Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.12.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.12.2012 od 19.00 hod zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing.Bílej Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : Dufek Martin

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Návrh rozpočtu narok 2013
                 6.Návrh rozpočtového výhledu na r.2013 – 2016
                 7.Plán inventur
                 8.Návrh stočného na rok 2013
                 9.Rozpočtové opatření č.7/2012
              10.Dotace na rok 2012
              11.Dopravní situace Bor
              12.Ostatní
              13.Závěr

              12/1.Sdělení - žádost  o podporu

             12/2.TJ Sokol Probluz - ženy, žádost o příspěvek

             12/3.Smlouva o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 430 v k.ú. Probluz)

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosta p. Dufka. Konstatováním, že jednání je dle prezenční listiny usnášeníschopné předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing.Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podám jiný návrh, byli výše uvedení za členy návrhové komise schváleni.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Blažeje Josefa a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3. body na celkových 16. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 18.11. do 2.12.2012 přednesl starosta obce Petr Švasta. Tato finanční zpráva byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil ke schválení návrh rozpočtu na rok 2013. K vypracovanému návrhu nebyly ze strany zastupitelů žádné připomínky a z tohoto důvodu byl návrh v následném hlasování schválen.
Bod č.6
Starosta spolu s finančním výborem předložili ke schválení návrh rozpočtového výhledu na r.2013 – 2016. Zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu schvaluje.
Bod č.7
Starosta seznámil členy zastupitelstva s vydaným Plánem inventur za rok 2012. Zastupitelstvo bere plán inventur na vědomí.
Bod č.8
Zastupitelé projednali a následně schválili návrh stočného na rok 2013, který počítá s navýšením o 1%. Stočné pro občany je schváleno ve výši 24,-Kč za 1m3, pro NIVU s.r.o. ve výši 45,40 Kč za 1m3. Občané budou informováni ve vývěskách, na webových stránkách a v Obecních novinách. Toto navýšení stočného počítá s návrhem na zvýšení DPH o již zmiňované jedno procento. Pokud by návrh na DPH na rok 2013 doznal jiných změn, bude se muset návrh výše stočného přehodnotit tak, aby byla respektována schválená výše DPH na rok 2013.
Bod č.9
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové opatření č.7/2012. Zastupitelé po důkladném projednání navrhované rozpočtové opatření č.7/2012 schvaluje bez výhrad.
Bod č.10
Zastupitelstvo na návrh starosty obce schvaluje navýšení žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2013 z Dt1 na 200 000,-Kč. Celkové náklady na akci „Oprava knihovny na Probluzi“ jsou předpokládány ve výši 400 000,-Kč. Z toho 100 000,-Kč na výměnu oken a 300 000,-Kč na výměnu střešní krytiny. Zastupitelstvo takto upravenou žádost o dotaci schvaluje a v souladu s doporučením administrátorky POV tuto dotaci i přijímá. Podání žádosti zajistí starosta obce.
Bod č.11
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s žádostí MUDr.Hejzlara o pomoc při nápravy situace okolo nedodržování dopravního značení v lokalitě Bor. Konkrétně se jedná o to,že nákladní automobily s hmotností nad 3t nerespektují zákaz vjezdu ve směru od Nechanic a ohrožují tím ostatní účastníky silničního provozu. Zastupitelstvo žádost posoudilo a rozhodlo o tom, že bude sepsána žádost na DI PČR v Hradci Králové o častější a přísnější kontroly ve zmíněné lokalitě tak, aby se zabránilo v porušování dopravních předpisů. Zajistí starosta obce.
Bod č.12/1
Starosta informoval zastupitele o doručené žádosti z Městského úřadu v Nechanicích, ve které byl obecní úřad požádán o vyjádření nesouhlasu se zamýšlenou změnou ve státní správě, týkající se rušení stavebních úřadů v obcích II. stupně. V našem případě by se jednalo o zrušení stavebního úřadu v Nechanicích. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli se žádost podpořit, protože rušení výše uvedených stavebních úřadů neschvalují.
Bod č.12/2
TJ Sokol Probluz –ženy předložila žádost o příspěvek na činnost pro rok 2012 ve výši 6.140,-Kč. Obecní zastupitelstvo žádost o příspěvek schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur.
Bod č.12/3
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se uložení kabelů NN a VN do pozemku p.č. 430 v k.ú. Probluz. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.13
Po projednání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.05 hod ukončil.

Usnesení č.15/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Bílek, Vladislav Vejman

jako ověřovatele zápisu : Fišerovou Ilonu, Blažeje Josefa

jako zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 18.11. do 2.12.2012 bez výhrad

návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2013

návrh rozpočtového výhledu na r. 2013 – 2016

návrh stočného na rok 2013 (obyvatelé 24,-Kč/m3, NIVA s.r.o. 45,40 Kč/m3

rozpočtové opatření č.7/2012 bez výhrad

žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje Dt1 ve výši 200.000,-Kč

zaslání dopisu na DI PČR Hradec Králové

nesouhlas s rušením stavebních úřadů v obcích II. stupně

finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz –ženy ve výši 6.140,-Kč

znění smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 430 v k.ú. Probluz

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
plán inventur za rok 2012


V Dolním Přímu dne : 3.12.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                                 Blažej Josef
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f