Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.7.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.7.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík

                 Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : ing. Vycpálková Hana

Hosté : ing. Kučerová Markéta, Homoláč Josef

 

Program :          1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.5/2017

                        6.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        7.Záměr č.6/2017

                        8.AFK Probluz – žádost o příspěvek

                        9.Spolek přátel dětí DD Nechanice – žádost o dotaci

                      10.ZŠ a MŠ Probluz – hřiště- výběr zhotovitele

                      11.Záměr č.7/2017

                      12.Prodejna Dolní Přím – žádost o příspěvek

                      13.Cesta Probluz

                      14.Ostatní

                      15.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vítězslav Třebeška a Bc. Ladislava Tichá.

Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na schválení programu jednání o počtu 15 jednacích bodů.

Zastupitelstvo program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 4.6.2017 do 2.7.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 628 706,-Kč a výdaje 409 670,-Kč. Po podrobném projednání byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.5/2017. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami předloženého dokumentu a po jejich projednání bylo rozpočtové opatření č.5/2017 schváleno bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámili členy obecního zastupitelstva s průběhem prací na stavbě objektu volnočasových aktivit Horní Přím. Bylo konstatováno, že práce probíhají podle stanoveného harmonogramu.

Bod č.7

Obec Dolní Přím po předchozím řádném zveřejnění schvaluje záměr č.6/2017 – záměr se týká zřízením smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 8/1 a 8/2 v k.ú. Dolní Přím a smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení zařízení stožárové TS (ČEZ).

Zastupitelstvo záměr č.6/2017 schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smluv.

Bod č.8

V jednacím bodě č.8 se projednávala žádost AFK Probluz o dotaci z rozpočtu obce ve výši 15 000,-Kč. Přítomní zastupitelé poskytnutí dotace ve výši 15 000,-Kč schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.9

Spolek přátel dětí DD Nechanice podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provoz DD Nechanice. Po důkladném projednání zastupitelé poskytnutí dotace neschvalují.

Bod č.10

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil návrh na vybudování nového umělého povrchu na víceúčelovém hřišti u školy na Probluzi. Svoje cenové nabídky dodaly firmy :

Ekostav s.r.o. HK                                456 433,-Kč                včetně DPH

APM stavby s.r.o. HK                         479 798,-Kč                včetně DPH

Stavokop s.r.o. Chvalkovice                 494 517,32 Kč             včetně DPH

Jako zhotovitel umělého povrchu hřiště u školy na Probluzi byla schválena firma Ekostav s.r.o. HK v nabídkové ceně 456 433,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.11

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo zveřejnění záměru č.7/2017 o zřízení smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky ve vlastnictví obce :

p.č. 632/29 o výměře 6942 m2

p.č. 632/43 o výměře 714 m2

p.č. 632/45 o výměře 187 m2

v k.ú. Dolní Přím

p.č. 466/3 o výměře 4836 m2

v k.ú. Probluz

Zveřejnění záměru zajistí starosta obce.

Bod č.12

Společnost Hruška s.r.o. zaslala na adresu obce žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 50 000,-Kč na provoz prodejny na Dolním Přímě. Důvodem podání této žádosti jsou údajné nízké tržby. Příspěvkem by měla obec snížit riziko zavření prodejny. Obecní zastupitelstvo rozhodlo poskytnutí dotace neschválit a zaslat firmě Hruška s.r.o. dopis s návrhem řešení jak podpořit prodej. V současné době obec prodejnu podporuje nákupem surovin pro školní jídelnu a na obecní akce. Podle případné následné reakce ze strany společnosti bude obec zvažovat další kroky spojené s provozem prodejny na Dolním Přímě.

Bod č.13

Stavební výbor předložil návrh na řešení havarijního stavu komunikace na Probluzi (pozemek p.č. 445 v k.ú. Probluz). Cenové nabídky podaly firmy :

Ekostav s.r.o. HK                    253 818,-Kč                včetně DPH

APM stavby s.r.o. HK              273 400,-Kč                včetně DPH

Stavokop s.r.o. Chvalkovice   284 350,-Kč                včetně DPH

Jako zhotovitel havarijního stavu obecní komunikace byla schválena firma Ekostav s.r.o. HK v nabídkové v ceně 253 818,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.14

Žádné ostatní body programu nebyly projednány.

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.32 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 9/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vítězslav Třebeška, Bc.Ladislava Tichá

 

program jednání v počtu 15 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka A Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 4.6.2017 do 2.7.2017 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.5/2017 bez výhrad

 

záměr č.6/2017

 

dotaci z rozpočtu obce pro AFK Probluz ve výši 15 000,-Kč

 

jako zhotovitele výměny povrchu na hřišti u školy na Probluzi firmu Ekostav s.r.o. HK v nabídkové ceně 456 433,-Kč včetně DPH

 

návrh záměru č.7/2017

 

jako zhotovitele havarijního stavu obecní komunikace na pozemku p.č. 445 v k.ú. Probluz firmu Ekostav s.r.o. HK v nabídkové ceně 253 818,-Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         8 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

 

dotaci z rozpočtu obce pro Spolek přátel DD Nechanice

 

V Dolním Přímě dne : 3.7.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav

                             Fejfar Roman

starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f