Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 31.1.2011

 

 
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 31.1.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.
 
Přítomni :AdamíraSvatopluk,Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,Rajnltová Ladislava,                  Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav                   
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef
Hosté : 0
 
Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                  2.Schválení programu
                  3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                  4.Finanční zpráva
                  5.Pekařství Bohemia ( žádost o příspěvek )
                  6.Farnost Nechanice ( nabídka pozemků k prodeji )
                  7.Obecní noviny
                  8.Prodej obecních pozemků ( p.č. 632/74, 594/12, 632/17 v k.ú. Dolní Přím )
                  9.Autobusová čekárna Dolní Přím ( oprava )
               10.Různé
               11.Závěr
 
              10a)ZKO Dolní Přím-Probluz ( žádost o příspěvek )
              10b)Prořez stromů
              10c)Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 174/20 v k.ú. Horní Přím
              10d)Objekt knihovny ( magistrát města HK, odkoupení ? )
              10e)SDH Dolní Přím ( žádost o příspěvek, označení – cedule se znakem )
              10f)Kostel Probluz – okenice
             10g)Byt p. Doubravská ( hygiena, pes )
             10h)Dotace – okolí kostela na Probluzi
 
Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil v 19.10 hod starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následovala volba návrhové komise do které byli navrženi Fišerová Ilona a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli oba výše jmenovaní za členy návrhové komise zvoleni.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 8 bodů v bodě 10 Různé. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu ( Ing. Bílek Jiří, Ševčík Vratislav ) a zapisovatele zápisu ( Rajnltová Ladislava ). A protože ani zde nebyl podán jiný návrh, byli všichni navržení schváleni.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 10.1. do 28.1.2011 přednesl starosta obce. Příjmy za dané období činily 198.858,-Kč a výdaje 83.085,-Kč. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č.5
Firma Pekařství Bohemia s.r.o., která provozuje pojízdnou prodejnu a ta mimo jiné 3x týdně zajíždí do místní části Probluz požádala obec o příspěvek ( finanční dar ) ve výši 6.000,-Kč na rok 2011. Vzhedem k tomu, že tato pojízdná prodejna je našimi občany využívána, zastupitelstvo finanční dar ve výši 6.000,-Kč na rok 2011 schvaluje a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Bod č.6
Římskokatolická farnost Nechanice podala prostřednictvím svého zástupce Mgr. Pátera Mariána Benka nabídku na možnost odkoupení pozemků p.č. 345/6 o výměře 727 m2, p.č.345/7 o výměře 951 m2 ( orná půda, pozemky za hřbitovem ) a p.č. 305 o výměře 1741 m2, všechny v k.ú. Probluz ( trvalý travní porost, pozemek u koupaliště ). Tyto pozemky farnost nabízí za cenu 80,-Kč / m2. Členové zastupitelstva nabídku projednali a vzhledem k tomu, že se obec o tyto pozemky leta stará ( sekání a úklid trávy ) a po farnosti nepožadovala náhradu, rozhodli zastupitelé tuto cenu neakceptovat. Jako důvod bylo konstatováno, že cena za ornou půdu v danné lokalitě je podstatně nižší ( cca 15 – 20,-Kč/m2 ). V tomto smyslu bude na nabídku farnosti odpovězeno. Zajistí starosta obce.
Bod č.7
V tomto bodě programu seznámila p.Fišerová členy zastupitelstva s průběhem příprav vydání 1. čísla Obecních novin. Obsah tohoto připravovaného periodika je již hotov a dokončuje se úprava. Je třeba poděkovat všem, kteří se na vydání Obecních novin podílejí, včetně přispívatelů jednotlivých článků. Předpokládaný termín tisku je okolo 15.února. Po vytištění budou noviny doručeny do každé domácnosti. Zajistí starosta obce.
Bod č.8
Zastupitelstvo projednalo návrh na prodej obecních pozemků p.č.594/12 o výměře 101 m2,
p.č.632/74 o výměře 135 m2 a p.č. 632/17 o výměře 103 m2, všechny v k.ú. Dolní Přím v lokalitě Sluneční ulice na Dolním Přímě. U pozemků p.č. 632/74 a 632/17 byla vzhledem k poloze a stavu stanovena cena 5,-Kč/m2, u pozemku p.č.594/12 byla stanovena cena
180,-Kč/m2. Nabídka prodeje těchto pozemků bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. Výběr zájemců proběhne na zasedání zastupitelstva obce v pondělí 21.2.2011.
Bod č.9
Starosta informoval členy zastupitelstva o špatném stavu čekárny na Dolním Přímě, která se nachází naproti poště. Její severní strana střešní konstrukce je značně porušena a hrozí její odpadnutí. Starosta proto navrhl svolat stavební komisi, která by stav čekárny podrobně prohlédla a navrhla řešení. Následně by byly osloveny firmy s žádostí o cenové nabídky na opravy této čekárny. Zastupitelstvo navržené řešení schvaluje a pověřuje stavební komisi zajištěním této akce.
Bod č.10/10a
ZKO Dolní Přím – Probluz požádala obec o příspěvek na činnost pro rok 2011. Žádost však neobsahuje konkrétní požadavky, jak materiální, tak finanční. Vedení této zájmové organizace bude proto požádáno o doplnění své žádosti a ta bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce, které bude 21.2.2011.
Bod č.10/10b
Obec obdržela cenovou nabídku na zdravotně bezpečnostní prořez stromů prováděný horolezeckou technikou od firmy Karel Šmigura. Zastupitelé z nabídky vybrali stromy které nejvíce prořez potřebují. Jedná se celkem o 15 stromů v nabídkové částce 22.900,-Kč včetně DPH. Odvoz a likvidaci větví si zajistí obec vlastními prostředky.
Bod č.10/10c
Na adresu obce byla podána žádost p. M. Satorie o odprodej obecního pozemku p.č.174/20 v k.ú. Horní Přím o výměře 15 774 m2, druh pozemku orná půda. Žadatel zdůvodňuje svoji žádost tím, že soukromě hospodaří a rád by výše jmenovaný pozemek využil k této své činnosti. Jeho finanční možnosti se na začátku pohybovaly na hranici 60,-Kč/m2. Následně svoji nabídku přehodnotil a nabídl max. 40,-Kč/m2, ale jeho konečná nabídka činila
max. 20,-Kč/m2. Zastupitelstvo žádost posoudilo a vzhledem ke konečné nabídce žádost neschválilo.
Bod č.10/10d
Starosta informoval o podání žádosti na převod nemovitostí na Magistrát města Hradce Králové ohledně objektu archivu Okresní knihovny ( budova naproti prodejně Hruška ). Obec by tento objekt využila na klubovny, archiv a středisko drobné techniky. Jedna žádost byla již podána, ale bez odezvy. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č.10/10e
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nabídkou na zhotovení tabule s označením Svazu dobrovolných hasičů Dolní Přím, celostátním hasičským znakem a letopočtem založení. Tabule by se mohla umístit na budovu hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Nabídková cena činí 7.500,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo nabídku projednalo a následně schválilo.
Bod č.10/10f
Starosta informoval zastupitelstvo o nedobrém stavu prostor okolo hodinového stroje v kostele na Probluzi. Okenice ve kterých jsou instalovány „jakoby“ žaluzie, jsou nevyhovující, žaluzie nejdou zavírat. Za silnějšího větru a sněžení se na hodinový stroj dostává sníh. Ten také padá na podlahu, které hrozí poškození. Na tuto záležitost bylo již poukazováno, ale ze strany vlastníka objektu kostela nebyla zjednaná žádná náprava. Obec, aby zachránila vzniklou situaci požádala p. Hembala, který se o hodiny vzorně stará, zda by nezajistil nápravu tohoto stavu vlastními silami, přičemž by náklady hradila obec. Jednotliví členové zastupitelstva se k celé záležitosti vyjádřili a záměr úhrady nákladů na opravu okenic schvalují. Konkrétní částka bude schvalována až po předložení cenové kalkulace.
Bod č.10/10g
Starosta spolu se sociální komisí informovali o neuspokojivém stavu v domáctnosti
p. Doubravské v bytě na zámku na Dolním Přímě. Jedná se o vlhkost , nepořádek a zdravotní stav psa, který spolu se jmenovanou sdílí domáctnost. Pes je značně pohublý. Zastupitelstvo je tímto zjištěním znepokojeno a proto pověřilo starostu obce zjištěním možností, jak tento stav v domáctnosti p. Doubravské napravit. O možnostech nápravy bude starosta zastupitele informovat na zasedání 21.2.2011.
Bod č.10/10h
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností zapojit se do dotační výzvy na úpravy v okolí kostela na Probluzi ve spolupráci s MAS Hradecký venkov. V první fázi by se jednalo o úpravy okolo pomníků, vystavba chodníčku, úpravy a výsadba zeleně, umístění laviček, případně
vybudování veřejného osvětlení. Podání žádosti by mělo proběhnout na podzim letošního roku. Zastupitelstvo podání žádosti schvaluje a pověřuje starostu obce administrací projektu.
Bod č. 10/10ch
Fotbalový oddíl AFK Probluz podal na obec žádost o příspěvek na rok 2011. Žádost zahrnuje úhradu za užívání tělocvičny ve Všestarech ( cca 20.000,-Kč ), úhradu nákladů na materiál potřebný pro opláštění venkovního posezení, úhradu alespoň jedné dopravy na mistrovské utkání mužů v I.B třídě a možnosti využívat obecní auto k dopravě na mistrovská utkání žáků.
Zastupitelé schvalují úhradu za tělocvičnu, ostatní bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva.
Bod č.11
Po projednání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.15 hod ukončil.
Usnesení č.2/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 8hlasy pro
                                              0 proti
                                              0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : I. Fišerová, V. Vejman
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                       0 proti
                                                       0 se zdržel
program jednání rozšířený o 8 bodů v bodě 10.Různé
 
Ing. J. Bílka a V. Ševčíka jako ověřovetele zápisu, L. Rajnltovou jako zapisovatelku zápisu
 
finanční zprávu za období od 10.1. do 28.1.2011 bez výhrad
 
finanční dar pro Pekařství Bohemia s.r.o. Jablonec nad Nisou pro rok 2011 ve výši 6.000,-Kč
 
prodej obecního pozemku p.č. 632/74 v k.ú. Dolní Přím o výměře 135 m2 za cenu 5,-Kč/ m2
prodej obecního pozemku p.č. 632/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 103 m2 za cenu 5,-Kč/ m2
prodej obecního pozemku p.č. 594/12 v k.ú. Dolní Přím o výměře 101 m2 za cenu
180,-Kč/m2
 
úhradu za prořez stromů v počtu 15 ks v ceně 22.900,-Kč včetně DPH
 
nákup slavnostní tabule pro SDH Dolní Přím v ceně 7.500,-Kč včetně DPH
 
podání žádosti o dotaci ve spolupráci s MAS Hradecký venkov na úpravy v okolí kostela na Probluzi
 
úhradu nákladů za využívání tělocvičny ve Všestarech ( žáci + dospělí AFK Probluz )
 
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                            0 pro
                                                            0 se zdržel
prodej obecního pozemku p.č. 174/20 v k.ú. Horní Přím o výměře 15 774 m2
 
odkoupení pozemku p.č. 345/7 o výměře 727 m2 v k.ú. Probluz, p.č.345/7 o výměře 951 m2 v k.ú. Probluz a pozemku p.č. 305 o výměře 1741 m2 v k.ú. Probluz od Římskokatolické farnosti Nechanice za nabídkovou cenu 80,-Kč /m2
 
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o stavu čekárny na Dolním Přímě
podání žádosti o převod majetku města Hradce Králové ( bývalý archiv Okresní knihovny na Dolním Přímě ) do majetku obce Dolní Přím
informaci o situaci okolo hodinového stroje ( hodiny na věži kostela na Probluzi )
informaci o stavu domáctnosti p. Doubravské
 
V Dolním Přímě : 31.1.2011
 
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                    Ševčík Vratislav
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f