Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 30.10.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 30.10.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Mluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava, ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :         1. Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4. Finanční zpráva

                        5. Rozpočtové opatření č.7/2017

                        6.Návrhy na projekty a akce v roce 2018

                        7.Balíčky pro vdovy a vdovce

                        8.Kalendář – mikroregion

                        9.Ostatní

                     10.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a Bc. Ladislava Tichá. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání o celkovém počtu 10 jednacích bodů. Zastupitelé program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil ve spolupráci s finančním výborem finanční zprávu za období od 8.10.20177 do 29.10.2017. Příjmy na bankovním účtu za uvedené období činily 289 711,-Kč a výdaje 425 309,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předkládané zprávy a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné zastupitele s návrhem na rozpočtové opatření č.7/2017. Zastupitelé návrh projednali a po rozpravě rozpočtové opatření č.7/2017 schválili bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce předložil zastupitelům návrhy na akce a projekty, které by připadaly v úvahu na rok 2018, a zároveň vyzval zastupitele, aby si na příští jednání připravili svoje náměty. Na základě toho bude připraven a schválen návrh rozpočtu obce na rok 2018.

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na tradiční vánoční balíčky pro vdovy a vdovce. Zastupitelé se shodli, že je rozumné v tomto pokračovat i nadále a stanovili částku na jeden balíček ve výši 400,-Kč. Nákup a vyhotovení balíčků zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.8

V tomto jednacím bodě zastupitelé projednali návrh na nákup kalendářů na rok 2018, které zajistil Mikroregion Nechanicko. Autorem fotografií je pan Jan Vratislav ze Mžan a vlastní tisk zajistila tiskárna PRINT 09 z Opatovic nad Labem. Z každé členské obce jsou v kalendáři alespoň 3 snímky a cena jednoho kalendáře je stanovena na 56,-Kč. Zastupitelé schválili nákup 310 ks kalendářů, které budou občanům poskytnuty zdarma spolu s posledním číslem Zpravodaje a Obecních novin. Zajistí starosta obce.

Bod č.9

V tomto bodě nebyly předloženy a projednávány žádné ostatní body programu.

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.13 hod ukončil.

 

Usnesení č.13/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           6 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Roman Fejfar a Bc. Ladislava Tichá

 

program jednání o celkovém počtu 10 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 8/.10.2017 do 29.10.2017 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.7/2017 bez výhrad

 

vánoční balíčky pro vdovy a vdovce v ceně 400,-Kč/osobu

 

nákup kalendářů Mikroregionu Nechanicko v počtu 310 ks v ceně 56,-Kč/ks

 

 

V Dolním Přímě dne : 30.10.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f