Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 30.6.2008

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 30.6.2008 od 20.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef,
                  Kroupa Milan, Rajnltová Lada, Špačková Jana, Vejman Vladislav,
                  Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté . p. Hošnová, MUDr. Hejzlar

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Kanalizace Dolní Přím
                   4. Komunikace Dolní Přím
                   5. Chodníky Dolní Přím
                   6. Kooperativa ( nabídka pojistky )
                   7. Farnost Nechanice ( žádost o příspěvek )
                   8. Různé
                   9. Závěr

Zápis :

Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosty a předložil návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu, ve kterém byli jako ověřovatelé zápisu navrženi p. Adamíra a p. Ing. Bílek. Jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová.
Jelikož jiný návrh nebyl předložen, byli všichni v následné volbě zvoleni.
Bod č.2
Finanční zprávu za období od 9.6. do 30.6. přednesl starosta obce Petr Švasta. Za toto období částka v kapitole příjmů vysoce převýšila výdaje a to z důvodu poměrně vysokého příjmu daní z FÚ Hradec Králové, které činily 534. 534,- Kč. Což je vcelku potěšující skutečnost. Přesto bylo přistoupeno k úspornému režimu v kapitole výdajů tak, aby měla obec dostatečnou finanční rezervu pro dofinancování opravy chodníků na Dolním Přímě. Finanční
zpráva byla schválena bez výhrad. Do zprávy bylo na vlastní žádost umožněno nahlédnout
p. Hošnové.
Bod č.3
Starosta seznámil zastupitele a hosty s průběhem prací na opravě kanalizace. Práce byly k 30.6.2008 ukončeny. Zbývá jen administrativní převzetí a podání žádosti o kolaudaci. Bylo konstatováno, že akce proběhla bez vážnějších problémů. Firma STAVOKA Kosice a.s., která
vlastní výstavbu prováděla odvedla kvalitní práci a to s měsíčním předstihem. Starosta proto navrhl zaslat na vedení této firmy dopis,ve kterém by se poděkovalo těm pracovníkům, kteří se na pracech přímo podíleli. Zastupitelstvo s tímto vyslovilo souhlas.
Bod č.4
V tomto bodu starosta informoval zastupitele o průběhu prací na výstavbě komunikace na Dolním Přímě. V současné době stavbu provází komplikace s prameny spodní vody v úseku u sýrárny Niva. Jinak jsou osazovány uliční vpusti a drenážní trubky. I když tato akce není financována obcí, bude stavba dozorována jejím zastupcem ( starosta) tak, aby byl dodržován harmonogram a později i termín dokončení. Na dotaz p.MUDr.Hejzlara zda budou zachovávány vjezdy k nemovitostem, starosta odpověděl, že snahou obce bude, aby tomu tak bylo i nadále. V opačném případě je třeba obrátit se na stavbyvedoucího. Toto vysvětlení p.MUDr.Hejzlar akceptoval. Další host jednání, p.Hošková, se dotazovala, od kdy bude obec průjezdná tak, aby se dalo zajíždět ke svým nemovitostem. Na toto starosta odpověděl, že i když budou hotovy podkladní vrsty a tudíž obec bude možné projet, stále to bude stavba, do které je vjezd zakázán. Tudíž, že každý průjezd bude porušením vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. O dění na stavbě komunikace informuje obec i na svých webových stránkách v rubrice Aktuální informace, článek- informace o dění na stavbě komunikace.
Bod č.5
Oprava chodníků zatím nebyla zahájena, bude tomu tak až po osazení silničních obrubníků a dokončení podkladních vrstev komunikace, aby občané mohli přecházet po pevném povrchu a bezpečně.
Bod č.6
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou pojišťovny Kooperativa a.s., která má zájem o pojištění obecního majetku. Návrh vykazuje stejný objem pojištění, ale za nižší pojistnou částku. Starosta navrhl, aby se tento bod přesunul na některé příští jednání zastupitelstva, kde by se nabídka podrobně prostudovala, popřípadě by byli pozvání zástupci pojišťovny, aby jednotlivé body návrhu podrobně vysvětlili.
Bod č.7
Římskokatolická farmost Nechanice předložila žádost o finanční příspěvek na dokončení oprav kostela na Probluzi. Vzhledem k plánovaným výdajům na akcích v majetku obce (kanalizace, chodníky, osvětlení přechodů pro chodce a další) zastupitelstvo souhlasilo s příspěvkem ve výši 10. 000,- Kč s tím, že pokud to finanční situace dovolí, bude příspěvek ke konci roku, případně v roce 2009, povýšen. Při příležitosti projednávání příspěvku starosta zmínil potřebu dokončení ukotvení volných okenic na věži kostela, na které obec finančně přispěla. Dále uvedl, že žaluzie v okenicích jsou vyrobeny bez možnosti jejich naklopení a z tohoto důvodu dochází k zafukování sněhu a deště až k hodinovému stroji a na podlahu ve věži. Na tuto věc upozornil p. Hembal, který provádí údžbu hodinového stroje. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním nápravy těchto nedostatků.
Bod č.8/8a
Starosta informoval členy zastupitelstva o usnesení zastupitelstva Královehradeckého kraje, ve kterém schválilo navýšení dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě o 250. 000,- Kč. Aby mohla být podepsána nová smlouva mezi obcí Dolní Přím a Krajským úřadem Královehradeckého kraje, musí obecní zstupitelstvo přijetí dotace schválit a pověřit starostu podpisem smlouvy. Obecní zastupitelstvo přijetí navýšení dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě ve výši 250. 000,- Kč schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č.8/8b
V tomto bodě starosta seznámil zastupitelstvo s usnesením zastupitelstva Královahradeckého kraje, ve kterém dne 19.6.2008 schválilo přidělení finanční podpory v rámci dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“ (zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí do 2 000 EO“ ve výši 8. 000 000,-Kč., na projekt „Oprava kanalizace Dolní Přím“. Obecní zastupitelstvo přijetí podpory schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č.8/8c
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku p.p.č. 620/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 204m2 za cenu 90,-Kč/m2.
Bod č.8/8d
Obecní zastupitelstvo schválilo směnu obecního pozemku p.p.č. 632/3 díl „b“ v k.ú. Dolní Přím o vyměřě 179m2 za pozemek p.p.č. 623/3 díl „c“ v k.ú. Dolní Přím o vyměře 66m2, který je v majetku p. Kotlářové.
Bod č.8/8e
Byla předložena cenová nabídka na provedení malířských a natěračských prací firmy Roman Vobejda – Mendy Color z Probluze v budově Základní a Mateřské školy na Probluzi v celkové výši 14. 493,-Kč bez DPH. S nabídkou zastupitelstvo souhlasí.
Bo č.8/8f
MUDr. Hejzlar vznesl dotaz, zda Základní a Mateřská škola nepočítá s rozšířením provozu školky o prázdninách a jestli se do bodoucna nepočítá s útlumem provozu základní školy. Na první část dotazu starosta odpověděl, že v případě provozu školy a školky obec do rozhodování vedení školy a školky nezasahuje a na druhou část dotazu bylo MUDr.Hejzlarovi sděleno, že se v žádném případě o útlumu nebo zrušení základní školy neuvažuje, a to i z důvodu, že zájem o docházku do školy na Probluzi má vzestupnou tendenci.
Bod č.9
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 21.45 hod. ukončil.

Usnesení č.9/2008

Obecní zastupitelstvo volí: 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Adamíru a p.Ing. Bílka
zapisovatele zápisu sl. Rajnltovou

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 9 hlasy pro
                                                           0 proti 
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 9.6. do 30.6.2008 bez výhrad

příspěvek na pokračování oprav kostela na Probluzi ve výši 10. 000,-Kč

přijetí navýšení dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě od Krajského úřadu Královehradeckého kraje ve výši 250. 000,-Kč

přijetí finanční podpory v rámci dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“ na projekt „Oprava kanalizace Dolní Přím“ ve výši 8. 000 000,- Kč

prodej obecního pozemku p.p.č. 620/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 204 m2 za cenu 90Kč/m2

směnu obecního pozemku p.p.č. 623/3 díl b v k.ú. Dolní Přím o výměre 179m2 za pozemek p.p.č. 632/3 díl c v k.ú. o výměře 66m2

cenovou nabídku na malířské a natěračské práce v budově Základní a Mateřské školy na Probluzi od firmy Roman Vobejda – Mendy Color ve výši 14.493,-Kč bez DPH

Obecnní zastupitelstvo pověřuje:
starostu obce podpisem smlouvy o navýšení dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě ve výši 250. 000,-Kč.

starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory od Krajského úřadu Královehradeckého kraje na projekt „Oprava kanalizace Dolní Přím“ ve výši 8. 000 000,-Kč

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku obce

Informace o průběhu prací na opravě kanalizace, komunikace a chodníku na Dolním PříměV Dolním Příme dne 30.6.2008                                                                     zapsala: Rajnltová Lada


Ověřovatelé zápisu: Ing. Bílek Jiří 
                                            Adamíra Svatopluk


Starosta obce: Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f