konkrétně se jedná o konvektomat, škrabku na brambory a robot. Zastupitelstvo obce se usneslo uvolnit pro ZŠ Probluz 60 000,--Kč s tím, že výběr zařízení a jeho nákup si provede vedení školy spolu s vedoucí školní jídelny.

Bod č.9

Oblastní charita Hradec Králové předložila žádost na uspořádání Tříkrálové sbírky 2013 v obci Dolní Přím s tím, že by vše potřebné musela zajistit obec. To se týká jak malých koledníků, tak jejich dospělý doprovod. Členové zastupitelstva takto nastavenou spolupráci neschvalují, ale nebude bráněno koledníkům z jiných lokalit v pohybu na území obce Dolní Přím. Odpověď na žádost vyřídí starosta obce.

Bod č.10

Okresní knihovna Hradec Králové požádala o příspěvek na výměnný knižní fond na rok 2014. Výše příspěvku se nezvýšila a i na rok 2014 je ve výši 9.500,--Kč. Vzhledem k tomu, že obec provozuje dvě obecní knihovny a výměna knih je zajišťována pravidelně, obecní zastupitelstvo příspěvek ve výši 9.500,--Kč formou daru schvaluje. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

 

Bod č.11

Vedení Statku Dlouhé Dvory žádá obec o spolupráci při obnově obecní komunikace v lokalitě pod Probluzí na pozemku p.č. 445 o celkové výměře 1 291 m2. Tato komunikace těsně sousedí s nemovitostí p.Marka a v současné době není pro stroje průjezdná. Starosta proto objednal vytyčení zmíněného pozemku, aby bylo zřejmé o jaký úsek a v jaké šíři se jedná. Pak by mělo následovat vykácení dřevin, které se ve zmíněné části původní obecní komunikace nacházejí. Pak by mělo následovat odstranění zeminy a postupné navážení kameniva, jeho válcování a závěrem dosypání drti na povrchu tělesa komunikace. Pro tyto účely bude stavebním výborem vypracován výkaz výměr a ten bude předán firmám, které by o realizaci měly zájem. Z vedení statku jsou signály o případné finanční výpomoci na pracech, které budou s obnovou komunikace souviset. Předpokládané zahájení prací je ještě do konce letošního roku a dokončení v první polovině roku 2014.

Bod č.12

Jak již bylo zmíněno na předešlém jednání zastupitelstva, Obec Dolní Přím se rozhodla přestat využívat služeb fy OVLAB Hradec Králové při fakturaci stočného a od 1.1.2014 bude obec zajišťovat fakturaci stočného vlastními silami. S přechodem na nový systém fakturace je navrženo, aby se  3. a 4. čtvrtletí 2013 fakturovalo najednou. To by umožnilo výše uvedenou spolupráci ukončit k 31.12.2013. Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí s podmínkou, že budou občané o tomto záměru informováni formou dopisu, který bude součástí složenky. Zajistí starosta obce.

Bod č.13/1

Obec Dolní Přím požádala dopisem představitele Biskupství královéhradeckého o vstřícnost při jednání ohledně odprodeje pozemku p.č. 305 v k.ú. Probluz (jedná se o pozemek sousedící s koupalištěm na Probluzi). O tento pozemek se obec na vlastní náklady stará a udržuje jej v pořádku. V odpovědi, která byla na adresu obce doručena se zástupce biskupství vyjádřil v tom smyslu, že se touto otázkou budou zabývat až po vyřešení probíhajících restitucí. Tato odpověď starostu obce neuspokojila, protože se jedná o pozemek, který je již ve vlastnictví farnosti a tudíž není třeba čekat na vyřešení restitucí a konstatoval, že si vstřícnost představuje na jiné úrovni. Netřeba je připomínat nemalý finanční podíl obce na opravě varhan v kostele na Probluzi, spoluúčast při opravě budovy kostela, úhradu nákladů na nové žaluzie na věži kostela a podobně. Navrhuje proto reagovat na odpověď z biskupství a apelovat na doposud dobrou spolupráci a požádat o přehodnocení situace okolo převodu výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce. Zastupitelé s návrhem jednohlasně souhlasí a pověřují starostu vypracováním odpovědi.

Bod č.13/2

DANETA Hradec Králové, zařízení pro tělesně postižené podalo žádost o příspěvek na náklady spojené s docházkou A.Krejsara z Probluze, vyčíslené částkou 10 000,--Kč. Zastupitelé žádost posoudili, ale protože se nejedná o povinnou školní docházku ani jinou činnost spojenou se základním vzděláváním, byla žádost zamítnuta.

Bod č.13/3

Zastupitelstvo obce schválilo znění Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2008382/1 (přípojka NN Švasta Matěj Horní Přím). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.13/4

Vedení Základní školy a Mateřské školy na Probluzi předložilo žádost o příspěvek na sportovní trička pro děti. Zastupitelstvo se touto záležitostí již zabývalo na svém jednání dne 10.6.2013, kdy schválilo příspěvek ve výši 5.000,--Kč. V návaznosti na usnesení ze dne 10.6.2013 byl nákup 12 ks potištěných triček opakovaně schválen.

Bod č.13/5

Česká inspekce životního prostředí zaslala obci Dolní Přím žádost o součinnost v souvislosti s prošetřením připravované realizace obnovy zeleně. Konkrétně se jedná o zeleň v místní části Horní Přím. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a příslušné doklady na Českou inspekci životního prostředí, pracoviště Hradec Králové zašle. Vyřízením této záležitosti je pověřen starosta obce.

Bod č.13/6

Starosta obce předložil členům obecního zastupitelstva návrh na stavební úpravy v objektu č.p.16 na Dolním Přímě, které spočívají v podřezání zdiva, vybourání podlah, provedení izolací, vybourání stávajících příček, vybudování WC, kuchyňky a oprava stávajících omítek. Na tyto práce byly stavebním výborem vypracovány výkazy výměr a tyto byly rozeslány mezi stavební firmy. Jelikož se na adresu obce vrátily zpracované cenové nabídky, které přesahovaly částku 200 000,--Kč bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že se jednotlivé etapy úprav budou zpracovávat jednotlivě, aby nevznikala finanční zátěž za tyto práce najednou. Stavební výbor byl pověřen zpracováním výkazu výměr na vybourání podlah a podřezání zdiva tak, aby s e tyto práce mohly realizovat ještě do konce letošního roku.

Bod č.13/7

Provozovatel Obecního hostince p.P.Jarkovská nabídla obci k odkoupení některé vybavení Obecního hostince a to toho, které jako provozovatel sama pořídila. Jedná se o židle, stoly prosklené lednice, pultový mrazák, stropní ventilátory, stojany na dřevo a drobné vybavení kuchyně. Zastupitelstvo vzalo nabídku na vědomí a rozhodlo o tom, že se bude touto otázkou podrobně zabývat na příštím jednání dne 25.11.2013.

Bod č. 13/8

Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem na spolupráci při likvidaci zeleného odpadu (listí, tráva, větve), kterou předložil p.Smetana z Chaloupek. Ten v současné době podává žádost o dotaci na výše zmíněný projekt a k tomu žádá o souhlas obce k poskytování zeleného odpadu. Zastupitelé návrh podporují a poskytování odpadu schvalují. Pokud žadatel o dotaci s žádostí uspěje, budou v obci přistavovány kontejnery na listí a trávu a p.Smetana je bude na své náklady odvážet a odpad pro obec bezplatně likvidovat.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.17 hod ukončil.

 

Usnesení č. 13/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ševčík Vratislav a Fejfar Roman

 

rozšíření programu o 8 bodů na celkových 21

 

jako ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Bílka a Vladislava Vejmana a jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 6.10.2013 do 3.11.2013 bez výhrad

 

záměr pronajmout část skladu o výměře 2 m2 v budově č.p. 1 na Dolním Přímě za 1,--Kč ročně pro uskladnění výstavních panelů pro MAS Hradecký venkov

 

znění darovací smlouvy týkající se účelové komunikace na pozemcích p.p.č.662 a 627 v k.ú. Dolní Přím mezi obcí a p.Podaným

 

finanční příspěvek ve výši 60 000,--Kč pro Základní školu a Mateřskou školu na Probluzi pro potřebu dovybavení školní kuchyně

 

koledníkům z oblastní charity uspořádat tříkrálovou sbírku

 

finanční příspěvek pro Okresní knihovnu v Hradci Králové na výměnný fond knih pro rok 2014

 

vytýčení obecní komunikace v lokalitě pod Probluzí v souvislosti s  obnovou obecní komunikace

 

způsob fakturace stočného za 3. a 4. čtvrtletí 2013

 

znění Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce na přípojku NN Švasta Horní Přím

 

způsob vyhlašování nabídek na úpravy v objektu č.p.16 na Dolním Přímě

 

návrh spolupráce s p. Smetanou na likvidaci biologického odpadu

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   8 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

finanční příspěvek pro DANETU Hradec Králové

 

 

V Dolním Přímě dne 4.11.2013

 

Zapsala : Fišerová ILona

 

Ověřovatelé zápisu : Ing.Jiří Bílek

                                    Vladislav Vejman

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f