Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.4.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 3.4.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni :0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, ing. Vycpálková Hana

Hosté :0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Školské obvody – město Nechanice

                        6.Oprava koupaliště

                        7.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím, odstranění stavby, založení stavby

                        8.Změna hranic katastru obce (Dolní Přím – Hrádek)

                        9.Žádost o dotaci z rozpočtu obce (Kopeční)

                      10.Ostatní

                      11.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.09 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila přítomným zastupitelům návrh na program jednání o celkovém počtu 11 bodů. Zastupitelstvo program jednání o celkovém počtu 11 bodů schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 12.3.2017 do 31.3.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 565.852,-Kč a výdaje 330.767,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 31.3.2017 činil 5 598 519,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po rozpravě předloženou finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě programu bylo nutné projednat a následně schválit dohodu mezi Městem Nechanice a Obcí Dolní Přím o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy ZŠ a MŠ Nechanice pro žáky druhého stupně. Přítomní zastupitelé se zněním předložené dohody souhlasí a jednomyslně ji schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem dohody.

Bod č.6

Stavební výbor seznámil zastupitelstvo s návrhem na pokračování oprav koupaliště na Probluzi. V souvislosti s tím byly osloveny firmy, aby předložily svoje cenové nabídky. Do konání dnešního jednání zastupitelstva však obec neobdržela ani jednu odpověď včetně cenové kalkulace. Z tohoto důvodu je tento bod jednání přesunut na příští zasedání zastupitelstva, které se koná 24.4.2017.

Bod č.7

Starosta obce seznámil zastupitele se situací kolem výstavby objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě. K dnešnímu dni byla pro obec Dolní Přím na výstavbu objektu volnočasových aktivit Horní Přím schválena dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 400 000,-Kč. Mohou být tedy zahájeny práce spojené s demolicí stávajícího objektu a práce na výstavbě základových pasů a základové desky, včetně přípojky na kanalizaci, vodovod a sítě NN. Na tyto práce byly osloveny tři firmy, vrátila se pouze nabídka firmy Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš ve výši 150.800,-Kč bez DPH. Vzhledem k dosavadní spolupráci s touto firmou přítomní zastupitelé jako zhotovitele odstranění stavby a výstavby základových pasů, základové desky, včetně přípojky na kanalizaci, vodovod a síť NN schvalují firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 150.800,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.8

V tomto bodě jednání seznámil starosta obce přítomné zastupitele s návrhem dohody o změně hranic katastru mezi obcí Hrádek a obcí Dolní Přím. Po krátké rozpravě zastupitelstvo Znění dohody o změně hranic mezi obcí Hrádek a obcí Dolní Přím schvaluje bez výhrad a pověřuje starostu obce podpisem dohody.

Bod č.9

Manželé M. Kopečný a Š. Kopečná podali na obec žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na vybudování povrchu komunikace vedoucí vedle parku na Probluzi (pozemek p.č. 430 v k.ú. Probluz) a k nové zástavbě v lokalitě B6 Územního plánu obce Dolní Přím (pozemek p.č. 603/2 v k.ú. Dolní Přím). S přihlédnutím k tomu, že se stavebník (manželé Kopeční) před zahájením výstavby rodinných domků v lokalitě B6 ÚPO zavázal, že předmětnou komunikaci vybuduje na vlastní náklady, bez příspěvku obce byla žádost zamítnuta. Starosta obce spolu se stavebním výborem navrhl jiné řešení, které souvisí s výstavbou infrastruktury pod cestou na pozemku p.č. 430 v k.ú. Probluz (tento je ve vlastnictví obce Dolní Přím) a případné následné povrchové úpravě této cesty. Jednalo by se o spolufinancování na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu, které by měly v budoucnu zajistit napojení výstavby cca 4 RD na části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Probluz. V souvislosti s těmito navrženými pracemi bude s manželi Kopečnými vyvoláno jednání a budou se hledat možnosti spolupráce mezi obcí a manželi Kopečnými. Zajistí místostarosta obce spolu se stavebním výborem.

Bod č.10

Zde nebyl zařazen žádný další bod jednání.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.05 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 5/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      7 hlasy pro

                                                     0 hlasy proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ladislava Rajnltová a Vratislav Ševčík

 

program jednání o celkovém počtu bodů 11

 

jako ověřovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 12.3.2017 do 31.3.2017 bez výhrad

 

dohodu mezi Městem Nechanice a Obcí Dolní Přím v souvislosti se zřízením společného školského obvodu

 

jako zhotovitele odstranění stavby a vybudování základových pasů včetně základové desky a přípojky kanalizace a vodovodu na objektu volnočasových aktivit Horní Přím firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 150.800,-Kč bez DPH

 

dohodu mezi Obcí Hrádek a Obcí Dolní Přím o změně katastrálních hranic

 

vyvolání dalšího jednání ohledně finanční spoluúčasti obce a manželů Kopečných na vybudování infrastruktury v lokalitě B6 Územního plánu obce Dolní Přím

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :               7 hlasy proti

                                                                 0 pro

                                                                 0 se zdržel

 

poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce manželům Kopečným na vybudování povrchu účelové komunikace na pozemcích p.č. 430 v k.ú. Probluz a p.č. 603/2 v k.ú. Dolní Přím

 

 

V Dolním Přímě dne : 3.4.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

ověřovatelé zápisu : Bc. Tichá Ladislava

                                   Fejfar Roman

starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f