Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.10.2010


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 4.10. 2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise, doplnění programu
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Rozpočtové změny č. 3/2010
               5.Územní plán
               6.Zeleň – traktůrek + zameták
               7.Stodola – žádost o prodej
               8.Propustek Dolní Přím
               9.Hodnocení uplynulého roku
             10.Různé
             11.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod, předložil návrh na složení návrhové komise a požádal o doplnění programu o 6 podbodů v bodě č. 10. Zastupitelstvo doplnění programu schvaluje.Do návrhové komise byli navrženi Špačková Jana a Ing. Jiří Bílek. Oba byli zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení, ověřovatelé Milan Kroupa a Vladislav Vejman, zapisovatelka Rajnltová Ladislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje a výše jmenované do svých funkcí volí.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 10.9. do 1.10.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Příjmy za dané období činily 370.743,- Kč a výdaje 784.464,-Kč. Výše výdajů byla zapříčiněna úhradou splátky úvěru ve výši 147.100,- Kč, proplacením faktury za úpravu obecní komunikace ve výši 184.020,- Kč, úhradou faktury za zpomalovací prahy umístěné před budovou školy ve výši 28.800,- Kč, úhradou faktury za úpravy na hřbitově ve výši 66. 120,- Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové změny č. 3/2010. Po důkladném projednání byly tyto rozpočtové změny zastupitelstvem schváleny a budou jako příloha č. 1 součástí zápisu ze zasedání.
Bod č. 5
Starosta informoval zastupitele o potřebě podat žádost o zajištění pořízení územního plánu na magistrát města Hradce Králové, odbor hlavního architekta ( pořizovatel ÚPO ) a stanovit zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 a dalších stavebního zákona. Zastupitelstvo podání žádosti schvaluje a pověřuje starostu obce Petra Švastu spoluprací s pořizovatelem ÚPO.

Bod č. 6
Starosta spolu s p. Vejmanem předložili návrh na pořízení nového travního traktůrku. Jako hlavní důvody byly uvedeny skutečnosti, že stávající traktůrek potřebuje středně velkou opravu a není vhodný pro montáž smetáku na odklizení sněhu. Při předběžné poptávce ve společnosti Vital – Tech Rozběřice byl nabídnut model Yard Man HN 5160 K Deluxe s dvouválcovým motorem Kavasaki s výkonem 11,9 kW, převodovka Hydrostat v nabídkové ceně 77.000,-Kč včetně DPH. Při předání starého traktůrku protihodnotou, by výsledná cena činila 67.000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo návrh posoudilo a rozhodlo nákup nového traktůrku za nabídkovou cenu 77.000,- Kč včetně DPH schválit. Starosta je pověřen zajištěním tohoto úkolu.
Bod č. 7
Společnost NIVA s.r.o. Dolní Přím předala na obec žádost o odkoupení objektu obecní stodoly na pozemcích st.p.č. 1/4, 1/1 a 1/9, všechny v k.ú. Dolní Přím. Celková plocha stodoly, která je v majetku obce je 632 m2. Objekt by společnost NIVA odkoupila včetně sklepů. Členové zastupitelstva žádost projednali a rozhodli objekt obecní stodoly odprodat. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. Po zpracování úředního odhadu bude určena cena této nemovitosti. Zajistí starosta obce.
Bod č. 8
Starosta spolu se stavební komisí seznámili členy zastupitelstva se zněním předávacího protokolu ohledně rozpracované dokumentace na propojovací chodník podél severní strany silnice II/324, od Štěpinů k Pavlíkovým  na Dolním Přímě. Projekt byl zastaven z důvodu nedostatku pozemků, které by byly pro vlastní realizaci potřeba. Dokumentace je připravena pro územní rozhodnutí. Cena za provedené projekční práce byla vyčíslena na 6.000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo s proplacením částky ve výši 6.000,- Kč včetně DPH souhlasí. Další součástí tohoto bodu programu byla nabídka projekčních prací souvisejících s výstavbou nového napojení účelové obecní komunikace na pozemcích p.č. 470 v k.ú. Probluz a 639 ( vedený ve ZE ) v k.ú. Dolní Přím na komunikaci II/324 v severovýchodní části obce Dolním Přím. Tato nabídka obsahuje kromě řešení napojení na komunikaci II/324 i prodloužení inženýrských sítí ( kanalizace, plyn, VO ) do lokality B 5 schváleného Územního plánu obce Dolní Přím. Nabídková cena za tyto projekční práce činí po slevě 42.000,-Kč a hrubý odhad stavebních prací se pohybuje okolo 400.000,-Kč. Jelikož obec v současné dodě nedisponuje dostatkem finančních prostředků, zastupitelstvo nabídku na projekční práce v nabídkové ceně 42.000,-Kč neschvaluje.
Bod č. 9
V tomto bodě programu starosta zhodnotil uplynulé volební období s konstatováním, že bylo kus poctivé práce vytvořeno i když se samozřejmě vše nepovedlo tak, jak bychom si přáli. Vyzvedl také přístup občanů při budování komunikace a kanalizace v r. 2008. V závěru svého vystoupení poděkoval všem zastupitelům za jejich práci související s chodem obce a obecního úřadu, těm kteří kandidují popřál úspěch ve volbách a p. Špačkové a Ing. Bendovi kteří již nekandidují, popřál pevné zdraví a úspěchy v jejich dalším osobním životě.
Bod č. 10/10a
Obecní zastupitelstvo schvaluje na rok 2010 po veřejném projednání s občany místní části Nový Přím poplatek za úpravu pitné vody ve výši 450,-Kč na osobu a rok.
Bod č. 10/10b
Římskokatolická církev, farnost Nechanice nabídla k prodeji pozemek v jejím vlastnictví, p.č. 305 v k.ú. Probluz o výměře 1741 m2 v ceně 45,50,-Kč za 1 m2. Členové obecního zastupitelstva odkoupení tohoto pozemku schvalují s podmínkou, že alespoň 50% z kupní ceny bude převedeno na účet obce určený na opravu varhan, které jsou v kostele na Probluzi. Starosta obce je pověřen jednáním s Páterem Mgr. M. Benkem o odkoupení výše uvedeného pozemku s podmínkou obce.
Bod č. 10/10c
Stavební komise seznámila zastupitelstvo s ukončením prací na opravě stropu v bytě p. Adamírové v budově zámku na Dolním Přímě. Jelikož se jednalo o opravu zapříčiněnou stavebními pracemi v bytě nad bytem p. Adamírové, zastupitelstvo schválilo úhradu v ceně 8.300,-Kč firmě Milan Roušalzednické práce s tím, že část fakturovaných financí bude požadovat obec k úhradě dlužného nájemného, které rodina p. Roušala dluží. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 10/10d
Starosta spolu se stavební komisí předložili návrh na opravu chodníčku ve dvoře školy na Probluzi. Jedná se o výměnu povrchu chodníku ( dosud staré rozpadlé cihly ) na zámkovou dlažbu s parkovými obrubníky. Celková výměra měněného povrchu činí 21 m2. Nabídka obdržená od firmy Josef Munzar Ekostav je ve výši 24.000,-Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo opravu chodníku na dvoře ve škole na Probluzi v nabídkové ceně 24.000,-Kč včetně DPH schvaluje, jako zhotovitel byla vybrána firma Josef Munzar Ekostav.
Bod č. 10/10e
Fotbalový oddíl AFK Probluz, družstvo žáků požádali obec o příspěvek na dopravu na dvojutkání do Mladých Buků ve výši 3.600,- Kč. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli příspěvek ve výši 3.600,-Kč schválit. Oddíl bude ale upozorněn na to, že je třeba své požadavku směřovat na začátek každého roku aby bylo možno s nimi počítat v patřičné výši v rozpočtu obce na daný kalendářní rok. Zajistí starosta obce.
Bod č. 10/10f
Stavební komise seznámila zastupitelstvo s pracemi při odvodnění komunikace za kostelem směrem ke škole. Postupně jsou usazovány obrubníky a uliční vpust, je položeno potrubí ke studni, kde by se mělo napojit na přepadové potrubí, které ústí do rybníčku. Jelikož bylo ale zjištěno, že právě přepadové potrubí od studny do rybníčku je pouze v průměru 63 mm a potrubí z uliční vpusti je v průměru 150 mm není toto napojení technicky možné. Z tohoto důvodu bylo navrženo napojení potrubí z uliční vpusti až do kanalizace v délce 31m. Toto prodloužení by provedl p. J.Havrda st. v ceně 10.000,-Kč ( za tuto cenu bude ještě proveden úklid skládky za hřbitovní zdí ). Cena samotného potrubí bude ve výši 15.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schvaluje aby prodloužení kanalizace provedl p. J. Havrda st. v ceně 10.000,-Kč, včetně úklidu za hřbitovní zdí. Zajistí starosta obce.
Bod č. 10/10g
Místostarostka obce navrhla pro p.Švastovou J. finanční odměnu ve výši 12.000,-Kč za zpracování účetní agendy za měsíce 1,2,3,/2010, přiznání DPH za 1. čtvrt. 2010 a proškolení v oblasti DPH. Zastupitelstvo finanční oděnu ve výši 12.000,-Kč schvaluje.
Bod č. 11
Po všeobecné debatě starosta jednání zastupitelstva ve 22.30 ukončil.

Usnesení č. 12/2010
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Ing. Bílek Jiří

doplnění programu o 6 podbodů v bodě č. 10

Kroupu Milana a Vejmana Vladislava jako ověřovetele zápisu a Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 10.9. do 1.10.2010 bez výhrad

rozpočtové změny č. 3/2010

podání žádosti o pořízení územního plánu na odbor hlavního architekta při magistrátu města Hradce Králové

starostu obce Petra Švastu jako zastupitele odpovědného při spolupráci s pořizovatelem ÚPO

 

nákup travního traktůrku v ceně 77.000,-Kč včetně DPH

prodej objektu obecní stodoly na pozemcích st.p.č. 1/1, 1/4 a 1/9 v k.ú. Dolní Přím včetně sklepů

poplatek pro občany Nového Přímu na rok 2010 za úpravu pitné vody na 450,-Kč na osobu a rok

nákup pozemku p.č. 305 v k.ú. Probluz o výměře 1741 m2 od římskokatolické církve za cenu
45,50,-Kč/m2 s podmínkoui, že alespoň 50% z kupní ceny bude prodávajícím poukázáno na opravu varhan, které jsou v kostele na Probluzi

proplacení faktury za opravu stropu v bytě p. Adamírové ( budova zámku na Dolním Přímě ) ve výši
8.300,-Kč

opravu chodníku na dvoře základní školy na Probluzi v ceně 24.000,-Kč včetně DPH, jako zhotovitele díla firmu Josef Munzar Ekostav Hradec Králové za výše uvedenou nabídkovou cenu

příspěvek na dopravu žáků na mistrovské utkání do Mladých Buků ve výši 3.600,-Kč

prodloužení odvodnění obecní komunikace za kostelem na Probluzi, zemní práce provede p. Havrda
Josef st. v ceně 10.000,-Kč ( v ceně je započítán i úklid skládky za hřbitovní zdí ), potrubí a montáž provede firma Ekostav

finanční odměnu pro p. Švastovou J. ve výši 12.000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
projekční práce na vybudování nového propustku včetně sjezdu z účelové komunikace na komunikaci II/324 na pozemcích p.č. 470 v k.ú. Probluz a p.č. 639 v k.ú. Dolní Přím ( vedený ve ZE ) za nabídkovou cenu 42.000,- Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce jednáním s farností Nechanice ohledně případného odkoupení pozemku p.č. 305 v k.ú. Probluz o výměře 17741 m2
starostu obce spoluprací se zřizovatelem ÚPO
starostu obce nákupem nového travního traktůrku v ceně 67.000,-Kč včetně DPH

Dolní Přím : 4.10.2010

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Kroupa Milan
                              Vejman Vladislav
starosta obce : Petr Švasta

 


Příloha č. 1
Rozpočtové změny č. 3/2010
Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy :
                                                                          plán                       po změně                            navýšení

4111 Neinvestiční transfery                                                                   109.650,--                           57.000,--
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery                                                          60.000,--                          60.000,--
                                                                                                                                                 117.000,--

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje :
                                                                           plán                      po změně                            navýšení
Silnice
2212 5171 Opravy a udržování                                                              396.110,--                         100.000,--
2212 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky                 10.000,--                       21.000,--                          11.000,--
Vodní díla v krajině
2341 5139 Nákup materiálu                                 30.000,--                       34.100,--                            4.100,--
2341 5151 Studená voda                                      25.000,--                              0,--                         -25.000,--
2341 5171 Opravy a udržování                              10.000,--                        5.000,--                          - 5.000,--
Ostatní záležitosti kultury
3319 5194 Věcné dary                                         10.000,--                      25.000,--                          15.000,--
Činnost muzeí a galerií
3315 5171 Opravy a udržování                               10.000,--                             0,--                         -10.000,--
Zájmová činnost v kultuře
3392 5139 Nákup materiálu                                                                       2.300,--                           1.300,--
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5156 Pohonné hmoty a maziva                       5.000,--                        9.000,--                           4.000,--
3419 5154 El. energie                                           25.000,--                      10.000,--                        -15.000,--
3419 5192 Pokytnuté neinv. příspěvky                    10.000,--                              0,--                        -10.000,--
Ostaní zájmová činnost a rekreace
3429 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky                  50.000,--                      65.000,--                         15.000,--
Veřejné osvětlení
3631 5171 Opravy a udržování                              150.000,--                      49.800,--                      -100.200,--
Komunální služby a územní rozvoj
3639 5137 DHDM                                                         0,--                       28.800,--                        28.800,--
3639 5139 Nákup materiálu                                     1.000,--                        5.000,--                          4.000,--
3639 5321 Neinv.transfery obcím                            34.000,--                       64.000,--                       30.000,--
Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků
6115 5021 Ostatní osobní výdaje                                    0,--                      31.150,--                        31.150,--
6115 5032 Povinné poj. na veř.zdroje pojištění                 0,--                        3.500,--                          3.500,--
6115 5139 Nákup materiálu                                           0,--                       13.250,--                        13.250,--
6115 5154 El. energie                                                   0,--                         3.000,--                         3.000,--
6115 5169 Nákup ostatních služeb                                0,--                          4.000,--                         4.000,--
6115 5175 Pohoštění                                                    0,--                         2.100,--                         2.100,--
Zastupitelstvo obcí
6112 5032 Povinné poj.na veř.zdr.poj.                      50.000,--                        90.000,--                      40.000,--
Činnost místní správy
6171 5137 DHM                                                     25.000,--                          5.000,--                    -20.000,--
6171 5166 Konzultační a por. Služby                       90.000,--                        42.000,--                    -48.000,--
6171 5171 Opravy a udržování                                 40.000,--                        80.000,--                     40.000,--
6171 5362 Platby daní a poplatků                            20.000,--                        25.000,--                       5.000,--
                                                                                                                                                 117.000,--
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f