Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 30.1.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 30.1.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,Tichá Ladislava Bc,

               Třebeška Vítězslav, Vycpálková Hana ing.

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.1/2017

                        6.Záměr č.12/2016 (kabel NN ČEZ, Bednář)

                        7.Záměr č.13/2016 (plynovodní přípojka Probluz na pozemek p.č. 19)

                        8.Pozemek p.č. 213/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic, lokalita Nový Přím

                           (smlouva o pachtu, prodej)

                        9.Obecně závazná vyhláška (školské obvody)

                      10.Ostatní

                      11.Závěr

 

                      10/1.Záměr č.1/2017(smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 272/7

                              v k.ú. Horní Přím – FATO)

                      10/2.Sítě na hokejové branky

                      10/3.Pojízdný ruční zameták

                      10/4.Výměna monitorů (kancelář oú)

                      10/5.Záměr č.3/2017 (plynovodní přípojka na obecním pozemku p.č. 452/1 v  k.ú. Probluz)

                      10/6.Trafostanice Horní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.14 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 6 bodů na celkových 17 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou. Přítomní zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl zastupitelům finanční zprávu za období od 8.1.2017 do 29.1.2017. Příjmy za dané období činily 209 171,-Kč a výdaje 511 811,-Kč. Zůstaek na bankovním účtu ke dni 29.1.2017 činil 5 280 999,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V jednacím bodě č.5 zastupitelé projednali rozpočtové opatření č.1/2017. Finanční výbor seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami předkládaného dokumentu a ti jej následně schválili bez výhrad.

Bod č.6

Obecní zastupitelstvo po řádném zveřejnění schvaluje záměr č.12/2016 o zřízení věcného břemene /práva stavby- uložení kabelu NN/ na obecních pozemcích p.č. 560, 632/3, 638/1, 665/2 a pozemku vedeném ve ZE p.č. 55/24 všechny v k.ú. Dolní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti.

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo po řádném zveřejnění schvaluje záměr č.13/2016 o právu stavby plynovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 455/3 v k.ú. Probluz. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o právu provést stavbu.

Bod č.8

Zastupitelé po řádném zveřejnění a po projednání schválili záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic o výměře 4 676 m2 v celkové ceně 50.500,-Kč ve prospěch ZD Libčany. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.9

Přítomní zastupitelé projednali v tomto bodě jednání přípravu a schválení obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Probluz se sídlem Probluz 27, 503 15 Nechanice, tvoří tyto místní části obce : Dolní Přím, Probluz, Horní Přím, Nový Přím, Jehlice a část osady Bor.

Bod č.10/1

Přítomní zastupitelé schválili zveřejnění záměru č.1/2017 (smlouva o právu provést stavbu účelové komunikace, sjezdu, vodovodního řadu, STL plynovodu, kabelu NN, kabelu VO a kanalizačního řadu pro 3 RD v lokalitě Horní Přím – FATO na obecním pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím). Řádné zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.10/2

Obecní zastupitelstvo na základě požadavku občanů schválilo rekonstrukci hokejových branek, které jsou umístěny na ploše rybníka na Dolním Přímě. Jedná se o pořízení nových sítí a jejich instalaci. Částka určená na tuto opravu by neměla přesáhnout 6.000,-Kč. Zajistí místostarosta obce.

Bod č.10/3

Pan Petr Hanka v rámci zkvalitňování podmínek pro využívání volnočasových aktivit v obci předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na pořízení ručního pojízdného smetáku. Tento stroj by mohl být využit na úpravu zamrzlých kluzišť a případně chodníků. Cena zařízení je ve výši 17.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelé nákup stroje schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.10/4

Starosta obce požádal zastupitele o zvážení výměny 2 ks monitorů v kanceláři oů. Zastupitelstvo pořízení nových monitorů ve výši 20.000,-Kč schvaluje.

Bod č.10/5

Zastupitelé projednali a následně schválili zveřejnění záměru č. 3/2017 týkající se práva stavby plynovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Probluz. Řádné zveřejnění záměru zajistí starosta obce.

Bod č.10/6

V tomto jednacím bodě bylo zastupitelstvo obce požádáno o svoje stanovisko k plánované výměně trafostanice v místní části Horní Přím. Společnost ČEZ Distribuce a.s. plánuje stávající zděnou TS odstranit a postavit novou stožárovou. S tímto plánem obecní zastupitelstvo zásadně nesouhlasí. Jako důvod je možné uvést, že oprava stávající TS nebude zdaleka tak náročná, jak to zdůvodňuje společnost ČEZ a stávající stavba zapadá svým vzhledem do území venkovského obytného. V tomto duchu bude zodpovědnému projektantovi odpovězeno.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Usnesení č.2/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vratislav Ševčík a Roman Fejfar

rozšíření programu jednání o 6 bodů na celkových 17 jednacích bodů

jako ověřovatele zápisu : Bc.ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 8.1.2017 do 29.1.2017 bez výhrad

rozpočtové opatření č.1/2017

záměr č.12/2016

záměr č.13/2016

záměr č.2/2017

obecně závaznou vyhlášku (školské obvody)

záměr č.1/2017

pořízení nových sítí na hokejové branky v ceně do 6.000,-Kč

nákup nového pojízdného smetáku v ceně 17.000,-Kč včetně DPH

výměnu monitorů v kanceláři oů v ceně do 20.000,-Kč včetně DPH

záměr č.3/2017

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         8 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

 

odstranění stávající zděné TS v místní části Horní Přím

 

V Dolním Přímě dne : 30.1.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Bc.Tichá Ladislava

                                   Rajnltová Ladislava

Starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f