Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 30.6.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 30.6.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef
Hosté : 0


Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočtové opatření č.3/2014
               6.Přijetí daru (stavba komunikace v Jehlici)
               7.Zeleň – výběrové řízení, administrace, technický dozor
               8.Objekt č.p. 16 Dolní Přím – 2. etapa úprav
               9.Hospic Anežky České – žádost o příspěvek
             10.Schválení počtu členů obecního zastupitelstva
             11.Prezentace obce – informační turistický portál
             12.Ostatní
             13.Závěr

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně na to byl přednesen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Svatopluk Adamíra a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá ke schválení návrh programu v počtu 13 bodů. Zastupitelstvo předložený návrh programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a ing. Bílka jiřího. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. I tento návrh zastupitelé schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 8.6.2014 do 29.6.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 935 533,-Kč a výdaje 463 252,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami předložené finanční zprávy, kterou následně schválili bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.3/2014. Přítomní členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jelikož nebyly v projednávaném dokumentu shledány žádné nedostatky, zastupitelstvo rozpočtové opatření č.3/2014 schvaluje bez výhrad.
Bod č.6
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo přijetí daru (konkrétně se jedná o stavbu komunikace III/32429, včetně všech součástí a příslušenství) od dárce Královéhradecký kraj do vlastnictví Obce Dolní Přím.
Bod č.7
V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali posuzováním cenových nabídek a výběrem zhotovitele v souvislosti s akcí „Regenerace vybrané zeleně Dolní Přím, Nový Přím, Horní Přím, Probluz a Jehlice“.
Cenové nabídky na vedení projektu předložily firmy :
Ing. Yvona Eliášová, Křinice                    59.000,-Kč (cena konečná)
Richard Červenka, Pardubice                  65.000,-Kč (cena konečná)
RNDr.Tomáš Kytlík, Kostelec nad Orlicí   65.000,-Kč (cena konečná)
Martin Kšica, Brno                                     70.000,-Kč bez DPH
Jako zhotovitel akce vedení projektu byla vybrána ing.Yvona Eliášová, Křinice v nabídkové ceně 59.000,-Kč (cena konečná).
Cenové nabídky na technický dozor předložily firmy :
Zahrady pro radost s.r.o. Ing.Lenka Hladíková, Blešno 48.000,-Kč (cena konečná)
Ing. Miroslav Pyciak, Nová Paka                                   56.000,-Kč (cena konečná)
Jako zhotovitel akce technický dozor byla vybrána firma Zahrady pro radost s.r.o. ing Lenka Hladíková, Blešno v nabídkové ceně 48.000,-Kč (cena konečná).
Cenové nabídky na administraci výběrového řízení předložily firmy :
Ing.Petr Vlasák, Hradec Králové             35.000,-Kč (cena konečná)
Regionální poradenská agentura, Brno        45.980,-Kč včetně DPH
Jako zhotovitel akce administrace výběrového řízení byla vybrána firma ing. Petr Vlášek z Hradce Králové v nabídkové ceně 35.000,-Kč (cena konečná).
Starosta je pověřen podpisem smluv o dílo.
Bod č.8
Stavební výbor předložil k projednání doručené cenové nabídky na 2. etapu stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě. Svoje nabídky doručily firmy :
Václav Ságner, Milan Kotlář- Dolní Přím    65.647,-Kč (cena konečná)
Milan Roušal, Dolní Přím                         56.065,-Kč (cena konečná)
Aleš Košťál, Probluz                               53.298,-Kč (cena konečná)
Jako zhotovitel 2. etapy stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě byla vybrána firma Aleš Košťál, Probluz v nabídkové ceně 53.298,-Kč (cena konečná). Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.9
Hospic Anežky České z Červeného Kostelce doručil na adresu obce žádost o finanční příspěvek na svoji činnost pro rok 2014. Vzhledem k nedostatku financí byla žádost zastupitelstvem zamítnuta.

Bod č.10
V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstva obce bylo přítomnými zastupiteli schváleno, že počet členů zastupitelstva zůstane stejný, čili bude se volit devítičlenné zastupitelstvo.
Bod č.11
Společnost Aspida s.r.o. předložila obci Dolní Přím nabídku na zařazení odkazu na internetové stránky obce na portál www.cestujemepocr.cz  v roční nabídkové ceně 1 210,-Kč. Zastupitelé nabídku neschvalují.
Bod č.12
V tomto bodě programu nebyl projednáván žádný příspěvek.
Bod č.13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

Usnesení č.9/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Svatopluk Adamíra, Roman Fejfar

jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a ing. Bílka Jiřího
jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

program jednání v celkovém počtu bodů 13

finanční zprávu za období od 8.6.2014 do 29.6.2014 bez výhrad

rozpočtové opatření č.3/2014 bez výhrad

přijetí daru (stavba komunikace v místní části Jehlice, včetně všech součástí a příslušenství)

jako zhotovitele akce „Vedení projektu“ v rámci projektu Obnova zeleně v obci Dolní Přím firmu Ing.Ivona Eliášová, Křinice 250, 550 01 Broumov v nabídkové ceně 59.000,-Kč (cena konečná)

jako zhotovitele akce „Administrace výběrového řízení“ v rámci projektu Obnova zeleně v obci Dolní Přím firmu Ing. Petr Vlášek, Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové v nabídkové ceně 35.000,-Kč (cena konečná)

jako zhotovitele akce „Technický dozor“ v rámci projektu Obnova zeleně v obci Dolní Přím firmu Zahrady pro radost s.r.o. ing.Lenka Hladíková, Blešno 12, v nabídkové ceně 48.000,-Kč (cena konečná)

jako zhotovitele 2.etapy stavebních úprav v objektu č.p.16 na Dolním Přímě firmu Aleš Košťál, Probluz v nabídkové ceně 53.298,-Kč (cena konečná)
pro příští volební období devítičlenné obecní zastupitelstvo

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel

finanční příspěvek pro Hospic Anežky České na rok 2014

prezentaci obce na portálu www.cestujemepocr.cz


Dolní Přím : 30.6.2014

Zapsal : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Rajnltová Ladislava
                              Ing. Bílek Jiří

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f