Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 31.8.2009


Zápis z jednání zastupitelstv a obce Dolní Přím konaného dne 31.8.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef,
              Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr,
              Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : p. Bednářová, p. Vycpálková, p. Cerman, p. Vycpálek, p. Prymula, p. Haluza,
           p. Dufek

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Audit
               5. Chodníky Probluz
               6. Směna pozemku ( obec – Niva s.r.o. )
               7. Kostel Probluz
               8. Pozemek p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
               9. Hasičská zbrojnice – porucha kabelu
             10. Koncert ( kaple – 11.9.2009 )
             11. Hřbitov – úpravy
             12. Rozhlas Dolní Přím ( bytovka )
             13. Ostatní
             14. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20 05 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosty jednání a předložil návrh na změnu prgramu zasedání, která zpočívá v zařazení nového
bodu a to plánovaná výstavba v lokalitě B 14 a B 15 na Horním Přímě. Zastupitelstvo změnu
schválilo. Následoval návrh na volbu návrhové komise ve složení p. Kroupa a p. Špačková.
Navržení členové návrhové komise byli následně zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a to v následném
složení. Ověřovatelé Ing. Benda a Ing. Bílek, zapisovatelka Rajnltová Lada. Zastupitelstvo
všechny výše jmenované do svých funkcí zvolilo.
Bod č. 3
Finanční zprávu za odbobí od 20.7. do 31.8.2009 přednesl starosta obce. Zpráva konstatuje, že hozpodaření obce za období od 20.7. do 31.8.2009 vykázalo úsporu v porovnání příjmů a výdajů ve výši 133 585,- Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č. 4
Tak jako každý rok, tak i letos proběhla dne 29.7.2009 kontrola hospodaření – audit. Kontrolu provedl orgán Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se zaměřením na dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, na soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržování účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční pomoci a podmínek jejich využití a věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Výsledek vyzněl pro obec příznivě a to bez nedostatků a závad. Na základě výsledku kontroly navrhl starosta odměnu pro účetní ve výši jednoho měsíčního platu. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a odměnu ve výši jednoho měsíčního platu schvaluje.
Bod č. 5
Stavební komise spolu se starostou informovali členy zastupitelstva s průběhem prací na opravě chodníku na Probluzi. Práce probíhají v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a k dnešnímu dni je hotov úsek od konce parku po přechod pro chodce u nemovitosti č.p. 63 tak, aby děti 1.září mohli bezpečně přejít při cestě do školy. Jako více práce byly pouze usazovány obrubníky v místech vjezdů k nemovitostem a po celé délce chodníku byla položena prázdná ochranná trubka pro případ poruchy kabelu veřejného osvětlení. V tomto případě se nebude muset bourat nová dlažba, ale využije se právě tato chránička. Zastupitelstvo bere tuto informaci o opravě chodníku na Probluzi na vědomí.
Bod č. 6
Tento bod programu, týkající se plánované směny pozemků mezi obcí a sýrárnou Niva s.r.o.
Dolní Přím musí být přeložen na příští zasedání a to z důvodu nedodání geometrického plánu od firmy Geoplan HK, pro možnost porovnání jednotlivých směňovaných pozemků.
Bod č. 7
Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci na úpravy v okolí kostela na Probluzi. Návrh zpočívá ve vyčíslení nákladů na zpracování žádosti k územnímu řízení. Tyto náklady jsou ve výši 110 000,- Kč. V případě, že obec uspěje a dotace bude přidělena, budou odečteny uznatelné náklady ve výši 80 920,-Kč a obec zaplatí jen 27 000,- Kč. V opačném případě, tedy že obec s žádostí neuspěje, nebude vrácena obci žádná částka. Avšak v budoucnu bude k dispozici projekt, na který bude možno navázat a akci uskutečnit. Celkové náklady na úpravy prostor v okolí kostela na Probluzi se pohybují okolo 4 000 000,- Kč. Maximální výše dotace se pohybuje na hranici 80 až 83 % z celkové částky. Po důkladném posouzení zastupitelstvo rozhodlo, že částku 110 000,- Kč do projektu investuje a pověřuje starostu zajištěním podání žádosti. Žádost zpracuje firma EUCENTRUM Praha.
Bod č. 8
V tomto bodě bude postup při jeho projednávání obdobný jako v případě bodu č. 6 a to z důvodu nevytyčení pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím firmou Geoplan HK. Po urgenci bude pozemek zaměřen v týdnu od 1.9 do 4.9.2009 a vlastní případný prodej bude projednán na příštím jednání zastupitelstva.
Bod č. 9
Starosta informoval o vzniklé poruše na přívodním kabelu vedoucím do hasičské zbrojnice.
Vzhledem ke skutečnosti, že porucha ( jeden fázový vodič je v přímém zkratu, další dva jsou narušeny ) je v prostoru prostupu kabelu základovým pasem, bylo obci doporučeno vyměnit celý kabel. Situaci bylo nutné řešit rychle vzhledem k napájení sirény a veřejného osvětlení. Výkopové práce a kabel zajistila firma Ermo Hradec Králové.
Bod č. 10
Na obec se telefonicky obrátila agentura zajišťující pořádání koncertů s dotazem,zda by měla obec zájem o uspořádání koncertu vážné hudby. Zastupitelstvo nemá proti pořádání koncertu námitek při dodržení nájemních podmínek za kapli na Dolním Přímě. Vyřídí starosta obce.
Bod č. 11
Jelikož oslovená firma nedodala do termínu dnešního jednání cennovou nabídku na úpravy v prostoru vstupu na hřbitov v Probluzi, bude po jejím obdržení zastupitelstvo s touto kalkulací seznámeno tak, aby mohly práce proběhnout včas vzhledem k počasí a skutečnosti, že firma vsoučasné době pracuje v katastru obce. V rozpočtu je plánována na úpravy hřbitova částka 200 000,- Kč. Zajistí starosta obce a stavební komise.
Bod č. 12
Obec obržela žádost občanů bydlících v lokalitě u bytovky na Dolním Přímě, že špatně slyší hlášení místního rozhlasu. Starosta navrhl nainstalovat do zmíněné lokality bezdrátový rozhlas. Namontování jednoho kusu přijímače a dvou kusů reproduktorů přjde na 18 000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu zajištěním instalace výše zmíněné techniky.
Bod č. 13/13a
Hosté zapsaní v presenční listině požádali o informaci ohledně plánované výstavby rodinných domků v lokalitách B 14 a B 15 na Horním Přímě. Vyslovili také nespokojenost s počtem plánovaných domků a požádali obec o posouzení možnosti zredukování počtu z 32 na menší počet ( 20 ) domků. Starosta občany Horního Přímu seznámil s probíhajícím Územním řízením vedeným ohledně přívodního kabelu a o situaci vzniklé na základě skutečností , které jsou vyvolány novým Stavebním zákonem ( příjezdová komunikace musí být v min. šíři 3,5 m s navazujícím veřejným prostorem v šíři 4,5 m ). Obecní komunikace, která prochází plánovaným zástavbovým územím je v některých místech široká pouze 3 m a prakticky v celé délce chybí čtyřmetrový veřejný prostor. Pozemky, které by bylo potřeba odkoupit, jsou v majetku soukromých osob a ti je zatím nehodlají prodat. Na žádost o zmenšení počtu plánovaných rodinných domků starosta sdělil, že vyvolá jednání na Magitsrátu města Hradce Králové, který všechny změny ohledně Územního plánu pro obec zajišťuje a zjistí jaké možnosti v této věci může obec uplatnit. O výsledku jednání budou zastupitelé a občané Horního Přímu informováni.
Bod č. 13/13b
Stavební komise informovala o probíhajících nátěrech na dětských hřištích na Probluzi a na Horním Přímě. Barvu dodává firma Tomovy parky a nátěry jsou prováděny na základě dohody o provedení práce ( Kroupa Milan ml. ) Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 13/13c
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na nátěry zvoniček na Novém Přímu a v Jehlici. Členové zastupitelstva návrh schvalují a pověřují starostu a stavební komisi poptáním se po vyhovující barvě .Po nákupu bude objednána plošina ze které budou posléze obě zvoničky natřeny. Vlastní nátěr provede p. Vejman Vladislav.
Bod č. 13/13d
V souladu se zákonem ze dne 28. ledna 2009, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon navrhuje obec Dolní Přím doplnit zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy na Probluzi v čl. IV bod 3 ve znění : „ Ředitel organizace jedná ve všech právních úkonech za příspěvkovou organizaci samostatně, listiny podepisuje vlastoručně s připojením otisku razítka příspěvkové organizace“. Po doplnění zřizovací listiny o tento bod, by mělo dojít k schválení úpného znění tohoto dokumentu. Zastupitelstvo schvaluje doplnění zřizovací listiny a pověřuje starostu obce přípravou úplného znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy na Probluzi tak aby mohla být schválena na zasedání zastupitelstva dne 21.9.2009.
Bod č. 13/13e
Na základě množících se dotazů z řad občanů na nastavení kritérií pro přijetí dětí do mateřské školky na Probluzi navrhl starosta vyvolat jednání s vedením Základní školy a Mateřské školy na Probluzi a v rámci této schůzky posoudit zda jsou kritéria nastavena v souladu se zájmem rodičů, ale i obce Dolní Přím. Jedná se hlavně o to, aby do školky nebyly přijímány děti jejichž rodiče jsou doma ( mateřská dovolená a podobně ). Vyjimku tvoří pouze děti předškolního věku. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním potřebných informací o podmínkách přijímání dětí do mateřské školky na Probluzi aby bylo možné situaci posoudit a popřípadě přijmout potřebná opatření ze strany obce Dolní Přím jakožto zřizovatele školy. Termín : do 21.9.2009
Bod č. 13/13f
Starosta tlumočil členům zastupitelstva poděkování obce Putim za finanční dar ve výši 35 000,- Kč poskytnutý této obci postižené povodní v letošním roce.
Bod č. 13/13g
Starosta informoval zastupitele se situací ohledně zeleně na soukromých pozemcích, jelikož se na obec obracejí občané s dotazem zda by bylo možné posekat jejich travnaté plochy prostřednictvím obecních prostředků ( pracovník + sekačka ). Zastupitelstvo po důkladném posouzení všech pro a proti argumentů rozhodlo o tom, že se soukromé pozemky prostřednictvím obecních prostředků sekat nebudou.
Bod č. 13/13h
Na základě zlepšení vzájemné spolupráce mezi obcí Dolní Přím a AFK Probluz požádal starosta obce o pozvání členů vyboru AFK na příští zasedání obecního zastupitelstva, aby si bylo možno vzájemné vztahy a spolupráci vyjasnit a pokud možno zlepšit. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a pověřuje starostu zajištěním pozvánek.
Bod č. 14
Po vyčerpání všech bodů programu a po všeobecné diskusi týkající se dění v obci starosta
jednání zastupitelstva ve 23.10 hod ukončil.

Usnesení č. 11/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                        0 proti
                                        0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Ing. Bendu Ladislava, Ing. Bílka Jiřího
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 20.7 do 31.8.2009 bez výhrad

odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního platu

dodatek zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Probluz ve znění :
„ Ředitel organizace jedná ve všech právních úkonech za organizaci samostatně, listiny podepisuje vlastoručně s připojením otisku razítka příspěvkové organizace“.

instalaci jednoho přijímače a dvou reproduktorů místního rozhlasu do lokality u bytovky na Dolním Přímě v ceně 18.000,- Kč včetně DPH

pozvání členů výboru AFK Probluz na jednání zastupitelstva dne 21.9.2009

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                0 proti
                                                2 se zdrželi
podání žádosti o dotaci na úpravy v okolí kostela na Probluzi ( počáteční výdaje na zpracování žádosti a projektové dokumentace pro územní řízení činí 110 000,- Kč vč. DPH )

 

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o postupu prací při opravě chodníku na Probluzi

zprávu o poruše přívodního kabelu do hasičské zbrojnice

informaci o nátěrech dětských hřišť na Probluzi a na Horním Přímu

žádost občanů Horního Přímu o posouzení možnosti regulace počtu rodinných domků pro plánovanou výstavbu v lokalitách B14 a B15 v k.ú. Horní Přím

výsledek auditu k hospodaření obce ze dne 29.7.2009

obecní zastupielstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                  0 pro
                                                  0 se zdržel
sekání trávy na soukromých pozemcích technickými prostředky obce

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podáním žádosti o dotaci na úpravy v okolí kostela na Probluzi

starostu obce a stavební komisi zajištěním cenové kalkulace na úpravy v prostoru hřbitova na Probluzi

starostu obce a stavební komisi zajištěním instalace bezdrátového rozhlasu do lokality u bytovky na Dolním Přímě

starostu obce zjištěním informací o podmínkách pro přijímání dětí do mateřské školky na Probluzi

starostu obce zajištěním pozvánky pro členy výboru AFK Probluz na jednání zastupitelstva obce, které proběhne 21.9.2009


V Dolním Přímu dne : 31.8.2009

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Ing. Benda Ladislav
                              Ing. Bílek Jiří
Starosta obce : Švasta Petr

 


 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f