Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.5.2010


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.5.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                3. Finanční zpráva
                4. Rozpočtové změny č. 1/2010
                5. Návrh spolupráce od společnosti EUROCENTRUM a.s. Praha
                6. Hostinec Dolní Přím
                7. Obecní cesta ( pozemek p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím )
                8. Žádost ZKO Probluz o příspěvek
                9. Různé
              10. Závěr


Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta ve 20.10 hod. Přivítal všechny přítomné zastupitele a předložil návrh na složení návrhové komise do které kandidují Špačková Jana a Kroupa Milan. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli oba jako členové návrhové komise zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise seznámila zastupitele s návrhem na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi : Vejman Vladislav a Blažej Josef, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Ladislava. Jelikož ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše navržení do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 11.4. do 3.5.2010 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá, že obec hospodaří s příjmy a výdaji vyrovnaně. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové změny č. 1/2010. Tato úprava rozpočtu byla vyvolána zvláště zvýšenými výdaji na zimní údržbu místních komunikací a předfinancováním dětského hřiště na Dolním Přímě ve výši 133 500,- Kč. Zastupitelstvo předložené změny prostudovalo a jelikož neshledalo žádný rozpor v souvislosti z rozpočtovými pravidly, rozpočtové změny č. 1/2010 schválilo bez výhrad.
Bod č. 5
Společnost EUCENTRUM a.s. Praha nabídlo obci spolupráci v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů a jejich následné realizaci. Tato spolupráce byla navržena na dvouleté období s paušálním poplatkem ve výši 5 900,- Kč bez DPH. Zastupitelé tuto nabídku posoudili a po jejím důkladném zvážení tuto nabidku odmítli. Starosta je pověřen vyrozuměním pověřeného pracovníka společnosti EUCENTRUM a.s. Praha o tomto rozhodnutí.
Bod č. 6
Starosta spolu se stavební komisí seznámili členy zastupitelstva s obdrženými cenovými nabídkami na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Cenové kalkulace ještě nedodaly dvě stavební společnosti, které byly osloveny. O nutnosti opravy sociálního zařízení u obecního hostince bylo již hovořeno na předešlých jednáních zastupitelstva, proto byly jednotlivé stavební společnosti osloveny. V případě přiměřené výše předpokládaných výdajů bude ještě letos tato akce zrealizována. V tomto ohledu starosta předběžně jednal s bankovním domem o případném poskytnutí úvěru. Bez této finanční podpory nebude možné akci uskutečnit. Zastupitelstvo ještě jednou celou záležitost probralo a posoudilo a členové zastupitelstva došli k závěru, že pokud by se tato oprava neuskutečnila letos, bude se jen oddalovat a tím i prodražovat. Zastupitelstvo bere v úvahu i to, že bude obec muset více splácet. A to jak úvěr, který má na již provedenou opravu kanalizace na Dolním Přímě, tak i tuto případnou půjčku. Výše případného úvěru by neměla přesáhnout 500 000,- Kč. O konkrétních věcech okolo opravy sociálního zařízení bude zastupitelstvo jednat na příštím zasedání, které se koná 24.5.2010.
Bod č. 7
Starosta přednesl zastupitelům návrh na úpravu místní komunikace, která leží na pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím ( lokalita pod zákem, vedle rybníka směrem k domu p. Romofa). Vlastní návrh zpočívá v osazení obrubníků a dosypání kameniva a recyklátu tak, aby byla tato komunikace sjízdná, ale hlavně pochůzná. Tato komunikace by umožnila hlavně občanům bezpečný průchod směrem k benzínové čerpací stanici a pak dále pokračovat buď na cvičnou louku SDH, Paintball cvičiště, jezdeckou školu a Nový Přím. S tímto návrhem zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu a stavební komisi zajištěním cenových nabídek na realizaci této akce.
Bod č. 8
ZKO Probluz podala na obec žádost o příspěvek, který by pomohl této organizaci uhradit pořízení čipové čtečky a částečně by měl pokrýt položení nové podlahy v klubovně na cvičišti na Probluzi. Nákup čtečky je v hodnotě 2 769,- Kč a příspěvek na položení nové podlahy je ve výši 11 365,- Kč. Celkový finanční příspěvek je tedy ve výši 14 134,- Kč. Zastupitelstvo finanční příspěvek v celkové výši14 134,- Kč schvaluje a pověřuje účetní a starostu obce jeho proplacením proti předloženým pokladním dokladům.
Bod č. 9/9a
Ve spolupráci s SDH Dolní Přím bylo stanoveno datum na čištění koupaliště na Probluzi na sobotu 29.5.2010 se zrazem v 9.oo hod na místě. Obec zajistí včasné posekání trávy v okolí nádrže, dostatek chlornanu sodného a včasné vypuštění ( p. Kroupa Milan ). Akce bude vyhlášena vyvěšením na vývěskách a místním rozhlasem. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9/9b
Na žádost AFK Probluz bude zajištěno ohraničení pískoviště na hřišti na Probluzi tak, aby nedocházelo k rozšiřování písku mimo dětské hřiště ( toto je v majetku a správě AFK Probluz ). Zajistí starosta obce.
Bod č. 9/9c
Starosta informoval zastupitelstvo o potřebě nákupu nové sekačky a to z důvodu nákladné opravy ( ve výši cca 4 500,- Kč ) sekačky staré. Cenanové sekačky od firmy Vital-Tech Rozběřice je 13 000,- Kč ( možnost mulčování, zadní a boční odhoz trávy, záběr sekání 52 cm, volba rychlosti pojezdu, servisní dostupnost ). Obecní zastupitelstvo s nákupem sekačky v hodnotě 13 000,- Kč včetně DPH souhlasí a pověřuje starostu jejím nákupem.
Bod č. 9/9d
Kulturní komise informovala zastupitelstvo o termínu kdy se uskuteční Dětský den. Opět ve spolupráci s SDH Dolní Přím a pod patronací obce Dolní Přím proběhne tato akce v neděli 30. května od 14.oo hod na cvičné louce SDH pod Dolním Přímem. Zastupitelstvo s pořádáním dětského dne souhlasí a pověřuje starostu obce a kulturní komisi zajištěním této akce.
Bod č. 9/9e
Starosta informoval členy zastupitelstva o potřebě obnovy lavic a židliček pro žáky Základní školy a Mateřské školy na Probluzi. Podle sdělení ředitelky školy se jedná o 6 lavic a 12 židliček pro žáčky 1 – 2 třídy. Starosta dále informoval o potřebě drobné opravy v tělocvičně a její následné vymalování.Zastupitelstvo bere informace na vědomí a o nákupu rozhodne až po předložení nabídky na nábytek, kterou zajistí ředitelka školy .Oprava a vymalování bude předmětem nabídkového řízení.
Bod č. 9/9f
Starosta podal zastupitelstvu zprávu o odcizení bronzové orlice z pomníku na hřbitově u kostela. Událost byla nahlášena na OO Policie ČR v Nechanicích jako krádež. A jelikož to je již druhý případ, rozhodlo zastupitelstvo o pořízení kopie, ale pouze z náhradního materiálu jako je plast a podobně. Kulturní komise spolu se starostou byli pověřeni zjištěním případného dodavatele této kopie spolu s její cenou.
Bod č. 9/9g
AFK Probluz požádal obec u příspěvek na dopravu žáků na mistrovská utkání v kopané do Žacléře a Úpice. Zastupitelstvo úhradu za dopravu na tyto zápasy schvaluje a poukázání financí podmiňuje fakturami. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 9/9h
Starosta předložil návrh na spolupráci při realizaci vybudování odpočinkového místa a rozhledny na Jehlickém kopci. Zastupitelstvo se seznámilo s historií rozhledny a s předběžným plánem odpočinkového místa. Akce by měla proběhnout za účasti obce Dolní Přím, případně jednotlivých jejich občanů , občanů Lubna, Nechanic, případně i města Nechanic. Hlavní aktérem je ale p. Vladimír Fof z Nechanic, který již započal jednání s majiteli dotčených pozemků. Zastupitestvo s předloženým návrhem spolupráce souhlasí a schvaluje pomoc při realizaci této akce. Případná finanční pomoc bude projednávána jednotlivě na základě patřičných podkladů.
Bod č. 10
Jednání zastupitelstva starosta obce ukončil ve 22.20 hod.

Usnesení č. 6/2010

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Blažeje Josefa, Vejmana Vladislava
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 11.4. do 3.5.2010 bez výhrad

rozpočtové změny č. 1/2010 bez výhrad

finanční příspěvek pro ZKO Probluz ve výši 14 134,- Kč

nákup sekačky v ceně 13 000,- Kč včetně DPH

finanční zajištění Dětského dne ( 30.5.2010 )

úhradu za dopravu žáků na mistrovská utkání v kopané do Žacléře a Úpice

spolupráci na výstavbě odpočinkového místa a rozhledny na Jehlickém kopci

úpravu pískoviště na hřišti na Probluzi

 


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
spolupráci se společností EUCENTRUM a.s.Praha

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
doposud přijaté cenové nabídky na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě
návrh na úpravu obecní komunikace na pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím
termín na čištění koupaliště na Probluzi ( 29.5.2010 )
termín na pořádání Dětského dne ( 30.5.2010 )
informaci o potřebě nákupu nábytku do školy na Probluzi
informaci o krádeži bronzové orlice z pomníku na hřbitově u kostela na Probluzi


V Dolním Přímě : 3.5.2010                                                                                 zapsala : Rajntová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Vejman Vladislav
starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f