Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.2.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.2.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing.Jiří Bílek, Roman Fejfar, Ilona Fišerová, Ladislava Rajnltová, Vratislav Ševčík,
               Petr Švasta, Ladislav Vejman
Nepřítomni : 0
Omluveni : Svatopluk Adamíra, Josef Blažej
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Prodej obecního pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Dolní Přím o výměře 409,66 m2
                 (obec vlastní 1/3 z celkové výměry pozemku)
              6.Audit
              7.Kupní smlouva na prodej oklestu z dřevin
              8.MS Háj Stěžery – žádost o příspěvek na hudbu
              9.Volební místnost Horní Přím
            10.Objekt č.p. na Dolním Přímě – úpravy
            11.Ostatní
            12.Závěr

            11/1.Prodej obecního pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2
            11/2.Prodej části obecního pozemku p.č. 167/18 v k.ú. Probluz (regulační stanice RWE)
            11/3.Krádeže poklopů na kanalizačních šachtách
            11/4.Prodej popelnic a pytlů na SKO – návrh cen
            11/5.Dětský karneval – finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.14 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednáním je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi Vejman Vladislav a Švasta Petr. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 5 bodů. Celkem by měl program jednání 17 bodů. Členové zastupitelstva předložené rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a Fejfara Romana. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. I tento návrh zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.4
Starosta obce Petr Švasta přednesl finanční zprávu za období od 13.1.2014 do 31.1.2014. V daném období činily příjmy na bankovním účtu obce 142 034,--Kč a výdaje 477 202,--Kč. Po podrobném projednání jednotlivých položek byla finanční zpráva zastupitelstvem schválena bez výhrad.

Bod č.5
Starosta obce spolu se stavebním výborem předložil návrh záměru prodeje obecního pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Dolní Přím. Konkrétně se jedná o 1/3 o výměře 409,66 m2 výše uvedeného pozemku, který má celkovou výměru 1229 m2. Výše uvedený pozemek se nachází pod stavbou vepřína na Dolním Přímě, který v současné době vlastní ZD Nechanice. Zastupitelé se usnesli obecní pozemek o výměře 409,66 m2 nabídnout k prodeji v ceně 180,--Kč za 1 m2. Jeden zastupitel navrhuje částku 200,--Kč/m2. Většinou byla schválena cena pozemku za 180,--Kč/m2. Celková částka je tímto určena na 73 739,--Kč. Záměr o prodeji pozemku bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.
Bod č.6
Přítomní zastupitelé se seznámili s výsledkem auditu, který proběhl na obecním úřadě dne 21.1.2014 a byl zaměřen na přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Při tomto přezkoumání bylo kontrolováno jak účetnictví obce, tak podepsané smlouvy, zápisy ze zastupitelstva a hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Probluz). Při auditu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Starosta proto navrhl odměnu pro účetní obce. Zastupitelé berou výsledem kontroly na vědomí a schvalují odměnu pro účetní ve výši 3.000,-Kč.
Bod č.7
Obci Dolní Přím byl předložen návrh znění kupní smlouvy na prodej oklestu z dřevin. Smlouva by měla být uzavřena mezi Obcí Dolní Přím a firmou PROGLES s.r.o. Konecchlumí a předmětem této smlouvy je prodej oklestu z prořezu dřevin v rámci správního území obce Dolní Přím a jejích místních částí. Pokud bude tato spolupráce stvrzena podpisem kupní smlouvy, je třeba vytipovat lokality, kam budou moci občané oklest svážet. Jako možná eventualita se jeví možnost oklest skladovat pod Probluzí ve směru na Střezetice v místě, kde je umístěna závora. Zastupitelstvo určí dny a hodiny, které budou vymezeny a v kterých budou moci občané oklest na toto místo svážet. Informovanost občanů zajistí starosta obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Bod č.8
Myslivecké sdružení Háj Stěžery předložilo žádost o příspěvek na hudbu v souvislosti s konáním Mysliveckého plesu. Členové zastupitelstva příspěvek ve výši 5.000,--Kč schvalují s podmínkou, že bude předložen patřičný účetní doklad. Proplacení zajistí účetní obce.
Bod č.9
Starosta spolu se stavebním výborem předložil návrh na rekonstrukci volební místnosti na Horním Přímě. Současný objekt je prostorově i svým vybavením nedostatečný. Chybí tekoucí voda a sociální zařízení. Zastupitelé se seznámili s navrhovaným řešením, které spočívá v odstranění stávajícího objektu a následně s výstavbou nového zařízení. Nová volební místnost by měla být větší a přístup k ní by měl být bezbariérový. Členové zastupitelstva záměr rekonstrukce volební místnosti na Horním Přímě odsouhlasili a pověřili starostu obce a stavební výbor připravit předběžný rozpočet, jehož výše ovlivní dobu realizace.
Bod č.10
Stavební výbor seznámil přítomné členy zastupitelstva s návrhem další etapy rekonstrukce objektu bývalé okresní knihovny (č.p. 16 na Dolním Přímě). V této etapě by bylo provedeno podřezání a odizolování obvodového a vnitřního zdiva, vybourání podlah ve dvou místnostech a na chodbě, odbourání stávající přizdívky a odbourání dělící stěny mezi dvěma předními místnostmi.  Současně bude provedeno vybourání dřevěné příčky s dveřmi na chodbě. Stavební výbor osloví stavební firmy s žádostí o vypracování cenových nabídek. Zajistí starosta a stavební výbor.
Bod č.11/1
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2. Jedná se o pozemek oddělený z pozemku vedeného ve ze – grafický příděl o celkové výměře 1 230 m2. Cena pozemku byla stanovena na 180,-Kč/m2. Řádné zveřejnění na úřední desce zajistí starosta obce.

Bod č.11/2

Firma EKOPLAN s.r.o. Pěčín, která zastupuje společnost RWE Gas Net s.r.o. zaslala na adresu obce Dolní Přím žádost o odprodej části pozemku p.č. 167/18 v k.ú. Probluz. Jednalo by se o pozemek pod regulační stanicí plynu včetně příjezdové komunikace. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli schválit záměr prodeje výše specifikovaného pozemku. Firma EKOPLAN s.r.o. Pěčín vyhotoví na vlastní náklady geometrický plán na výše uvedenou část obecního pozemku, dále připraví kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jakmile bude hotov geometrický plán, obec zveřejní záměr prodeje na své úřední desce.

Bod č.11/3
Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s neutěšenou situací okolo opakujících se krádeží poklopů na kanalizačních šachtách. Ztratily se další tři poklopy, které byly nahrazeny poklopy betonovými. Je to jediná možnost, jak krádežím předcházet.
Bod č.11/4
V tomto bodě programu se zastupitelstvo zabývalo otázkou okolo prodeje nových popelnic a pytlů na SKO. V případě popelnic se schvaluje navýšení prodejní ceny o 10% oproti nákupní ceně, co se týká pytlů, tak tady bude cena zachována a bude bez jakéhokoliv navýšení. Tj. pytle budou pro rok 2014 prodávány za 73,-Kč včetně DPH.
Bod č.11/5
SDH Dolní Přím předložil žádost o příspěvek na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 22.2.2014 v obecním hostinci na Dolním Přímě. Příspěvek bude použit na nákup dortů a dalších cen pro děti. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Finance budou proplaceny na základě předložených faktur a pokladních dokladů. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.58 hod. ukončil.

Usnesení č.2/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Vejman Vladislav, Švasta Petr

program jednání zastupitelstva rozšířený o 5 bodů na celkových 17

jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a Fejfara Romana,
jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 13.1.2014 do 31.1.2014 bez výhrad

finanční odměnu pro účetní ve výši 3.000,-Kč

znění smlouvy na prodej oklestu z dřevin s firmou PROGLES s.r.o. Konecchlumí

finanční příspěvek pro MS Háj Stěžery ve výši 5.000,-Kč (po doložení patřičných dokladů)

zahájení přípravných projekčních prací na rekonstrukci volební místnosti na Horním Přímě

podání cenové nabídky na část stavebních úprav v objektu č.p.16 na Dolním Přímě

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2 v ceně 180,-Kč/m2

záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 167/18 v k.ú. Probluz (pozemek pod regulační stanicí RWE

prodej nových plastových popelnic s navýšením o 10% oproti nákupní ceně, prodej pytlů na SKO pro rok 2014 v nákupní ceně 73,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 3.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                               1 proti (navrhuje 200,-Kč/m2)
                                               0 se zdržel

záměr prodeje obecního pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Dolní Přím o výměře 409,66 m2 (1/3 z celkové výměry pozemku) v ceně 180,-Kč/m2

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o krádežích poklopů na kanalizačních šachtách


V Dolním Přímě dne : 3.2.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Rajnltová Ladislava
                              Fejfar Roman

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f