Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 31.8.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 31.8.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                 Bc.Tichá Ladislava, Ing.Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.4/2015

                        6.Nové insignie

                        7.Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 289 v k.ú. Dolní Přím

                        8.Stacionář „Stonožka“ – žádost o příspěvek

                        9.Odměna pro řezbáře (sova Horní Přím)

                      10.Kontejner hřbitov Probluz

                      11.Oprava pomníku faráře Nováka (1866)

                      12.Ostatní

                      13.Závěr

 

                 12/1.DD Nechanice – žádost o příspěvek

                 12/2.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o příspěvek

                 12/3.Dovybavení knihovny Dolní Přím

                 12/4.Oprava chodníku okolo zámku

                 12/5.Doplnění Změny č.3 ÚPO (NIVA s.r.o.)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.02 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Vratislav Ševčík. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 5 bodů na celkových 18 bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu o 5 bodů na celkových 18 bodů schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

 

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 15.6.2015 do 31.8.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 3 298 062,-Kč a výdaje ve stejném období činily 2 505 990,-Kč. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu za výše uvedené období schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.3/2015.V tomto rozpočtovém opatření byly navýšeny příjmy o 1 769 296,87 Kč. Výdaje byly navýšeny o 1 896 334,87 Kč. Rozdíl ve výdajích ve výši 127 038,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření z roku 2014. Zastupitelstvo po projednání Rozpočtové opatření č.4/2015 schválilo bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům návrh na pořízení nových insignií obce. Jedná se o kovový patinovaný státní znak (na jedné straně) a znak obce (na straně druhé) zavěšený taktéž na kovovém patinovaném řetězu. Tento návrh vznikl na základě zvýšené obliby konání svatebních obřadů a slavnostního vítání nových občánků. Grafický návrh nových insignií pro obec zajistila firma LIKA se sídlem v Hrdějovicích. Cena nových insignií byla stanovena na 18.500,-Kč včetně DPH. Zastupitelé pořízení nových insignií v ceně 18.500,-Kč včetně DPH schvalují.

Bod č.7

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo Záměr č.3/2015 o prodeji obecního pozemku p.č. 289 v k.ú. Dolní Přím o výměře 4 748 m2. Pozemek je v současné době obděláván ZD Nechanice jako orná půda. Podmínkou prodeje je zachování využití pozemku (orná půda) k zemědělské činnosti, případně k chovu skotu nebo koní. Obecní zastupitelstvo schválilo cenu pozemku ve výši 12,-Kč/m2, kterou čerpalo z tabulek bonity půdy v katastru obce. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.

Bod č.8

Stacionář „Stonožka“ požádal obec o finanční příspěvek pro handicapované děti, pro které v ostravském regionu buduje rehabilitační centrum. Přítomní členové zastupitelstva poskytnutí finančního příspěvku neschvalují.

Bod č.9

Kulturní výbor navrhuje pro řezbáře, který pro obec vyřezal sochu sovy odměnu ve výši 10.000,-Kč. Socha je již hotova, napuštěna ochranou látkou a připravena pro montáž podstavce a bude umístěna na návsi v Horním Přímě. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 10. 000,-Kč schvalují.

Bod č.10

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh na pořízení nového kontejneru na biologický odpad ze hřbitova na Probluzi. Nákupem kontejneru by se docílilo zlepšení prostředí za hřbitovní zdí v místě současné jámy na odpad a snížily by se náklady na likvidaci odpadu. Nabídku na nový kontejner zaslala firma Charvát CTS a.s. Okřínek v ceně 53 421,50 Kč včetně DPH. Zastupitelé nákup nového kontejneru po projednání schvalují.

Bod č.11

Zástupci Komitétu 1866 zaslali na adresu obce žádost o zajištění opravy pomníku faráře Nováka, který působil v naší obci v letech 1802 až 1882. Komitét 1866 v žádosti přislíbil pomoc při zajišťování restaurátorů, případně malou finanční spoluúčast spojenou s opravou pomníku. Tento bod byl odložen na příští jednání zastupitelstva, aby starosta ve spolupráci s kulturním výborem zjistili skutečný stav poškození pomníku a možnosti jeho opravy.

Bod č.12/1

Paní Mgr. Jana Staňková zažádala obec o finanční příspěvek na vybudování dětského hřiště pro děti z Dětského domova v Nechanicích. Rozhodnout o poskytnutí tohoto příspěvku nebylo jednoduché, protože se jedná o dar pro děti žijící bez rodinného zázemí a navíc v bezprostřední blízkosti naší obce. Po pečlivém zvažování se přítomní zastupitelé rozhodli příspěvek na hřiště neposkytnout s odůvodněním, že plánované hřiště je značně předražené a případné finance by se daly využít efektivněji.

Bod č.12/2

Jezdecký klub Dolní Přím předložil obci žádost o finanční příspěvek na akce pořádané pro širokou veřejnost, konkrétně se jedná o „Oblastní mistrovství dětí na pony v drezůře a drezurní závody“, „Dopoledne her na koních pro děti“ a „Dopolední skokové závody“. Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč. Finance budou využity na nákup pohárů a cen. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.12/3

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na dovybavení obecní knihovny a zasedací místnosti obecního úřadu. Jedná se o stůl a skříň na tiskopisy. Zastupitelé pořízení nového nábytku schvalují a to v ceně 5 000,-Kč. Zajistí starosta obce.

Bod č.12/4

Stavební výbor předložil k projednání návrh na opravu havarijního stavu chodníku na jižní straně budovy zámku. V současné době tento chodník tvoří dlaždice o rozměrech 50x50cm, které jsou volně uložené, čímž při chůzi dochází k jejich viklání. Zastupitelé pověřují stavební výbor zajištěním cenových nabídek na opravu tohoto chodníku. Zhotovitel bude vybrán na příštím jednání zastupitelstva.

Bod č.12/5

Společnost NIVA s.r.o. předložila Obci Dolní Přím žádost o změnu územního plánu obce. Jedná se o pozemky p.č.698, 8/6, 694/2, 695, 696/2, 697 a st.p.č.1/2 všechny v k.ú. Dolní Přím. Výše uvedené pozemky jsou v současné době vedeny v Územním plánu obce jako sportoviště a zeleň v sídle a společnost Niva žádá o zařazení pozemků k určení výrobu a podnikatelské aktivity. Společnost Niva s.r.o. Dolní Přím se zavazuje, že uhradí finanční náklady spojené s doplněním Změny č.3 ÚPO. Obecní zastupitelstvo doplnění Změny ÚPO č.3 (která, je již zpracovávána) o žádost společnosti Niva Dolní Přím schvaluje a pověřuje starostu obce zajištěním této záležitosti.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.14 hod ukončil.

 

Usnesení č.9/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vítězslav Třebeška a Vratislav Ševčík

 

rozšíření programu o 5 bodů na celkových 18 bodů

jako ověřovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou a Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 15.6.2015 do 31.8.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č. 4/2015 bez výhrad

 

pořízení nových insignií v ceně 18.500,-Kč včetně DPH

 

záměr č.3/2015 o prodeji obecního pozemku p.č.289 o výměře 4748 m2 v ceně 12,-Kč/m2

(podmínkou prodeje je zachování využití pozemku jako orná půda, případně pro chov koní)

 

finanční odměnu pro řezbáře p. Krafka ve výši 10.000,-Kč (socha sovy Horní Přím)

 

finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro Jezdecký klub Dolní Přím

 

dovybavení obecní knihovny a zasedací místnosti na Dolním Přímě o zařízení v hodnotě 5.000,-Kč bez DPH

 

žádost společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím o doplnění Změny č.3 Územního plánu obce

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :       7 hlasy pro

                                                      0 proti

                                                      1 se zdržel

 

pořízení nového kontejneru na rozložitelný odpad na hřbitov na Probluzi

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   8 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

finanční příspěvek pro organizaci Stonožka

 

finanční příspěvek pro Klub přátel DD v Nechanicích

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 31.8.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Bc.Tichá Ladislava

                                   Fejfar Roman

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f